Klaipėda tampa hibridinio karo poligonu
Hib­ri­di­nį Ru­si­jos ir Ukrai­nos ka­rą ana­li­zuo­jan­tys Lie­tu­vos spe­cia­lis­tai mū­sų uos­ta­mies­ty­je pa­ste­bi nau­jus pro­pa­gan­di­nius ma­nev­rus, ku­rie jau įgau­na gud­riai už­mas­kuo­tų ne­drau­giš­kų Lie­tu­vai veiks­mų po­žy­mius.

Po Klai­pė­dos mies­to me­ro lan­gais ant rek­la­mi­nio sten­do at­si­ra­do di­de­lis pla­ka­tas, kvie­čian­tis bir­že­lio 11-ąją Ru­si­jos die­nos pro­ga pa­žiū­rė­ti spek­tak­lį ne apie ką ki­ta, o apie da­bar jau anek­suo­to Kry­mo uos­ta­mies­tį Se­vas­to­po­lį. Afi­šo­je pui­kuo­ja­si ir ak­to­rė, į be­re­tę įsi­se­gu­si rau­do­ną žvaigž­dę, o ren­gi­nį fi­nan­suo­ja Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Klai­pė­do­je. Per­nai tos pa­čios įstai­gos da­bar jau bu­vęs ge­ne­ra­li­nis kon­su­las uos­ta­mies­ty­je Vla­di­mi­ras Ma­ly­gi­nas net bu­vo iš­siųs­tas iš Lie­tu­vos kaip Ru­si­jos už­sie­nio žval­gy­bos tar­ny­bos dar­buo­to­jas.

„In­for­ma­ci­nis, įvai­riais kul­tū­ros ren­gi­niais mas­kuo­ja­mas vie­tos gy­ven­to­jų "ap­do­ro­ji­mas" tai­kos me­tu yra tar­si ar­ti­le­ri­jos par­uo­ši­mas prieš siun­čiant pės­ti­nin­kus į at­aką“, - pers­pė­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ana­li­ti­kas Ka­ro­lis Zi­ka­ras. Jo ma­ny­mu, spren­di­mas ro­dy­ti spek­tak­lį apie Se­vas­to­po­lio uos­ta­mies­tį ki­ta­me uos­ta­mies­ty­je - Klai­pė­do­je - nė­ra su­ta­pi­mas, o ge­rai ap­gal­vo­tas stra­te­gi­nis žings­nis gal­būt ren­giant žmo­nes to­les­nei, ag­re­sy­ves­nei pro­ru­siš­kai pro­pa­gan­dai.

Po­žy­mių daugėja

Ru­si­jos ir Ukrai­nos konf­lik­tą, ku­rį ly­dė­jo Kry­mo oku­pa­ci­ja ir kru­vi­nas ka­ras Ry­tų Ukrai­no­je, aky­lai ste­bi tiek Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės, tiek ki­tų sri­čių ana­li­ti­kai. Vis daž­niau iš NA­TO vir­šū­nių pra­ne­ša­ma apie tai, kad Krem­lius ty­liai ruo­šia dir­vą nau­jiems ne­drau­giš­kiems žy­giams po­so­vie­ti­nė­se ša­ly­se.

Anot Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to Ana­li­zės ir pla­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to K. Zi­ka­ro, iki bru­ta­lios jė­gos pa­nau­do­ji­mo ir ka­ri­nės in­ter­ven­ci­jos pa­pras­tai nu­ei­na­mas il­gas ir la­bai ge­rai už­mas­kuo­tas prieš­iš­kos ša­lies pro­pa­gan­di­nis bei žmo­nių psi­cho­lo­gi­nio po­vei­kio ke­lias. Kry­mas taip pat ne­bu­vo anek­suo­tas ne­ti­kė­tai. Prieš tai bu­vo vyk­do­mi už­mas­kuo­ti ne­drau­giš­ki veiks­mai tai­kos me­tu. Esą to­dėl jau da­bar bū­ti­na itin aky­lai ste­bė­ti iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ky­lan­čias įvai­riau­sias, net ir tai­kiai at­ro­dan­čias ak­ci­jas bei ini­cia­ty­vas mū­sų ša­ly­je. Ypač tas, ku­rias re­mia ir or­ga­ni­zuo­ja Ru­si­jos val­džia bei jos sa­te­li­tai Lie­tu­vo­je.

