Kitų metų PSDF biudžetas didėja apie 128 mln. eurų
Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė pri­sta­ty­tam 2017 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to pro­jek­tui, ku­ris, pla­nuo­ja­ma, kad ki­tais me­tais su­da­rys 1,57 mlrd. eu­rų. Tai yra 8,9 proc., ar­ba apie 128 mln. eu­rų dau­giau, ly­gi­nant su šių me­tų biu­dže­tu. 

Pa­grin­di­nę PSDF biu­dže­to iš­lai­dų da­lį, t.y. dau­giau nei 70 proc. vi­sų PSDF biu­dže­to iš­lai­dų, su­da­ro lė­šos, ski­ria­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų iš­lai­doms ap­mo­kė­ti.

At­ei­nan­čiais me­tais di­des­nę pa­ja­mų da­lį su­da­rys mo­kes­čių mo­kė­to­jų pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) įmo­kos, ku­rias su­ren­ka „Sod­ra“ (pla­nuo­ja­ma, kad 2017 m. jos su­da­rys 69 proc. vi­sų pa­ja­mų). Šių lė­šų au­gi­mą dau­giau­sia le­mia nu­ma­to­mas ša­lies vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio bei dir­ban­čių­jų skai­čiaus au­gi­mas. Li­ku­sią da­lį su­da­ro vals­ty­bės biu­dže­to įmo­kos už žmo­nes, drau­džia­mus vals­ty­bės lė­šo­mis, bei ne­di­de­lė da­lis tiks­li­nių vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų su­ma PSDF biu­dže­tui.

Kas­met yra nu­ma­to­mas PSDF biu­dže­to re­zer­vas, ku­rio lė­šos nau­do­ja­mos lai­ki­nam PSDF pa­ja­mų trū­ku­mui pa­deng­ti ar­ba ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms ap­mo­kė­ti. Pla­nuo­ja­ma, kad ki­tais me­tais jis su­da­rys apie 32,4 mln. eu­rų.

Apie 128 mln. eu­rų iš­au­gu­sias PSDF biu­dže­to lė­šas nu­ma­ty­ta pa­skirs­ty­ti šioms sri­tims: apie 90,2 mln. eu­rų (8,9 proc.) di­dės lė­šos svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms, 23,7 mln. eu­rų (8,8 proc.) dau­giau bus ski­ria­ma vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms kom­pen­suo­ti, 3,4 mln. eu­rų (7,8 proc.) di­dės lė­šos me­di­ci­ni­nei rea­bi­li­ta­ci­jai ir sa­na­to­ri­niam gy­dy­mui. Ki­tais me­tais dar di­des­nį dė­me­sį ke­ti­na­ma skir­ti pre­ven­ci­nėms prog­ra­moms įgy­ven­din­ti ir pri­trauk­ti kuo dau­giau žmo­nių jo­se da­ly­vau­ti, taip pat plė­to­ti ki­tas PSDF biu­dže­to lė­šo­mis ap­mo­ka­mas svei­ka­tos prog­ra­mas, tad 8,6 mln. eu­rų (11,4 proc.) di­dės lė­šos svei­ka­tos prog­ra­moms ir ki­toms svei­ka­tos drau­di­mo iš­lai­doms.

Šį PSDF biu­dže­to pro­jek­tą svars­tys Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas.