Klaipėdos rajone pratybose susižeidė Lietuvos karys
Va­sa­rio 11 d. per lau­ko pra­ty­bas Klai­pė­dos ra­jo­ne tre­ni­ruo­jan­tis ob­jek­to gy­ny­bą, su­si­žei­dė Klai­pė­do­je dis­lo­kuo­to Lie­tu­vos Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­no III kuo­pos kul­kos­vai­di­nin­ko pa­dė­jė­jas, nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rys.

Ne­lai­mė įvy­ko ka­riui vyk­dant šau­dy­mą im­ita­ci­niais šo­vi­niais, kai at­skrie­ju­si tū­ta pra­kir­to akies vo­ką ir pa­žei­dė akį. Ka­riui bu­vo sku­biai su­teik­ta pir­mi­nė me­di­ci­nos pa­gal­ba, jis nu­vež­tas į Klai­pė­dos li­go­ni­nę, vė­liau per­vež­tas į Kau­no kli­ni­kas to­li­mes­niems ty­ri­mams, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Ka­rio gy­vy­bei pa­vo­jus ne­gre­sia. Apie įvy­kį ka­rio ar­ti­mie­ji in­for­muo­ti.

Dėl įvy­kio pra­dė­tas ty­ri­mas.

Va­sa­rio 9 –11 die­no­mis 130 Dra­gū­nų ba­ta­lio­no nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių da­ly­va­vo sky­rių ver­ti­na­mo­sio­se lau­ko pra­ty­bo­se.