Kita seniūnijų pertvarkos pusė
Be­veik treč­da­liu su­ma­žė­jus gy­ven­to­jų Ša­kių ra­jo­ne sku­biai, me­tams bai­gian­tis, pra­de­da­ma pert­var­ka – iš 14 da­bar­ti­nių se­niū­ni­jų liks tik aš­tuo­nios ar de­vy­nios. Se­niū­ni­jos nai­ki­na­mos ar­ba su­jun­gia­mos ir ki­tuo­se ša­lies ra­jo­nuo­se.

Ta­čiau nuo­gąs­tau­ja­ma, kad se­niū­ni­jų nai­ki­ni­mas ga­li įgau­ti ne­nu­ma­ty­tą pa­grei­tį – val­džia, užuot ar­tė­ju­si prie žmo­nių, dar la­biau nuo jų nu­tols, o vie­to­vės, ku­rio­se bu­vo pa­nai­kin­tų se­niū­ni­jų cen­trai, vi­siš­kai iš­tuš­tės.

Sku­bi­na pertvarką

Ša­kių ra­jo­ne ne vie­nus me­tus se­niū­ni­joms bu­vo su­tei­kia­ma ne­ma­žai ga­lių, bet tam, kad jos nuo ki­tų me­tų tap­tų rea­lio­mis biu­dže­ti­nė­mis įstai­go­mis, tu­rin­čio­mis tei­sę val­dy­ti biu­dže­to asig­na­vi­mus, pri­va­lo ati­tik­ti ke­le­tą rei­ka­la­vi­mų. Vie­nas jų – se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je tu­ri gy­ven­ti ne ma­žiau kaip pu­san­tro tūks­tan­čio žmo­nių. Bū­tent tai, anot Ša­kių ra­jo­no me­ro Juo­zo Ber­ta­šiaus, kai ku­rioms ra­jo­no se­niū­ni­joms ir ki­ša ko­ją. Mat Žvirgž­dai­čių, Su­dar­go, Sla­vi­kų, Barz­dų ar Plokš­čių se­niū­ni­jo­se gy­ve­na vos iki tūks­tan­čio gy­ven­to­jų. „Sie­kia­me, kad se­niū­ni­jos bū­tų sa­va­ran­kiš­kos biu­dže­ti­nės įstai­gos, to­dėl ir rei­kia im­tis prie­mo­nių“, – tei­gė J. Ber­ta­šius. Me­ras pa­brė­žė, kad ra­jo­ne spar­čiai ma­žė­ja gy­ven­to­jų – 2001 me­tais jų bu­vo per 38 tūkst., o šių me­tų pra­džio­je – jau tik 30 tūks­tan­čių.

Su­ma­ny­ta, kad Ša­kių ra­jo­ne tu­rė­tų lik­ti 8–9 se­niū­ni­jos, smul­kes­nės bū­tų pri­jung­tos prie stam­bes­nių­jų. Pa­sak J. Ber­ta­šiaus, pri­jung­tų­jų se­niū­nai tap­tų se­niū­nų pa­va­duo­to­jais, dar­bo vie­tų ne­pra­ras­tų ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, ir ne­ma­žai ki­tų spe­cia­lis­tų. Se­niū­ni­jų pert­var­ką no­ri­ma pra­dė­ti kaip ga­li­ma grei­čiau, prieš skirs­tant ki­tų me­tų biu­dže­to lė­šas. „Gy­ven­to­jai dėl to ti­krai ne­nu­ken­tės – val­džia kaip bu­vo se­niū­ni­jo­se, taip ir liks“, – ža­dė­jo me­ras.

Kai ku­rias ap­gy­nė žmonės

Pra­ėju­siais me­tais Laz­di­jų ra­jo­ne taip pat ne­li­ko vie­nos se­niū­ni­jos. Po gy­ven­to­jų apk­lau­sų bu­vo su­jung­tos Tei­zų ir Šven­te­že­rio se­niū­ni­jos. Laz­di­jų ra­jo­no val­di­nin­kai tuo­met tei­gė, kad vie­nos se­niū­ni­jos pa­nai­ki­ni­mas bu­vo ne­iš­ven­gia­mas, nes ra­jo­ne su­ma­žė­jo gy­ven­to­jų, tad ir ad­mi­nis­tra­vi­mui ski­ria­mas lė­šas te­ko ap­kar­py­ti. Šven­te­že­rio se­niū­ni­jo­je nuo 2000-ųjų iki 2014 me­tų gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo be­veik 19 proc., o Tei­zų se­niū­ni­jo­je – net 20 pro­cen­tų. Pa­nai­ki­nus Tei­zų se­niū­ni­ją ti­ki­ma­si su­tau­py­ti apie 24 tūkst. eu­rų per me­tus.

Laz­di­jų ra­jo­ne se­niū­ni­jos bu­vo reor­ga­ni­zuo­ja­mos ir anks­čiau. Nuo 2014-ųjų spa­lio bu­vo pa­nai­kin­tos Vei­sie­jų mies­to se­niū­ni­ja ir Vei­sie­jų kai­miš­ko­ji se­niū­ni­ja, o vie­toj jų įsteig­ta nau­ja Vei­sie­jų se­niū­ni­ja. Taip pat pla­nuo­ja­ma at­ei­ty­je Vers­ta­mi­nų kraš­tą pri­jung­ti prie Laz­di­jų se­niū­ni­jos.

