Kliūtys gyvosios kontrabandos kelyje
Lie­tu­vai su­griež­ti­nus sa­vo sie­nų ap­sau­gą, ne­le­ga­lų ga­ben­to­jai vis re­čiau ren­ka­si ke­lius į mū­sų ša­lį per Bal­ta­ru­si­jos sie­ną. Da­bar jie daž­niau ke­liau­ja per Lat­vi­ją.

Ne­svar­bu, ku­rio­je vie­to­je ne­le­ga­lai ker­ta sie­ną, juk vis vien jie at­si­du­ria Lie­tu­vo­je, nes tik per mū­sų ša­lį ga­li­ma pa­tek­ti į Len­ki­ją, o to­liau – į iš­sva­jo­tus Va­ka­rus.

Ma­žė­ji­mo tendencijos

Tarp ne­le­ga­liai į Lie­tu­vą pa­ten­kan­čių tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čių ne vie­nus me­tus pir­mau­ja as­me­nys iš Af­ga­nis­ta­no ir Viet­na­mo. Bū­tent iš ten at­vy­ku­sių ne­le­ga­lų bū­riai bū­da­vo su­lai­ko­mi ar­ba mū­sų ša­lies pa­sie­ny­je, ar­ba jau iš­va­žiuo­jan­tys iš Lie­tu­vos į Len­ki­ją. Ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais si­tua­ci­ja pra­dė­jo keis­tis. 2012-ai­siais ne­le­ga­liai kir­tę Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­ną bu­vo su­lai­ky­ti 445 as­me­nys, o per­nai – 162. Ma­žė­ja ir vals­ty­bės sie­nos pa­žei­di­mų at­ve­jų: 2012 me­tais jų fik­suo­ta 328, per­nai – 96.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) duo­me­ni­mis, daž­niau­siai su­lai­ko­mi viet­na­mie­čiai, bet ir jų po tru­pu­tį ma­žė­ja. Ma­no­ma, kad ne­tei­sė­ta Viet­na­mo pi­lie­čių mig­ra­ci­ja, pra­dė­ju­si in­ten­sy­vė­ti 2014-ųjų vi­du­ry­je, 2015 me­tais pa­sie­kė pi­ką – Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je su­lai­ky­ti 382 as­me­nys iš šios ša­lies. Per­nai jų su­ma­žė­jo iki 226.

Anot VSAT par­ei­gū­nų, viet­na­mie­čiai daž­nai su­lai­ko­mi iš­kart ne­tei­sė­tai pe­rė­ję Lie­tu­vos sie­ną iš Bal­ta­ru­si­jos pu­sės tarp pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų, taip pat ne­to­li sie­nos su Len­ki­ja iš­vyks­tan­tys iš Lie­tu­vos ar­ba ne­to­li sie­nos su Lat­vi­ja, ką tik įva­žia­vę į mū­sų ša­lį. Į Lat­vi­ją jie daž­niau­siai at­vyks­ta ne­tei­sė­tai kir­tę Lat­vi­jos sie­ną su Ru­si­ja.

Be­je, šie­met ne­le­ga­lų „geog­ra­fi­ja“ kiek pa­ki­to – už ne­tei­sė­tą bu­vi­mą mū­sų ša­ly­je su­lai­ky­ta 10 as­me­nų iš Šri Lan­kos, ke­le­tas Gru­zi­jos pi­lie­čių bei 6 kur­dai iš Tur­ki­jos.

Tar­pi­nė stotelė

Pa­sie­nie­čiai ne­at­me­ta ti­ki­my­bės, jog Viet­na­mo ir ki­tų ša­lių pi­lie­čių, ne­tu­rin­čių tei­sės bū­ti Šen­ge­no erd­vė­je, srau­to ma­žė­ji­mą lė­mė tai, kad anks­tes­niais me­tais į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) ne­le­ga­liai daž­niau­siai vyk­da­vo viet­na­mie­čiai bei af­ga­nis­ta­nie­čiai, ku­rie iki tol gy­ve­no ir dir­bo Ru­si­jo­je. Per­nai Lie­tu­vo­je jau bū­da­vo su­lai­ko­mi viet­na­mie­čiai, ku­rie at­vyk­da­vo lėk­tu­vu tie­siai iš Viet­na­mo į Ru­si­ją, ir, ne­už­si­bū­da­mi ten, vyk­da­vo į ES.

„Į mū­sų ša­lį pa­ten­ka ne pa­vie­niai viet­na­mie­čiai ir af­ga­nis­ta­nie­čiai, o jų gru­pės, ku­rias daž­niau­siai ly­di ved­lys – Ru­si­jos ar­ba Len­ki­jos pi­lie­tis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo VSAT Pre­ven­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Gied­rius Mi­šu­tis. Ru­si­jos pi­lie­ty­bę tu­rin­tys ved­liai ne­tei­sė­tus mig­ran­tus ga­be­no iš Bal­ta­ru­si­jos, o ES ša­lies pi­lie­ty­bę tu­rin­tys as­me­nys – iš Lat­vi­jos per Lie­tu­vą į Len­ki­ją.

Ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos ten­den­ci­jas ana­li­zuo­jan­čių par­ei­gū­nų tei­gi­mu, to­kie ga­ben­to­jai – tik tar­pi­nė gran­dis tarp pa­grin­di­nių or­ga­ni­za­to­rių, vei­kian­čių Mask­vo­je ir Var­šu­vo­je. Per­nai ru­de­nį Len­ki­jo­je de­mas­kuo­ta tarp­tau­ti­nė nu­si­kals­ta­ma gru­puo­tė, or­ga­ni­za­vu­si Viet­na­mo pi­lie­čių ne­tei­sė­tą mig­ra­ci­ją iš Ru­si­jos per Bal­ti­jos vals­ty­bes į Len­ki­ją. Len­ki­jo­je su­lai­ky­ti du Ru­si­jos pi­lie­čiai ir Len­ki­jos pi­lie­tis, su­da­rę gru­puo­tės pa­grin­dą. Lat­vi­jos par­ei­gū­nai su­lai­kė ki­tus gru­puo­tės na­rius – 10 če­čė­nų tau­ty­bės Ru­si­jos pi­lie­čių, vyk­džiu­sių nu­si­kal­ti­mus prie Lat­vi­jos sie­nos su Ru­si­ja. Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiai taip pat su­lai­kė vie­ną ne­tei­sė­tos mig­ra­ci­jos ka­na­lo or­ga­ni­za­to­rių – Ru­si­jos pi­lie­tį če­čė­ną.

Per Lie­tu­vą į Va­ka­rus plūs­tan­čių ne­le­ga­lų srau­tai su­ma­žė­jo, bet dar ne­nu­trū­ko.

Pa­gelbs­ti mo­der­nio­sios technologijos

G. Mi­šu­tis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog prie to, kad la­bai su­ma­žė­jo Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­ną ne­le­ga­liai ker­tan­čių as­me­nų, pri­si­dė­jo nau­jai die­gia­mos ste­bė­ji­mo sis­te­mos la­biau­siai pa­žei­džia­mo­se vie­to­se. Ti­kė­ti­na, kad tai pa­ska­ti­no ne­le­ga­lų ved­lius ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vių marš­ru­tų. Jau ku­rį lai­ką ma­to­ma viet­na­mie­čių ga­be­ni­mo ke­lio slink­tis į šiau­rę.

Dar va­sa­rį VSAT va­das Re­na­tas Po­žė­la tei­gė, jog vals­ty­bės sie­nos pa­žei­dė­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas pa­ste­bi­mas vi­sa­me re­gio­ne. Tą pa­tį kons­ta­tuo­ja ir kai­my­nai lat­viai bei es­tai. „Tar­ny­ba sten­gia­si stip­rin­ti veik­lą prie vi­daus sie­nų. Bend­ros Len­ki­jos ir Lie­tu­vos už­kar­dos stei­gi­mas bus ge­ro­sios pra­kti­kos pe­rė­mi­mas iš Len­ki­jos ir Vo­kie­ti­jos. Pla­nuo­ja­mi po­ky­čiai ir prie sie­nos su Lat­vi­ja“, – aiš­ki­no R. Po­žė­la.

Anot jo, to­liau bus sie­kia­ma dieg­ti sie­nos ste­bė­ji­mo sis­te­mas ten, kur jų dar trūks­ta, bend­ra­dar­biau­ti su ša­lies ir už­sie­nio par­tne­riais.

Mo­ka tūkstančius

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti VSAT par­ei­gū­nai ne­slė­pė, kad už­kirs­ti ke­lią ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ga­be­ni­mui iš Bal­ta­ru­si­jos į Lie­tu­vą pa­vy­ko ir bend­ra­dar­biau­jant su Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­nie­čiais, nes ir šie su­in­te­re­suo­ti, kad kuo ma­žiau ne­le­ga­lų ne­tei­sė­tai kirs­tų sie­ną. Apie vie­ną to­kį ne­pa­vy­ku­sį ban­dy­mą pir­ma­die­nį pra­ne­šė Bal­ta­ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­ra „Be­la­Pan“. Ją Ty­ri­mo ko­mi­te­to Gar­di­no sri­ties val­dy­bos at­sto­vas Ser­ge­jus Šer­še­ne­vi­čius in­for­ma­vo, jog Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nai Gar­di­no ra­jo­ne, ne­to­li pa­sie­nio su Lie­tu­va, ne­se­niai su­lai­kė du Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čius, ku­rie ban­dė per Bal­ta­ru­si­jos ir Lie­tu­vos sie­ną į mū­sų ša­lį ne­le­ga­liai per­ga­ben­ti 9 Viet­na­mo pi­lie­čius.

Agen­tū­ros „Be­la­Pan“ tei­gi­mu, pa­aiš­kė­jo, kad vi­si Viet­na­mo pi­lie­čiai už „pas­lau­gas“ jų or­ga­ni­za­to­riams su­mo­kė­jo po 10–15 tūkst. JAV do­le­rių (9–14 tūkst. eu­rų).