Klibinamos amžinų direktorių kėdės
Aukš­to­se kė­dė­se de­šimt­me­čius sė­din­tys di­rek­to­riai – reiš­ki­nys, bū­din­gas dau­gu­mai iš vals­ty­bės iž­do vie­naip ar ki­taip min­tan­čių įstai­gų, o per­mai­nos čia brau­na­si iš lė­to. Vy­riau­sy­bei siū­lo­ma biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams įves­ti ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją, ta­čiau kuo toks su­ma­ny­mas baig­sis, kol kas ne­aiš­ku.

Jei­gu to­kiam So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) pa­siū­ly­mui pri­tar­tų Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas, nau­jo­vė bū­tų ak­tua­li be­veik 3 tūkst. biu­dže­ti­nių įstai­gų – so­cia­li­nės glo­bos, mo­kyk­lų, kul­tū­ros cen­trų – vai­ri­nin­kams. Biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis, į par­ei­gas bū­tų pri­ima­mi ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai. Vė­liau bū­tų at­lie­ka­mas jų veik­los ver­ti­ni­mas, nuo jo re­zul­ta­tų pri­klau­sy­tų to­les­nė pers­pek­ty­va.

Prob­le­ma ir pa­siū­ly­mai – nenauji

To­kie ar pa­na­šūs pa­siū­ly­mai nė­ra vi­siš­ka nau­jie­na. Už­si­sė­dė­ji­mą pos­tuo­se pa­va­di­nu­si už­pel­kė­ji­mu, apie tai dar per pir­mą­ją sa­vo ka­den­ci­ją kal­bė­jo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Įves­ti aiš­kius biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų veik­los ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus nuo­lat ra­gi­no ir Vals­ty­bės val­dy­mo to­bu­li­ni­mo ko­mi­si­ja.

Ta­čiau Vy­riau­sy­bė da­lį šių pa­siū­ly­mų ėmė­si įgy­ven­din­ti tik šie­met. SADM da­bar ra­gi­na pa­tai­sy­ti ir pa­pil­dy­ti Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mą. Siū­lo­mo pa­kei­ti­mo es­mė – biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis, bū­tų pri­ima­mi ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai. Jei­gu to­kio va­do­vo veik­la per pir­mą­ją jo ka­den­ci­ją bū­tų įver­tin­ta ge­rai ar­ba la­bai ge­rai, jo dar­bo su­tar­tis bū­tų pra­tę­sia­ma ki­tai ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai.

Pa­gal su­ma­ny­mą, po an­tro­sios ka­den­ci­jos biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vas bū­tų at­lei­džia­mas. Ka­dan­gi siū­lo­ma ne­ri­bo­ti ka­den­ci­jų skai­čiaus, toks as­muo ga­lė­tų da­ly­vau­ti kon­kur­se tos įstai­gos va­do­vo par­ei­goms ei­ti. Ar­gu­men­tuo­ja­ma, kad taip sie­kia­ma su­da­ry­ti ga­li­my­bes at­rink­ti ge­riau­sius va­do­vus, ne­už­ker­tant ke­lio kon­kur­se da­ly­vau­ti ir tiems, ku­rie to­je biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je tu­ri su­kau­pę ne­men­ką pa­tir­tį.

Be ki­ta ko, įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma įtvir­tin­ti kas­me­ti­nį biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis, ver­ti­ni­mą pa­gal iš anks­to nu­sta­ty­tas me­ti­nes už­duo­tis, siek­ti­nus re­zul­ta­tus ir jų ver­ti­ni­mo ro­dik­lius.

Es­mė – ver­ti­ni­mo kriterijai

Vie­šo­sios po­li­ti­kos ir va­dy­bos ins­ti­tu­to va­do­vas dr. Ha­rol­das Bro­žai­tis šią ini­cia­ty­vą ver­ti­na tei­gia­mai, ta­čiau jis pa­brė­žė, kad jos sėk­mė pri­klau­sys nuo to, ko­kie kri­te­ri­jai bus pa­si­rink­ti ver­tin­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vus.

„Pa­ti kryp­tis – di­din­ti at­skai­to­my­bę, kel­ti aiš­kes­nius kri­te­ri­jus va­do­vams ir nu­sta­ty­ti, kas ir kiek ga­li va­do­vau­ti, – tei­sin­ga. Ta­čiau ne ma­žiau svar­būs kon­kre­tūs rei­ka­la­vi­mai, ku­rie, kaip su­pran­tu, dar ne iki ga­lo aiš­kūs“, – LŽ sa­kė jis.

Anot H. Bro­žai­čio, įtvir­ti­nus ka­den­ci­jų sis­te­mą, pa­vie­nės iš­im­tys tu­rė­tų bū­ti ga­li­mos, ta­čiau svar­biau­sia, kad va­do­vų at­skai­to­my­bė ir at­ran­kos sis­te­ma tap­tų aiš­kes­nė. „Ne per me­tus ar dve­jus, o po il­ges­nio lai­ko tu­rė­tu­me ge­res­nių va­do­vų. Pri­va­čia­me sek­to­riu­je sie­kiant bet ko­kio po­ky­čio pra­de­da­ma bū­tent nuo va­do­vų“, – aiš­ki­no jis.

