Klaipėdoje prisiekė daugiau nei 600 šauktinių
Rugp­jū­čio 17 die­ną Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to aikš­tė­je Lie­tu­vos vals­ty­bei pri­sie­kė re­kor­di­nis skai­čius – dau­giau nei 600 – šauk­ti­nių, tarp ku­rių be­veik 20 mer­gi­nų.

Toks skai­čius ka­rių, vie­nu me­tu pri­sie­ku­sių gin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bę, yra di­džiau­sias po nuo­la­ti­nės pra­di­nės pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos at­nau­ji­ni­mo 2015 me­tais.

„Šian­dien gy­ve­na­me laik­me­čiu, kai sim­bo­liai – svar­būs, bet kur kas svar­bes­ni – rea­lūs dar­bai, as­me­ni­niai pa­si­ry­ži­mai ir prie­sai­kos. Sau­gu­mo si­tua­ci­ja pa­sau­ly­je iš­ties di­na­miš­kai kei­čia­si tiek, kad iš­gir­dus žo­džius „a­nek­si­ja“, „in­va­zi­ja“, „te­ro­ras“, „ki­be­ra­ta­ka“ ne­be­ga­li­me ap­si­mes­ti, jog tai – ne mū­sų ko­vos lau­kas. To­dėl no­riu pa­lin­kė­ti vie­no – nuo­šir­daus, ne­iš­sen­kan­čio, ne­išb­lės­tan­čio ir ne­nu­vi­lia­mo pa­trio­tiz­mo. Tai yra kiek­vie­no ka­rio al­fa ir ome­ga – gul­ti ir kel­ti, ko­vo­ti ir gin­ti su šiuo jaus­mu šir­dy­je,“ – ka­rio prie­sai­ką da­vu­siems šauk­ti­niams pa­lin­kė­jo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jo­je taip pat da­ly­va­vo ir ka­rius pa­svei­ki­no Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, Sau­su­mos pa­jė­gų va­das bri­ga­dos ge­ne­ro­las Val­de­ma­ras Rup­šys, ka­ri­nių da­li­nių va­dai, ki­tų vals­ty­bės įstai­gų ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai bei ka­rių ar­ti­mie­ji.

Šian­dien pri­sie­kę jau­nuo­liai ka­ro tar­ny­bą pra­dė­jo rugp­jū­čio 1 die­ną. Per pir­mą­sias tris tar­ny­bos sa­vai­tes ka­riai gi­li­no­si į gink­luo­tės ypa­tu­mus, mo­kė­si ri­kiuo­tės, sta­tu­tų ir ki­tų ba­zi­nių ka­ri­nių ži­nių. Po prie­sai­kos nau­jų ka­rių lauks to­les­ni ba­zi­niai ka­rio kur­sai, ku­riuo­se, tar­si ka­riuo­me­nės pra­džia­moks­ly­je, jie mo­ky­sis ka­ri­nės tak­ti­kos, in­ži­ne­ri­jos, to­pog­ra­fi­jos, ri­kiuo­tės, ry­šių ir me­di­ci­nos, su­si­pa­žins su gink­lais ir ry­šio prie­mo­nė­mis, taip pat at­liks ir pir­muo­sius ko­vi­nius šau­dy­mus.

Iš­kil­min­gos prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jos me­tu Mo­to­ri­zuo­ta­jai pės­ti­nin­kų bri­ga­dai „Že­mai­ti­ja“ įteik­ta da­li­nio ko­vi­nė vė­lia­va. Ka­riuo­me­nė­je da­li­nio ko­vi­nė vė­lia­va tu­ri ypa­tin­gą reikš­mę – ji sim­bo­li­zuo­ja da­li­nio eg­zis­ta­vi­mą ir yra svar­biau­sias jo at­pa­ži­ni­mo ženk­las. Prieš jį ka­riai pri­sie­kia sa­vo ša­liai.

„Var­dan lais­vės ir did­vy­rių že­mės!“ – to­kį šū­kį pa­si­rin­ko po dau­giau nei de­šimt­me­čio Klai­pė­do­je at­kur­ta mo­to­ri­zuo­to­ji pės­ti­nin­kų bri­ga­da „Že­mai­ti­ja“, ku­ri su­for­muo­ta su­jun­gus du Sau­su­mos pa­jė­gų ba­ta­lio­nus: Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ną (Klai­pė­do­je) ir Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­tą­jį pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ną (Tau­ra­gės r.).

Dra­gū­nų ba­ta­lio­nas yra aukš­tai ver­ti­na­mas pra­ty­bo­se tiek Lie­tu­vos mas­tu, tiek tarp są­jun­gi­nin­kų. Šio ba­ta­lio­no ka­riai nuo­lat da­ly­vau­ja bu­din­čio­se na­cio­na­li­nė­se ir tarp­tau­ti­nė­se pa­jė­go­se, tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se. Ba­ta­lio­nas ge­rai ži­no­mas ne vien pa­jū­ry­je – dra­gū­nai pa­si­žy­mi aukš­tais re­zul­ta­tais ka­riš­kių spor­to var­žy­bo­se ir tur­ny­ruo­se.