Kitų metų „Login“ dalyvaus J. Assange'as
Jau 10-ą kar­tą Vil­niu­je ren­gia­mo­je prog­re­so kon­fe­ren­ci­jo­je „Lo­gin“, be ki­tų da­ly­vių, bus ir tink­la­la­pio „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jas Ju­lia­nas As­san­ge'as.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai pra­ne­šė, kad vie­nas pa­grin­di­nių ki­tų me­tų „Lo­gin“ da­ly­vių aus­tra­las J.As­san­ge'as sa­vo įžval­go­mis da­lin­sis tie­sio­gi­nės vaiz­do trans­lia­ci­jos me­tu.

„Po vie­nu sto­gu ap­jun­giant stip­rų, ko­ky­biš­ką tu­ri­nį, šim­tus pra­ne­šė­jų ir se­si­jų, nau­jau­sius iš­ra­di­mus ir fu­tu­ris­tus, star­tuo­lius ir va­do­vus, įkvė­pi­mo pa­ieš­kas ir dis­ku­si­jas, vers­lo kon­tak­tus ar tie­siog pa­sau­ly­je įspau­dą pa­lie­kan­čias as­me­ny­bes, to­kias kaip J.As­san­ge'as, „Lo­gin“ per ke­le­tą me­tų jau per­žen­gė kon­fe­ren­ci­jos rė­mus, tai jau – tech­no­lo­gi­jų ir prog­re­so fes­ti­va­lis“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė „Lo­gin“ di­rek­to­rė Ie­va Dir­vons­kai­tė.

Jau ke­le­rius me­tus Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je Lon­do­ne gy­ve­nan­tis J.As­san­ge'as su­kū­rė vy­riau­sy­bių pa­slap­tis pa­vie­ši­nu­sį tink­la­la­pį „Wi­ki­Leaks“. Jam yra iš­duo­tas Eu­ro­pos areš­to orderis

10-oji „Lo­gin“ kon­fe­ren­ci­ja vyks 2016 me­tų ge­gu­žės 5–6 die­no­mis par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“.