Iš ka­dai­se bu­vu­sių 14 se­niū­ni­jų tik aš­tuo­nios yra li­ku­sios ir Tau­ra­gės ra­jo­ne. Ta­čiau se­niū­ni­jų pert­var­kos pro­ce­sas ne vi­sur vyks­ta sklan­džiai. Su­jung­ti dvi se­niū­ni­jas ke­tin­ta ir Klai­pė­dos ra­jo­ne, bet tam pa­sip­rie­ši­no gy­ven­to­jai. Prieš be­veik tre­jus me­tus gy­ven­to­jai su­ki­lo ir Pa­sva­lio ra­jo­ne, kai bu­vo už­si­mo­ta su­jung­ti Jo­niš­kė­lio mies­to ir Jo­niš­kė­lio apy­lin­kių se­niū­ni­jas. Dvie­jų se­niū­ni­jų – Nar­to ir Mo­ko­lų – ne­lei­do su­jung­ti ir Ma­ri­jam­po­lės mies­to gy­ven­to­jai.

Pa­smer­kia­ma išnykti

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių se­niū­nų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, Tra­kų se­niū­ni­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Vil­kaus­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė abe­jo­jąs se­niū­ni­jų jun­gi­mo ar­ba nai­ki­ni­mo tiks­lin­gu­mu. Jo nuo­mo­ne, tai su­ma­žins se­niū­ni­jų tei­kia­mų pa­slau­gų gy­ven­to­jams prie­ina­mu­mą – val­džia ati­tols nuo gy­ven­to­jų. „E­sa­me įsi­ti­ki­nę, kad rei­kia di­din­ti se­niū­ni­jų vaid­me­nį, efek­ty­vin­ti jų veik­lą, su­teik­ti dau­giau sa­va­ran­kiš­ku­mo. Žmo­nėms grei­čiau ir pa­pras­čiau sa­vo prob­le­mas iš­spręs­ti se­niū­ni­jo­se, nei va­žiuo­ti į ra­jo­no cen­trą“, – tei­gė K. Vil­kaus­kas.

Pa­sak jo, nai­ki­nant se­niū­ni­jas iš­ky­la ir ki­ta prob­le­ma – vie­to­vė, ku­rio­je anks­čiau bu­vo se­niū­ni­jos cen­tras, pa­pras­tai pa­smer­kia­ma dar spar­tes­niam ny­ki­mui. Juk ne­li­kus se­niū­ni­jos, ne­be­lie­ka ir kul­tū­ri­nės veik­los, tad ir gy­ven­to­jų ma­žė­ja dar spar­čiau. „To­dėl rei­kė­tų plės­ti, ak­ty­vin­ti se­niū­ni­jų veik­lą, o ne jas jung­ti ar nai­kin­ti“, – pa­brė­žė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių se­niū­nų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas.

Lie­tu­vo­je iš 60 sa­vi­val­dy­bių 55 yra 550 se­niū­ni­jų. Di­džiau­sia – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė – su­skirs­ty­ta į 21 se­niū­ni­ją. Ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se se­niū­ni­jų dau­giau­sia yra iki de­šim­ties. Vi­du­ti­nis gy­ven­to­jų skai­čius ša­lies se­niū­ni­jo­je – apie 5,5 tūks­tan­čio.

Ne­rei­kė­tų sku­bė­ti

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Al­gis Strel­čiū­nas pri­mi­nė, kad nuo 2017 me­tų įsi­ga­lios Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sos, nu­ma­tan­čios di­des­nius rei­ka­la­vi­mus se­niū­ni­joms – jos tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti kaip sa­va­ran­kiš­kos biu­dže­ti­nės įstai­gos. Ta­čiau, par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, net ir sie­kiant ati­tik­ti mi­nė­to įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus, ne­de­rė­tų for­suo­ti įvy­kių. A. Strel­čiū­nas pa­brė­žė, kad prieš pert­var­kant se­niū­ni­jas vi­sa­da pri­va­lo bū­ti vyk­do­ma gy­ven­to­jų apk­lau­sa, ar jie pri­tars to­kiai reor­ga­ni­za­ci­jai, ir tik at­siž­vel­gus į žmo­nių nuo­mo­nę tu­ri bū­ti pri­ima­mi spren­di­mai. Po­li­ti­kas pa­brė­žė, kad rei­ka­la­vi­mo at­siž­velg­ti į gy­ven­to­jų va­lią rei­kė­tų be­są­ly­giš­kai lai­ky­tis.

„Sa­vi­val­dy­bės ne­tu­rė­tų su­si­vi­lio­ti se­niū­ni­jų stam­bi­ni­mu, ma­nau, ge­riau iš­lai­ky­ti esa­mų se­niū­ni­jų skai­čių“, – sa­kė A. Strel­čiū­nas. Jis pri­mi­nė, kad Sei­me re­gis­truo­tos įsta­ty­mų pa­tai­sos ir dėl tie­sio­gi­nių se­niū­nų rin­ki­mų.