Klaipėdoje iškrauti norvegų tankai ir kita technika
 Į Klai­pė­dos jū­rų uos­tą tre­čia­die­nį at­ga­ben­ta NA­TO ba­ta­lio­ne tar­nau­sian­čio Nor­ve­gi­jos kon­tin­gen­to ko­vi­nė tech­ni­ka, tarp jų – tan­kai „Leo­pard“ ir įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų šar­vuo­čiai.

Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vas „Sū­du­vis“ (M-52) pa­si­ti­ko gink­luo­tę ga­be­nan­tį kel­tą ir jį ly­din­čias NA­TO fre­ga­tas Lie­tu­vos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je bei pa­ly­dė­jo prie Klai­pė­dos uos­to kran­ti­nės, Ny­der­lan­dų fre­ga­tos sraig­tas­par­nis sau­go­jo kel­tą iš oro.

Į Lie­tu­vą at­vy­ku­sią Nor­ve­gi­jos ka­ri­nę tech­ni­ką at­ly­dė­jo NA­TO nuo­la­ti­nės par­eng­ties pir­mo­sios jū­ri­nės gru­pės ko­vi­nių lai­vų jun­gi­nys (SNMG1), re­mian­tis Lie­tu­vo­je vei­kian­čią NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no gru­pę. Anot Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, tai pir­mas kar­tas, kai NA­TO ka­ri­nės jū­rų pa­jė­gos pri­si­dė­jo dis­lo­kuo­jant to­kius prieš­aki­nių pa­jė­gų pa­jė­gu­mus.

Iš Klai­pė­dos Nor­ve­gi­jos ka­rių tech­ni­ka ko­vi­nės gru­pės lo­gis­ti­niais pa­jė­gu­mais iš­ga­ben­ta į Ruk­lą, kur ir dis­lo­kuo­ta NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė gru­pė.

Pla­nuo­ja­ma, jog vi­sas Nor­ve­gi­jos ka­rių kon­tin­gen­tas į Lie­tu­vą at­vyks jau ki­tą sa­vai­tę.

„La­bai džiau­giuo­si, ga­lė­da­mas pa­svei­kin­ti į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čius Nor­ve­gi­jos ka­rius. Su vi­su jų at­vy­ki­mu baig­si­me NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ko­vi­nės gru­pės Lie­tu­vo­je dis­lo­ka­vi­mo eta­pą. Kar­tu su ko­vi­ne gru­pe mes jau da­ly­vau­ja­me įvai­rio­se tre­ni­ruo­tė­se ir su ne­kan­tru­mu lau­kia­me, kai kar­tu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės bri­ga­da „ Ge­le­ži­nis Vil­kas“ bir­že­lį da­ly­vau­si­me pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis Vil­kas“, – sa­kė NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Chis­top­has Hu­be­ris (Kris­to­fas Hu­be­ris).

NA­TO ba­ta­lio­no su­dė­ty­je tar­naus apie 200 ka­rių iš Te­le­mark ba­ta­lio­no ir Nor­ve­gi­jos ka­riuo­me­nės Šiau­rės bri­ga­dos pa­da­li­nių.

Šiuo me­tu NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė­je gru­pė­je Lie­tu­vo­je jau dis­lo­kuo­ta per 450 Vo­kie­ti­jos, 100 Bel­gi­jos, 250 Ny­der­lan­dų ka­rių.