Klaipėdos uostas visiškai atnaujino darbą
Klai­pė­dos uos­tas, ku­rio veik­la dėl stip­raus vė­jo bu­vo su­trik­dy­ta nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį, vėl veik­la nor­ma­liai. Sek­ma­die­nį iš uos­to iš­plau­kia ir į jį įplau­kia vi­si lai­vai, iš­sky­rus tank­lai­vius, ga­be­nan­čius kro­vi­nius į naf­tos ter­mi­na­lus.

Uos­to va­do­vo pa­dė­jė­ja ry­šiams su vi­suo­me­ne Do­vi­lė Ska­bic­kai­tė pra­ne­šė, kad sek­ma­die­nio nak­tį uos­tas vei­kė nor­ma­liai - vė­jas sie­kė iki 18 me­trų per se­kun­dę, o ry­te - 10-12 me­trų per se­kun­dę.

"Vi­si lai­vai, ku­rie lau­kė rei­de, įplau­kė į uos­tą, ta­čiau lei­di­mo dar lau­kia tank­lai­viai - jiems rei­kia la­bai ge­rų oro są­ly­gų, nes jie švar­tuo­ja­si ar­ti uos­to var­tų", - sa­kė D.Ska­bic­kai­tė.

Šeš­ta­die­nį ry­te lei­di­mo įplauk­ti į uos­tą lau­kė 6 lai­vai - 2 tank­lai­viai ir 4 sau­sa­krū­viai. Šeš­ta­die­nį iki 11val. bu­vo su­tri­kęs se­no­sios Smil­ty­nės per­kė­los dar­bas, ta­čiau nau­jo­sios Smil­ty­nės kel­tai plau­kio­jo kaip įpras­ta.

Prie SGD lai­vo sau­gyk­los „In­de­pen­den­ce“ šeš­ta­die­nio nak­tį ir die­ną bu­dė­jo du vil­ki­kai.