Klaipėdoje lankosi NATO nuolatinės parengties laivų junginio laivai
Klai­pė­dos uos­te pir­ma­die­nį lan­ko­si NA­TO nuo­la­ti­nės par­eng­ties jū­ri­nės gru­pės ko­vi­nių lai­vų jun­gi­nio lai­vai.

Jun­gi­nio SNGM 1 lai­vai – Is­pa­ni­jos Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų fre­ta­ga „Al­va­ro de Ba­zan“ bei Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos fre­ga­ta „I­ron Du­ke“ Klai­pė­do­je vie­šės iki tre­čia­die­nio.

Vi­zi­to me­tu nu­ma­ty­ti SNMG1 jun­gi­nio va­do Ad­mi­ro­lo Jo­se En­ri­que Del­ga­do ir lai­vų va­dų su­si­ti­ki­mai su Klai­pė­dos me­ru, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų va­du. Taip pat bus pa­gerb­ti I pa­sau­li­nio ka­ro me­tu žu­vę ir Klai­pė­dos mies­to Vi­tės ka­pi­nė­se pa­lai­do­ti Jung­ti­nės ka­ra­lys­tės ka­riai.

NA­TO jun­gi­nio lai­vuo­se bus or­ga­ni­zuo­ja­mos eks­kur­si­jos Lie­tu­vos ka­riams, o an­tra­die­nio pa­va­ka­rę lai­vus Klai­pė­dos krui­zi­nių ir ka­ro lai­vų ter­mi­na­le ga­lės ap­žiū­rė­ti ir vi­suo­me­nė.

NA­TO tu­ri ke­tu­ris nuo­la­ti­nės par­eng­ties jū­ri­nės gru­pės lai­vų jun­gi­nius. Du iš jų, SNMG1 ir SNMG2, ap­jun­gia di­de­lius ant­van­de­ni­nės ko­vos lai­vus, to­kius kaip fre­ga­tos ir es­kad­ri­niai mi­ni­nin­kai. Ki­ti du jun­gi­niai, SNMCMG1 ir SNMCMG2, vie­ni­ja prieš­mi­ni­nės ko­vos lai­vus.

Gru­pių su skai­čiu­mi 1 prie pa­va­di­ni­mo lai­vai veik­lą vyk­do Šiau­rės Eu­ro­pos van­de­ny­se, su skai­čiu­mi 2 – Pie­tų Eu­ro­pos van­de­ny­se.