Kliūtys rinkėjų mulkintojams – tik menamos
Ne­abe­jo­ja­ma, kad ar­tė­jant pir­mie­siems nau­jai iš­rink­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų po­sė­džiams Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) vėl su­lauks ai­bės pra­ne­ši­mų apie tai, kad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai at­si­sa­ko man­da­tų.

Įsi­se­nė­ju­sios pra­kti­kos, kai rin­kė­jai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas iš­ren­ka vie­nus vie­tos po­li­ti­kus, bet vie­toj jų triū­sa ki­ti, su­lau­kę kur kas ma­žes­nio rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo, iš­gui­ti nie­kaip ne­pa­vyks­ta. Po­li­ti­kai ir po­li­to­lo­gai ne­abe­jo­ja, kad kol kas vie­nin­te­lis bū­das pri­vers­ti par­ti­jas ne­mul­kin­ti rin­kė­jų – dar la­biau kirs­ti joms per „ki­še­nę“, nes da­bar­ti­nė užs­ta­to sis­te­ma yra men­kai veiks­min­ga. Sei­me per itin trum­pą lai­ką įre­gis­truo­ta jau an­tra Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­ria nu­ma­to­ma pa­di­din­ti užs­ta­tą už man­da­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je at­si­sa­kan­tį po­li­ti­ką.

Ti­ki­na dar neapsisprendę

Į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas ką tik iš­rink­ti val­di­nin­kai bei sa­vi­val­dy­bių įstai­gų ir įmo­nių va­do­vai, ku­rie prieš rin­ki­mus ža­dė­jo rin­kė­jams pa­isy­ti jų va­lios, jau ne­be­ga­ran­tuo­ja, kad ti­krai at­si­sa­kys ei­na­mų par­ei­gų ir plu­šės rin­kė­jų la­bui. „Dar ne­su ap­sisp­ren­dęs, gal­vo­ju. Sa­vai­tę at­os­to­ga­vau, pir­mą die­ną dir­bu, tad dar ne­ži­nau, kaip pa­sielg­siu“, - LŽ aiš­ki­no Ig­na­li­nos se­niū­nas Va­len­ti­nas Rum­bu­tis. Jis kar­tu su sa­vo par­ti­jos ko­le­go­mis Cei­ki­nių se­niū­nu Juo­zu Ve­lič­ka, Link­me­nų se­niū­nu Jo­nu Alek­na bei Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Ona Za­lec­kie­ne iš­rink­ti į Ig­na­li­nos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pa­gal Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­šą. Esa­ma di­de­lės ti­ki­my­bės, kad vi­si ke­tu­ri į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą iš­rink­ti val­di­nin­kai at­si­sa­kys sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to. V. Rum­bu­tis LŽ ti­ki­no ne­ma­nan­tis, kad jie ap­gau­di­nė­ja rin­kė­jus. „Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Tai mes ir da­ro­me“, - tvir­ti­no Ig­na­li­nos se­niū­nas.

Į Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą iš­rink­tas Vei­sie­jų se­niū­nas kon­ser­va­to­rius Ze­no­nas Sa­ba­liaus­kas LŽ taip pat sa­kė dar tu­rin­tis lai­ko ap­sisp­ręs­ti. "Vi­sa­da rei­kia svars­ty­ti vi­sus įma­no­mus va­rian­tus, ir ne­ma­nau, kad ap­gau­di­nė­ju rin­kė­jus. Yra įsta­ty­mai, mes jų ne­pa­žei­džia­me“, - tei­gė Z. Sa­ba­liaus­kas. Jis už­si­mi­nė, kad iš­veng­ti dvip­ras­miš­kų si­tua­ci­jų pa­dė­tų aiš­kes­nis ir griež­tes­nis tei­si­nių nor­mų reg­la­men­ta­vi­mas.

Be Vei­sie­jų se­niū­no, į Laz­di­jų ra­jo­no ta­ry­bą pa­te­ko ir dau­giau kon­ser­va­to­rių: Laz­di­jų se­niū­nė Vai­da Gaz­dziaus­kie­nė, Šven­te­že­rio mo­kyk­los di­rek­to­rius Ar­tū­ras Čiur­lio­nis, Būd­vie­čio se­niū­ni­jos so­cia­li­nis dar­buo­to­jas Egi­di­jus Alek­so­nis, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Su­je­ta.

At­si­sa­kan­čių­jų bus mažiau

Į ki­tų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas taip pat iš­rink­tas ne vie­nas val­di­nin­kas ar sa­vi­val­dy­bių įstai­gų ir įmo­nių va­do­vai. Mo­lė­tų ra­jo­ne ta­ry­bos na­rio man­da­tus iš­ko­vo­jo Alan­tos tech­no­lo­gi­jos ir vers­lo mo­kyk­los di­rek­to­rius Vla­das Pus­vaš­kis, Mo­lė­tų r. pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­rė Eg­lė Ba­rei­kie­nė, UAB „Mo­lė­tų šva­ra“ di­rek­to­rius Lai­mu­tis La­pė­nas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Kul­tū­ros ir švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Ni­jo­lė Kim­bar­tie­nė, Sta­ty­bos ir vie­ti­nio ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sta­sys Nar­ke­vi­čius.

Tarp Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių man­da­tus iš­ko­vo­ju­sių so­cial­de­mo­kra­tų yra Liud­vi­na­vo se­niū­nė Ire­na Luns­kie­nė, Sū­du­vos gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­vy­das Zda­nys, Ma­ri­jam­po­lės lais­va­lai­kio ir užim­tu­mo cen­tro di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Pe­traš­ka, o tarp man­da­tus ga­vu­sių „dar­bie­čių“ – Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ap­lin­kos val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Le­le­šius.