Karolis Zikaras. /Alinos Ožič nuotrauka

Šį pa­va­sa­rį Klai­pė­da jau pa­gar­sė­jo ne­ti­kė­tais sie­nų ir ša­li­gat­vių tep­lio­to­jų iš­puo­liais. Ma­to­miau­sio­se vie­to­se ant sie­nų uos­ta­mies­ty­je bu­vo iš­pai­šy­ti an­tia­me­ri­kie­tiš­ki, prieš NA­TO, Eu­ro­pos Są­jun­gą nu­kreip­ti už­ra­šai. Net prie ru­sa­kal­bių Mak­si­mo Gor­kio vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ant ša­li­gat­vių, ku­riais vaikš­to moks­lei­viai, krei­de­lė­mis ru­siš­kai bu­vo iš­pai­šy­ti šū­kiai: „JAV – oku­pant“, „NA­TO – lauk“ ir pan.

Klai­pė­dos mies­to val­džia ne be vi­suo­me­nės par­agi­ni­mų pa­ša­li­no šiuos aki­vaiz­džiai an­ti­va­ka­rie­tiš­kus už­ra­šus, ta­čiau vi­siš­kai ne­se­niai at­si­ra­do dar la­biau akį rė­žian­tis ak­cen­tas. Tarp At­gi­mi­mo aikš­tės (be­je, so­viet­me­čiu bu­vu­sios Le­ni­no) ir Klai­pė­dos ro­tu­šės, po me­ro Vy­tau­to Grub­liaus­ko po­sė­džių sa­lės lan­gais, sto­vi se­nas rek­la­mi­nis stul­pas, ant ku­rio kli­juo­ja­ma įvai­riau­sia mies­to ren­gi­nių ir ki­to­kia rek­la­ma. Da­bar ant jo bū­tent me­ri­jos lan­gų pu­sė­je pui­kuo­ja­si nau­jas di­džiu­lis pla­ka­tas ru­sų ir lie­tu­vių kal­bo­mis, kvie­čian­tis bir­že­lio 11-ąją ap­si­lan­ky­ti K. Lis­to­vo 2-ie­jų da­lių ope­re­tė­je „Se­vas­to­po­lio val­sas“. Ant pla­ka­to pa­vaiz­duo­tas par­adi­ne uni­for­ma vil­kin­tis jū­ri­nin­kas ir mer­gi­na, į ku­rios be­re­tę įseg­ta rau­do­na žvaigž­dė. Pla­ka­te – ir so­vie­ti­niais or­di­nais pa­si­da­bi­nęs so­vie­tų ka­rys bei į so­vie­ti­nį ka­ri­nį ko­mi­sa­rą pa­na­šus odi­niu pa­ltu vil­kin­tis žmo­gus.

Bū­si­mo­jo ren­gi­nio vie­ta – uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis iš­lai­ko­mas Klai­pė­dos mies­to kul­tū­ros cen­tras „Žve­jų rū­mai“, bet tarp rė­mė­jų uos­ta­mies­čio lo­go­ti­po nė­ra. „Se­vas­to­po­lio val­so“ rė­mė­jai – Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Klai­pė­do­je ir ki­tos Ry­tų kai­my­nės vals­ty­bi­nės įstai­gos.

Įvar­di­jo gudrybes

Anot K.Zi­ka­ro, Klai­pė­da yra pui­kus lie­tu­vių ir ru­sa­kal­bių bend­ro, tai­kaus su­gy­ve­ni­mo pa­vyz­dys, nes ru­sai ja­me yra pui­kiai in­teg­ra­vę­si. Tie­sa, esa­ma ir ra­di­ka­lių po­li­ti­kų, ku­rie jau ne pir­mus me­tus dirb­ti­nai kir­ši­na vi­suo­me­nę, ban­do įva­ry­ti pleiš­tą tarp abie­jų tau­tų ir ke­lia įvai­rius ne­ra­mu­mus. Ta­čiau jų – vie­ne­tai.

