Klaustukai Lietuvos ir Baltarusijos aplinkosaugininkų pokalbiuose
Po pir­mo­jo Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų su­si­ti­ki­mo dėl po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo (PAV), įgy­ven­di­nant abiem ša­lims svar­bius pro­jek­tus, li­ko dar ne­ma­žai ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų, sa­ko Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas.

„Va­kar (ket­vir­ta­die­nį – BNS) su­si­ti­ki­me ne­kal­bė­jo­me vi­siš­kai apie As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę. Tik kal­bė­jo­me apie tai, kaip ga­li­ma at­ei­ty­je de­ta­li­zuo­ti įvai­rių pro­jek­tų, ku­rie yra ša­lia mū­sų ir Bal­ta­ru­si­jos sie­nos, įgy­ven­di­ni­mo pro­ce­są: kas su kuo bend­rau­ja, ko­kiais ter­mi­nais, ko­kia kal­ba, ko­kio tu­ri­nio in­for­ma­ci­ja yra per­duo­da­ma“, – penk­ta­die­nį LRT ra­di­jui sa­kė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus Aug­lys.

Pa­sak jo, ket­vir­ta­die­nį ap­tar­tas su­tar­ties dėl PAV pro­jek­tas, ku­ris pra­dė­tas reng­ti dar 2005 me­tais, ta­čiau Bal­ta­ru­si­jai pra­dė­jus sta­ty­ti As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę (AE), de­ry­bos su­sto­jo.

„Pro­jek­te nu­ma­ty­ta 13 straips­nių, ket­vir­ta­die­nį ap­ta­rė­me tik du straips­nius, dar li­ko daug klaus­tu­kų“, – ko­men­ta­vo V.Aug­lys.

Jo tei­gi­mu, su­si­ti­ki­mai, skir­ti ap­tar­ti As­tra­vo AE klau­si­mą, su Bal­ta­ru­si­ja kol kas nė­ra pla­nuo­ja­mi, nes pa­sta­ro­ji vis dar ne­pa­tei­kia at­sa­ky­mų į Lie­tu­vai rū­pi­mus klau­si­mus.

„Kiek su­pran­ta­me, As­tra­vo AE yra sta­to­ma. Mū­sų su­si­rū­pi­ni­mai lie­ka tie pa­tys – dėl sau­gu­mo, dėl po­vei­kio Ne­ries upės ba­sei­nui, po­vei­kio sos­ti­nei (Vil­niui – BNS), po­vei­kio žmo­nių svei­ka­tai. (...) Lie­tu­va su­ne­ri­mu­si dėl aikš­te­lių par­in­ki­mo, nes As­tra­vas yra la­bai ar­ti Lie­tu­vos sos­ti­nės ir mums vi­siš­kai ne­sup­ran­ta­ma ko­dėl pa­si­rink­ta ši­ta aikš­te­lė“, – kal­bė­jo V.Aug­lys.

As­tra­vo AE klau­si­mas lap­kri­tį nag­ri­nė­tas Pre­ky­bos ir eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je Mins­ke. Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas tuo­met BNS tei­gė, kad Lie­tu­va ra­gi­no pa­kvies­ti Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­ros (TA­TE­NA) mi­si­ją įver­tin­ti AE aikš­te­les, nes tai re­ko­men­duo­ja Es­po kon­ven­ci­ja ir ma­no­ma, kad tai nė­ra at­lik­ta.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tuo­met pa­kvie­tė Bal­ta­ru­si­jos eks­per­tus gruo­dį at­vyk­ti ir ap­tar­ti tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų prie­kaiš­tus, su­si­ju­sius su As­tra­vo AE sta­ty­ba.

Su­si­rū­pi­nu­si dėl Bal­ta­ru­si­jos veiks­mų ir ne­gau­da­ma pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos apie AE pro­jek­tą, Lie­tu­va šių me­tų ko­vą krei­pė­si į Or­hu­so kon­ven­ci­jos Ati­tik­ties ko­mi­te­tą, ku­ris bir­že­lį pa­tei­kė iš­va­das, jog Bal­ta­ru­si­ja pa­žei­dė kon­ven­ci­jos nuo­sta­tas – PAV pro­ce­sas tu­ri bū­ti tę­sia­mas, o į Lie­tu­vos klau­si­mus tu­ri bū­ti at­sa­ky­ta.

Es­po yra pa­skel­bu­si, kad As­tra­vo AE pro­jek­tas ne­ati­tin­ka kon­ven­ci­jos rei­ka­la­vi­mų. Pa­ti Lie­tu­va ne kar­tą kri­ti­ka­vo Bal­ta­ru­si­ją, kad ji ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, ku­ris sta­to­mas vos 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, sau­gu­mo.