Į Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą iš­rink­ti trys so­cial­de­mo­kra­tai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jai - Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Vi­tas Ga­vė­nas, šio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Mi­chai­las Po­če­po­vi­čius bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ar­tū­ras Blauz­džiū­nas.

Kiek iš vi­so į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas iš­rink­ta as­me­nų, ku­rių ei­na­mos par­ei­gos ne­su­de­ri­na­mos su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis, VRK kol kas ne­įvar­di­ja. Tarp da­ly­va­vu­sių­jų šių me­tų rin­ki­muo­se į vie­tos sa­vi­val­dą to­kių val­di­nin­kų bei įstai­gų va­do­vų bu­vo net 682. „Iš­rink­tie­ji iki pir­mo­jo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio li­kus 10 die­nų pri­va­lo ap­sisp­ręs­ti, ar pa­si­liks iš­ko­vo­tą man­da­tą“, - tei­gė VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas. Jis iš­reiš­kė vil­tį, kad šie­met at­si­sa­kan­čių­jų man­da­to bus ge­ro­kai ma­žiau nei 2011 me­tais, kai be­veik 400 po­li­ti­kų at­si­sa­kė dirb­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se. Esą taip bus dėl to, kad šie­met vie­tos sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se pri­tai­ky­ta nau­jo­vė – per­nai Sei­mas pa­kei­tė Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tas, nu­ma­ty­da­mas, kad už į par­ti­jos ar rin­ki­mų ko­mi­te­to są­ra­šą įra­šy­tą kan­di­da­tą, ei­nan­tį par­ei­gas, ne­su­de­ri­na­mas su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis, rin­ki­mų užs­ta­tas yra dvie­jų vi­du­ti­nių mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio (VMDU) dy­džio (da­bar - 1430 eu­rai). Jei­gu į ta­ry­bą iš­rink­tas toks as­muo at­si­sa­kys man­da­to, šie pi­ni­gai pa­pil­dys vals­ty­bės biu­dže­tą.

Užs­ta­tas: kas dau­giau?

Po 2007 me­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų man­da­tų at­si­sa­kė 25 proc. iš­rink­tų ta­ry­bų na­rių, 2011 me­tais – 23 pro­cen­tai. Pa­ste­bi­ma, jog į rin­ki­mų są­ra­šus po­pu­lia­rūs as­me­nys - spor­ti­nin­kai, mo­kyk­lų di­rek­to­riai, gy­dy­to­jai, se­niū­nai - įra­šo­mi są­mo­nin­gai, iš anks­to ži­nant ir pla­nuo­jant, kad jie, ta­pę sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riais ar įgi­ję tei­sę į to­kį man­da­tą, ne­vyk­dys ta­ry­bos na­rio veik­los. Bū­na net ir taip, kad tai kar­to­ja­ma ne vie­nus me­tus - mi­nė­ti as­me­nys vėl įra­šo­mi į są­ra­šus, nors jie jau bu­vo at­si­sa­kę man­da­tų anks­tes­niuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se.

„Bū­ta ir to­kių, ku­rie man­da­tų at­si­sa­kė ir 2007-ai­siais, ir 2011 me­tais, ir da­bar vėl, ko ge­ro, at­si­sa­kys. Tai yra ne kas ki­ta, kaip rin­kė­jų ap­gau­di­nė­ji­mas. To­dėl siū­lau, kad už me­lą bū­tų bau­džia­ma ker­tant „per pi­ni­gi­nę“, - LŽ tei­gė Sei­mo na­rys "dar­bie­tis" Pe­tras Čim­ba­ras, ką tik įre­gis­tra­vęs Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­ma­to­ma užs­ta­tą pa­di­din­ti iki pen­kių VMDU. Be­je, prieš mė­ne­sį pa­na­šią ini­cia­ty­vą keis­ti Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mą pa­siū­lė ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai at­sto­vau­jan­ti par­la­men­ta­rė Ri­ma Baš­kie­nė. Ji siū­lė užs­ta­to dy­dį pa­di­din­ti iki 10 VMDU.

„Siū­lau, kad užs­ta­tas par­ti­joms ar rin­ki­mų ko­mi­te­tams bū­tų grą­ži­na­mas tik tais at­ve­jais, jei ke­lia­mų kan­di­da­tų są­ra­še ne­bus nė vie­no iš­rink­to kan­di­da­to, ei­nan­čio par­ei­gas, ne­su­de­ri­na­mas su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis, ir at­si­sa­kiu­sio ta­ry­bos na­rio man­da­to. Ma­nau, kad tik taip bū­tų ga­li­ma pa­siek­ti, kad rin­kė­jai bū­tų ma­žiau ap­gau­di­nė­ja­mi“, - ti­ki­no P. Čim­ba­ras.

Po­li­to­lo­gas, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Min­dau­gas Jur­ky­nas įsi­ti­ki­nęs, kad di­džiau­sia baus­mė to­kioms par­ti­joms, ku­rių iš­rink­ti kan­di­da­tai at­si­sa­ko man­da­tų, bū­tų pra­ras­tas rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mas. „Vis dėl­to gre­ta to bū­tų ga­li­ma tai­ky­ti ir ki­to­kias baus­mes, tarp jų – ir par­ti­jų fi­nan­si­nius įpa­rei­go­ji­mus, ir įsi­pa­rei­go­ji­mus. Juk tai - taip pat vie­nas iš bū­dų, kaip pri­vers­ti par­ti­jas ne­mul­kin­ti rin­kė­jų“, - ti­ki­no M. Jur­ky­nas.