Klausimas valdantiesiems: alkoholiu piktnaudžiaujančių rinkėjų balsai ar reali kova su alkoholizmu?
Kon­ser­va­to­riai pa­si­pik­ti­no tuo, kad val­dan­tie­ji ne­pa­no­ro Sei­me svars­ty­ti jų siū­lo­mų įsta­ty­mų pa­tai­sų, nu­ma­tan­čių, jog al­ko­ho­liu pikt­nau­džiau­jan­tiems as­me­nims bū­tų nu­trauk­tas pa­šal­pų mo­kė­ji­mas.

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­ja įre­gis­tra­vo įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo įves­ti JAV ir ki­to­se pa­sau­lio ša­ly­se efek­ty­viai nau­do­ja­mą są­ly­gi­nių so­cia­li­nių pa­šal­pų ir ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kų sis­te­mą tiems so­cia­li­nių pa­šal­pų ir ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kų ga­vė­jams, ku­rie ne­sai­kin­gai var­to­ja al­ko­ho­lį ir ser­ga al­ko­ho­liz­mu. Įgy­ven­di­nus to­kias nuo­sta­tas, pikt­nau­džiau­jan­tys al­ko­ho­liu ne­tek­tų tei­sės į pa­šal­pas ir iš­mo­kas, o jas su­sig­rą­žin­ti ga­lė­tų tik tuo at­ve­ju, jei­gu pra­dė­tų gy­dy­mą­si nuo al­ko­ho­liz­mo. „De­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma nu­spren­dė ne­pri­tar­ti tam, kad Sei­me bū­tų pra­dė­ta šių pro­jek­tų svars­ty­mo pro­ce­dū­ra ir ne­iš­sa­kė jo­kių rim­tų ar­gu­men­tų prieš“, – pik­ti­no­si A. Ku­bi­lius.

Val­dan­tie­siems blo­ka­vus įsta­ty­mų pa­tai­sų svars­ty­mo pra­džią, A. Ku­bi­lius nu­siun­tė tris klau­si­mus prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui bei so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trei Al­gi­man­tai Pa­be­dins­kie­nei. Juo­se klau­sia­ma, ko­kia yra Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja so­cia­li­nių pa­šal­pų ir ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kų ma­ži­ni­mo ar­ba ri­bo­ji­mo gir­tau­jan­tiems as­me­nims klau­si­mu, ar bū­tų pri­tar­ta ini­cia­ty­vai įves­ti są­ly­gi­nių so­cia­li­nių pa­šal­pų ar­ba pa­slau­gų sis­te­mą Lie­tu­vo­je, ar koa­li­ci­jos na­riai Sei­me bus ra­gi­na­mi ieš­ko­ti efek­ty­vių spren­di­mų al­ko­ho­liz­mui ša­ly­je su­ma­žin­ti. „Ger­bia­mas mi­nis­tre pir­mi­nin­ke, ger­bia­ma mi­nis­tre, ti­krai no­rė­tu­mė­me ti­kė­ti, kad al­ko­ho­liu pikt­nau­džiau­jan­čių rin­kė­jų bal­sai, ku­rių Lie­tu­vo­je yra dau­giau nei šim­tas tūks­tan­čių, ar­tė­jant rin­ki­mams jums nė­ra svar­biau, nei rea­li ko­va su al­ko­ho­liz­mu ir rea­li pa­gal­ba pa­de­dant to­kiems žmo­nėms įveik­ti juos užk­lu­pu­sią kri­zę. To­dėl ti­ki­mės iš jū­sų aiš­kaus at­sa­ky­mo ir kons­truk­ty­vių pa­stan­gų, kad mi­nė­ti įsta­ty­mo pro­jek­tai su­lauk­tų ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos Sei­me par­amos“, – tei­gia­ma A. Ku­bi­liaus krei­pi­me­si.