Kitą savaitę planuojama pasirašyti sutartį dėl šarvuočių „Boxer“
Lie­tu­va su šar­vuo­čių „Bo­xer“ ga­min­to­ju Vo­kie­ti­jos kon­sor­ciu­mu AR­TEC su­tar­tį dėl jų įsi­gi­ji­mo pa­si­ra­šys rugp­jū­čio 22 die­ną, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

„Su­tar­tis dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų „Bo­xer“ įsi­gi­ji­mo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei bus pa­si­ra­šo­ma rugp­jū­čio 22 die­ną Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je“, – ra­šo­ma an­tra­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

To­kį spren­di­mą Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Gy­ny­bos re­sur­sų ta­ry­ba pri­ėmė an­tra­die­nį, iš­klau­siu­si pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų dar­bo gru­pės pra­ne­ši­mą apie ma­ši­nų pir­ki­mo de­ry­bas ir jų re­zul­ta­tus.

Iš vi­so Lie­tu­va pla­nuo­ja įsi­gy­ti 88 „Bo­xer“ šar­vuo­čius. Jais bū­tų ap­rū­pin­ti du ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų ba­ta­lio­nai. Iš jų 84 bū­tų pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos, li­kę ke­tu­ri – va­do­va­vi­mo šar­vuo­čiai. Pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos bus ap­gink­luo­tos ne tik bokš­te­liu, bet ir prieš­tan­ki­ne gink­luo­te.

Lie­tu­va ti­ki­si, kad pir­mie­ji „Bo­xer“ šar­vuo­čiai ša­lį pa­sieks 2017 me­tais. Tai tu­rė­tų bū­ti bran­giau­sias pir­ki­nys Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­jo­je, san­do­rio ver­tė kol kas ne­atsk­lei­džia­ma.

Šiuo me­tu Sau­su­mos pa­jė­go­se nau­do­ja­mi šar­vuo­tie­ji trans­por­te­riai „M113“.