Kitą savaitę Lietuvoje lankysis NATO pajėgų Europoje vadas
Ki­tą sa­vai­tę Lie­tu­vo­je lan­ky­sis vy­riau­sia­sis NA­TO pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das, Jung­ti­nių Vals­ti­jų ge­ne­ro­las Cur­ti­sas M.Sca­par­rot­ti , jis su ša­lies par­ei­gū­nais ap­tars sau­gu­mo klau­si­mus, BNS pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir ka­riuo­me­nės par­ei­gū­nai.

Tai bus pir­ma­sis jo vi­zi­tas į Lie­tu­vą pra­dė­jus ei­ti šias par­ei­gas, ku­rio­se C.M.Sca­par­rot­ti nuo pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rio pa­kei­tė at­sar­gos ge­ne­ro­lą Phil­li­pą Mar­ką Breed­lo­ve'ą (Fi­li­pą Mar­ką Brid­la­vą).

„C.M.Sca­par­rot­ti į Lie­tu­vą at­vyks ki­tą sa­vai­tę“, – BNS sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro at­sto­vė Vi­ta Ra­ma­naus­kai­tė, ta­čiau ne­nu­ro­dė kon­kre­čios vi­zi­to da­tos.

BNS ži­no­mis, NA­TO ge­ne­ro­las Lie­tu­vą pla­nuo­ja ap­lan­ky­ti ket­vir­ta­die­nį.

Ka­riuo­me­nės va­do at­sto­vas ma­jo­ras Min­dau­gas Ne­imon­tas BNS nu­ro­dė, kad C.M.Sca­par­rot­ti Lie­tu­vo­je su­si­tiks su ka­riuo­me­nės va­du, pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Rai­mun­du Ka­rob­liu.

„Su­si­ti­ki­mų me­tu bus ap­ta­ria­ma sau­gu­mo si­tua­ci­ja re­gio­ne ir NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je pri­im­tų spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mas“, – tei­gė ka­ri­nin­kas.

C.M.Sca­par­rot­ti taip pat va­do­vau­ja JAV pa­jė­goms Eu­ro­po­je.

NA­TO spren­di­mu Lie­tu­vo­je šiuo me­tu dis­lo­kuo­ja­mas Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mas tarp­tau­ti­nis są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­nas. Lie­tu­vo­je taip pat yra dis­lo­kuo­ta kuo­pa iš Len­ki­jo­je esan­čios JAV bri­ga­dos.