Klaipėdos įmonei priklausančiame kelte įstrigo 12 pabėgėlių
Klai­pė­dos kel­tų bend­ro­vės „DFDS Sea­ways“ kel­te „Kau­nas Sea­ways“ ap­tik­ta 12 pa­bė­gė­lių, pra­ne­šė por­ta­las del­fi.lt.

Šis kel­tas šiuo me­tu yra iš­nuo­mo­tas Ukrai­nos bend­ro­vei „Ukr­fer­ry“ ir plau­kio­ja tarp Stam­bu­lo ir Čer­no­mors­ko. Pa­bė­gė­liai kel­tu ne­mo­ka­mai plau­kio­ja jau ke­lias sa­vai­tes – nuo lie­pos pa­bai­gos. „DFDS Sea­ways“ at­sto­vai ti­ki­na, kad jie ke­lia grės­mę ir įgu­lai, ir ke­lei­viams, ta­čiau ne­tu­ri do­ku­men­tų, tad kol kas ne­ga­li bū­ti iš­lai­pin­ti jo­kio­je pa­sau­lio ša­ly­je.

„Mes juos ap­ti­ko­me at­vi­ra­me lai­vo de­ny­je ke­lio­nės iš Tur­ki­jos į Ukrai­ną me­tu. Da­lis jų grei­čiau­siai slė­pė­si po prie­ka­bo­mis, na­me­liais ant ra­tų, ki­ti – jo­se“, – por­ta­lui sa­kė „DFDS Sea­ways“ vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Jo­nas Na­za­ro­vas.

„4 pa­bė­gė­liai tei­gė, kad yra iš Al­žy­ro, 8 aiš­ki­no esan­tys iš Pa­les­ti­nos. Ta­čiau po ty­ri­mo pa­aiš­kė­jo, kad pa­sta­rie­ji – ma­ro­kie­čiai. Tai vy­rai, pil­na­me­čiai, bet ga­na jau­ni“, – nu­ro­dė pa­šne­ko­vas.

Pa­klaus­tas, ar pa­bė­gė­lių ga­lu­ti­nis tiks­las ir bu­vo Ukrai­na, „DFDS Sea­ways“ at­sto­vas pa­ti­ki­no, kad jie kal­ba tik apie vie­ną – iš­sva­jo­tą­ją Eu­ro­pą.

„Jie rei­ka­lau­ja trokš­ta­mo tiks­lo, bet, de­ja, ne mū­sų ga­lio­je tai su­teik­ti. Bu­vo ke­lios ag­re­si­jos ap­raiš­kos, to­dėl mes pri­va­lė­jo­me sam­dy­ti sau­gos tar­ny­bą, ku­ri pri­žiū­ri ka­ju­tes, ku­rio­se jie gy­ve­na“, – sa­kė jis.