Kitame ture daugiausiai varžysis konservatorių ir „valstiečių“ kandidatų
Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je apy­ly­giai pa­si­ro­džiu­sios Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­ja bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) pa­grin­di­nė­mis var­žo­vė­mis iš­liks ir vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se: į an­trą­jį tu­rą jų kan­di­da­tų pa­te­ko be­veik po ly­giai.

Dau­giau­siai an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re yra TS-LKD kan­di­da­tų – 42. Ne­daug nuo jų at­si­lie­ka ir LVŽS – į an­trą­jį tu­rą iš­ko­pė 40 jų at­sto­vų.

Tre­čio­je vie­to­je – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, an­tra­ja­me tu­re tu­rė­sian­ti 21 kan­di­da­tą, ket­vir­ti – Li­be­ra­lų są­jū­dis su 12 kan­di­da­tų.

Pen­kių pro­cen­tų bar­je­ro ne­įvei­ku­si Dar­bo par­ti­ja taip pat tu­ri šan­są an­tra­ja­me tu­re: į jį iš­ėjo pen­ki šios par­ti­jos kan­di­da­tai. Tiek pat var­žy­sis ir sa­ve iš­si­kė­lu­sių kan­di­da­tų.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ an­tra­ja­me tu­re tu­rės 4 kan­di­da­tus, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) – po du. „Lie­tu­vos są­ra­šas“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja bei An­ti­ko­rup­ci­nė N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­ja (Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, Lie­tu­vos pen­si­nin­kų par­ti­ja) – po vie­ną.

Tri­jo­se apy­gar­do­se lai­mė­to­jas pa­aiš­kė­jo jau pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re: du – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vai bei kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė.

Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, dau­giau­siai man­da­tų su­rin­ko LVŽS, ku­ri pre­ten­duo­ja į 20 man­da­tų, an­tro­ji – TS-LKD, ku­riai ati­ten­ka 19 man­da­tų, tre­ti – so­cial­de­mo­kra­tai su 13 man­da­tų, ket­vir­ti – Li­be­ra­lų są­jū­dis, pel­nę 8 man­da­tus. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga ir par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pel­nė po 5 man­da­tus.