„Ky­la es­mi­nis klau­si­mas: ko­dėl nu­spręs­ta į Klai­pė­dos uos­ta­mies­tį at­vež­ti spek­tak­lį bū­tent apie ki­tą uos­ta­mies­tį - Se­vas­to­po­lį? Ma­nau, taip ga­lė­jo bū­ti pa­sielg­ta są­mo­nin­gai, mat Se­vas­to­po­lis yra Kry­me, o šis – oku­puo­tas. Ir štai ma­to­me sie­kį Se­vas­to­po­lio te­ma­ti­ka pa­mi­nė­ti Ru­si­jos die­ną ru­sa­kal­bių dias­po­ro­je Klai­pė­do­je. Šis žings­nis, iš pa­žiū­ros ne­kal­tas, la­bai pri­me­na tuos veiks­mus, ku­rie vy­ko Kry­me prieš jį oku­puo­jant“, - įžval­gas dės­tė ana­li­ti­kas K. Zi­ka­ras. Jis pa­brė­žė, kad tai – skver­bi­ma­sis į žmo­nių pa­są­mo­nę, emo­ci­nis jų prog­ra­ma­vi­mas.

„Kaip ir dėl Kry­mo, taip ir čia. Juk iki šiol tam ti­kros ru­sų po­li­ti­nės par­ti­jos aiš­ki­na, kad Klai­pė­da tu­rė­tų pri­klau­sy­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jai, ne­va uos­ta­mies­tį so­vie­tų ar­mi­ja „išp­lė­šė“ iš fa­šis­ti­nės Vo­kie­ti­jos. Ta­čiau jie są­mo­nin­gai nu­ty­li, kad pa­tys lie­tu­viai per 1923-ių­jų su­ki­li­mą iš­ko­vo­jo Klai­pė­dos kraš­to pri­jun­gi­mą prie Di­džio­sios Lie­tu­vos“, - par­ale­les tarp Kry­mo oku­pa­ci­jos ir Klai­pė­dos te­mos esa­ka­la­vi­mo brė­žė ana­li­ti­kas. Anot jo, tai, kad „Se­vas­to­po­lio val­są“ ak­ty­viai re­mia ir pa­lai­ko Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Klai­pė­do­je, jau yra aiš­kus sig­na­las, iš kur ki­lo ini­cia­ty­va tą ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ti uos­ta­mies­ty­je, ir gal­būt Se­vas­to­po­lio te­ma pa­si­rink­ta są­mo­nin­gai.

„Tai ga­li bū­ti tam ti­krų to­les­nių koor­di­nuo­tų veiks­mų pra­džia, pir­mo­sios kregž­dės. Ži­no­ma, ta­me spek­tak­ly­je ro­dys la­bai he­ro­jiš­kus ru­sų ka­rius, kaip jie gel­bė­jo nuo fa­šis­tų užim­tą Se­vas­to­po­lį, bus jaus­min­gų sce­nų, mei­lės is­to­ri­jų, ban­do­ma vis­ką pa­vers­ti me­ni­niu kū­ri­niu. Ta­čiau po­teks­tė...“, - spė­jo K. Zi­ka­ras. Žiū­ro­vų pa­są­mo­nė­je liks ru­sų, kaip uos­ta­mies­čio iš­va­duo­to­jų, vaiz­di­nys, o Se­vas­to­po­lio gel­bė­ji­mas - kaip abs­trak­taus uos­ta­mies­čio gel­bė­ji­mas. "Te­rei­kės su­kur­ti fa­šiz­mo Klai­pė­do­je iliu­zi­ją. Štai ko­kie vyks­ta pa­vo­jin­gi, gud­rūs, kul­tū­ros ren­gi­niais mas­kuo­ja­mi psi­cho­lo­gi­niai žai­di­mai. Tai – jau hib­ri­di­nio ka­ro po­žy­miai“, - pers­pė­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vas.

