Klaipėdos uostas atnaujina darbą
Dėl stip­raus vė­jo nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį su­stab­dy­to Klai­pė­dos uos­to veik­la at­nau­ji­na­ma - vi­dur­die­nį iš uos­to iš­plau­kia du kel­tai ir vie­nas kon­tei­ne­rių lai­vas.

Uos­to va­do­vo pa­dė­jė­ja ry­šiams su vi­suo­me­ne Do­vi­lė Ska­bic­kai­tė pra­ne­šė, kad iš uos­to leis­ta iš­plauk­ti DFDS kel­tams „Op­ti­ma“ ir „At­he­na“ bei vie­nam kon­tei­ne­rius ga­be­nan­čiam lai­vui. Pa­sak jos, vė­jas rims­ta - šiuo me­tu jo grei­tis yra 13-15 me­trų per se­kun­dę.

Anot D.Ska­bic­kai­tės, apie 11 val. at­nau­jin­tas ir se­no­sios Smil­ty­nės per­kė­los dar­bas, tuo me­tu Nau­jo­sios Smil­ty­nės kel­tų veik­la ne­bu­vo su­tri­ku­si.

Pa­sak uos­to at­sto­vės, įplauk­ti į uos­tą vis dar lau­kia 6 lai­vai - 2 tank­lai­viai ir 4 sau­sa­krū­viai, o prie SGD lai­vo sau­gyk­los „In­de­pen­den­ce“ te­be­bu­di du vil­ki­kai.

Dėl stip­raus vė­jo Klai­pė­dos uos­tas už­da­ry­tas nuo vi­dur­nak­čio, į Karls­ham­ną ne­išp­lau­dė jū­ri­nis kel­tas, iš uos­to ne­iš­leis­tas ir kon­tei­ne­rius pluk­dan­tis lai­vas. Įplauk­ti į uos­tą ry­te lau­kė 5 lai­vai, prie lai­vo sau­gyk­los „In­de­pen­den­ce“ sau­gu­mui už­ti­krin­ti nuo vi­dur­nak­čio bu­di du vil­ki­kai, pra­ne­šė LRT ra­di­jas.

Uos­to tar­ny­bų duo­me­ni­mis, stip­riau­sia aud­ra šė­lo nuo vi­dur­nak­čio - vė­jo gū­siai sie­kė dau­giau nei 28 me­trus per se­kun­dę.

Ta­čiau ry­te vė­jas jau sil­po ir apie 9 val. sie­kė 20 me­trų per se­kun­dę, ta­čiau ban­gų aukš­tis jū­ro­je sie­kia apie 4-5 me­trus. Uos­to ka­pi­to­no tar­ny­ba BNS pra­ne­šė, kad kel­tai į Smil­ty­nę plau­kia be kliū­čių, o jū­ri­nių kel­tų eis­mą ti­ki­ma­si at­nau­jin­ti apie 11-12 val. die­nos.

Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai sa­ko, kad jiems te­ko ša­lin­ti daug me­džių, už­vir­tu­sių ant ke­lių ir elek­tros lai­dų, dau­giau­siai Skuo­do ir Kre­tin­gos ra­jo­nuo­se.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas pra­ne­šė, kad nak­tį gel­bė­to­jai 16 kar­tų vy­ko ša­lin­ti ant ke­lių nu­vir­tu­sių me­džių, Klai­pė­do­je nak­tį ap­ga­din­ti 5 au­to­mo­bi­liai, iš jų trys - griu­vus re­mon­tuo­ja­mo na­mo pa­sto­liams. Me­džius nuo ke­lių te­ko ša­lin­ti ir Šiau­lių bei Tau­ra­gės ra­jo­nuo­se.

Pra­ne­ši­mų apie nu­ken­tė­ju­sius žmo­nes ne­gau­ta.

Klai­pė­dos ir Šiau­lių re­gio­nuo­se - be elek­tros li­ko apie 12 tūkst. var­to­to­jų.

„Les­to“ at­sto­vas spau­dai Mar­ty­nas Bur­ba pra­ne­šė, kad šiuo­se re­gio­nuo­se pa­skelb­ta eks­tre­ma­li pa­dė­tis - įmo­nės dar­buo­to­jų bri­ga­dos sten­gia­si at­kur­ti elek­tros tie­ki­mą.

„Vė­jas rims­ta, to­dėl jis ne­tu­rė­tų kliu­dy­ti grei­tai ša­lin­ti ge­di­mus“, - sa­kė M.Bur­ba.