Vie­šo­jo val­dy­mo spe­cia­lis­to tei­gi­mu, nuo tin­ka­mo va­do­vo pa­si­rin­ki­mo pri­klau­so tai, kaip or­ga­ni­zuo­ja­mos švie­ti­mo įstai­gos, mu­zie­jai. Siū­lo­mi pa­kei­ti­mai, jo nuo­mo­ne, sa­vai­me vi­sų prob­le­mų ne­išsp­ręs­tų, ta­čiau prie­lai­dų jas spręs­ti pa­ma­žu su­da­ry­tų.

Va­do­vai virs­ta valdovais

Kaip LŽ ko­men­ta­vo Lie­tu­vos mo­ky­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vė Jū­ra­tė Vo­los­ke­vi­čie­nė, kai ku­rie mo­kyk­lų di­rek­to­riai jau­čia­si jais ta­pę vi­sam gy­ve­ni­mui.

„Ug­dy­mo įstai­go­se ka­den­ci­jų nė­ra. Da­lis mo­kyk­lų di­rek­to­rių pa­si­jun­ta kaip val­do­vai, o ne va­do­vai. Dėl to at­si­ran­da žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­nė­ji­mo at­ve­jų, pikt­nau­džia­vi­mo dar­bo tei­se ir ki­to­kių ne­ma­lo­nu­mų. To­dėl ka­den­ci­jų ir kri­te­ri­jų įve­di­mą pa­lai­ko­me“, – sa­kė ji.

Ki­ta ver­tus, anot J. Vo­los­ke­vi­čie­nės, ge­riems va­do­vams ne­tu­rė­tų bū­ti užd­raus­ta dirb­ti dau­giau ka­den­ci­jų. „Svar­biau­sia, kad at­si­ras­tų ga­li­my­bė at­si­sa­ky­ti ne­sėk­min­go biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vo. Taip, da­bar nė­ra aiš­kių jų veik­los ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų. O tie, ku­rie at­si­sė­dę į di­rek­to­riaus kė­dę pa­si­jun­ta kaip val­do­vai, tu­ri po­li­ti­nį už­nu­ga­rį sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se. Dėl to­kių va­do­vų ir ky­la di­džiau­sios prob­le­mos“, – pri­dū­rė ji.

Ne­pa­val­dūs laikui

Per­nai at­lik­tas ty­ri­mas at­sklei­dė, kad, pa­vyz­džiui, mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi ga­li­ma dirb­ti ir pu­sę am­žiaus. Pa­aiš­kė­jo, kad il­giau­siai mo­kyk­lų va­do­vai dir­ba Jur­bar­ke. Šio ra­jo­no mo­kyk­lų gal­vų va­dy­bi­nis sta­žas (dar­bo mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi ar pa­va­duo­to­ju) vi­du­ti­niš­kai sie­kia 26 me­tus.

Iš Švie­ti­mo val­dy­mo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos duo­me­nų ma­ty­ti, kad 2014 me­tais 21-ai bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lai va­do­va­vo di­rek­to­riai, ku­rių va­dy­bi­nis sta­žas sie­kė 40–50 me­tų.

157 mo­kyk­lų va­do­vų sta­žas bu­vo 30–40 me­tų. 372 mo­kyk­los tu­rė­jo di­rek­to­rius, ku­rių pa­tir­tis – 20–30 me­tų, 330 di­rek­to­rių va­dy­bi­nis sta­žas sie­kė10–20 me­tų. 265 mo­kyk­lų di­rek­to­riai dir­bo iki 10 me­tų.

Kaip jau ra­šė LŽ, di­džių­jų ša­lies mu­zie­jų di­rek­to­rių ne­per­trau­kia­mo dar­bo sta­žo vi­dur­kis sie­kia apie 15 me­tų. Ta­čiau yra mu­zie­ji­nin­kų, ku­rie va­do­vau­ja įstai­goms, sau­gan­čioms ir eks­po­nuo­jan­čioms svar­biau­sias mū­sų ša­lies kul­tū­ros ver­ty­bes, dau­giau kaip 30 me­tų.

An­tai Ro­mual­das Bud­rys Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jui va­do­vau­ja 36 me­tus, Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Al­do­na Ru­sec­kai­tė šias par­ei­gas ei­na 26 me­tus, Na­cio­na­li­niam M. K. Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jui Os­val­das Dau­ge­lis va­do­vau­ja 24 me­tus.

Dar anks­čiau bū­ta pa­vyz­džių, kai vals­ty­bi­nis pos­tas bū­da­vo ne­pa­val­dus nei lai­kui, nei be­si­kei­čian­čioms sant­var­koms. Tik 2010 me­tais Lie­tu­vos elek­tri­nės va­do­vas 83-ejų Pra­nas No­rei­ka, pos­te iš­bu­vęs 48 me­tus, iš­leis­tas į už­tar­nau­tą poil­sį, ir tai ne­no­ro­mis.