Sau­gu­mie­čių klausimas

Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Na­rū­nas Lend­rai­tis taip pat pri­pa­ži­no, kad dar ne­se­nų Kry­mo įvy­kių kon­teks­te ro­dy­ti spek­tak­lį apie Se­vas­to­po­lį yra ma­žų ma­žiau­siai „nes­ka­nu“. „Žve­jų rū­mai“ fi­nan­suo­ja­mi iš me­ri­jos biu­dže­to, ta­čiau jie už­si­dir­ba ir or­ga­ni­zuo­da­mi ko­mer­ci­nius ren­gi­nius. Ne­ga­li­me jiems nu­ro­di­nė­ti, ko­kius ko­mer­ci­nius spek­tak­lius ro­dy­ti, ko­kius – ne. Mū­sų nie­kas ne­in­for­ma­vo apie to­kį ren­gi­nį. Ti­krai pa­si­rū­pin­siu, kad ne­bū­tų jo­kios pro­so­vie­ti­nės pro­pa­gan­dos. To spek­tak­lio tu­ri­niu tu­rė­tų pa­si­do­mė­ti ir ati­tin­ka­mos sau­gu­mo tar­ny­bos“, - tei­gė jis. N. Lend­rai­čio ma­ny­mu, užd­raus­ti ro­dy­ti „Se­vas­to­po­lio val­są“ tei­si­nių sver­tų nė­ra, ta­čiau ste­bė­ti, koks tu­ri­nys bus at­sklei­džia­mas, ar ne­vyks Krem­liaus po­li­ti­kos šlo­vi­ni­mas, agi­ta­ci­ja, - bū­ti­na. „Kul­tū­ros cen­tro „Žve­jų rū­mai“ va­do­vai sten­gia­si už­dirb­ti pi­ni­gų, ta­čiau rei­kia įver­tin­ti ir pa­si­kei­tu­sią geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją“, - sa­kė jis.

Uos­ta­mies­čio vi­ce­me­rė Ju­di­ta Si­mo­na­vi­čiū­tė LŽ ti­ki­no ma­čiu­si mi­nė­tą spek­tak­lį Ukrai­no­je, Ode­so­je. „Kaip kū­ri­nys ope­re­tė la­bai pa­vy­ku­si, bet pa­si­rink­ta Se­vas­to­po­lio te­ma da­bar­ti­nių įvy­kių Ukrai­no­je kon­teks­te yra pro­vo­kuo­jan­ti. Mes pa­lai­ko­me ru­sa­kal­bių bend­ruo­me­nės kul­tū­ri­nes ini­cia­ty­vas, ta­čiau ta veik­la jo­kiu bū­du ne­ga­li bū­ti an­ti­vals­ty­bi­nė, pro­vo­ka­ci­nė, kir­ši­nan­ti bend­ruo­me­nes. Tuo la­biau tas spek­tak­lis ne­ga­li bū­ti skir­tas Kry­mo anek­si­jai pa­tei­sin­ti. Tai bū­tų net ne akib­rokš­tas, o skan­da­las“, - pa­brė­žė ji. Vi­ce­me­rė taip pat ti­ki­no, kad spek­tak­lis bus įdė­miai ste­bi­mas, žiū­ri­ma, ar jo me­tu ne­bus an­ti­va­ka­rie­tiš­kos agi­ta­ci­jos, ban­dy­mų šlo­vin­ti re­ži­mą ir pan. ap­raiš­kų.

Po­li­ti­kos ne­bus?

Klai­pė­dos ru­sų bend­ri­jos LA­DA va­do­vė Svet­la­na Va­sič­ki­na LŽ pa­tvir­ti­no, kad ini­cia­ty­va at­vež­ti ope­re­tę į Klai­pė­dą ki­lo Ru­si­jo­je. „Tai mei­lės An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu is­to­ri­ja, kla­si­ki­nė mu­zi­ka, apie žmo­nos ir vy­ro iš­da­vys­tę, ka­rą, mei­lės tri­kam­pį. Ti­krai ne­ži­nau, ar da­ly­vaus ir Ru­si­jos dip­lo­ma­tai...“ – sa­kė ji.

„Žve­jų rū­mų“ va­do­vas Al­vy­das Juo­zas Len­kaus­kas sa­kė, kad pa­tal­pos pa­pras­čiau­siai iš­nuo­mo­ja­mos or­ga­ni­za­ci­jai LA­DA, ir pri­si­pa­ži­no dar ne­ma­tęs net iš­ka­bos. "Iš­gir­dęs jū­sų pa­sta­bas apie Se­vas­to­po­lio te­mą, rau­do­ną­ją žvaigž­dę ant mo­ters be­re­tės, pri­ža­du, kad jo­kių prok­la­ma­ci­jų, jo­kių kal­bų nei apie Kry­mą, nei apie po­li­ti­ką ne­bus", - sku­bė­jo už­ti­krin­ti jis.