Kitą savaitę – J. Oleko ir V. Baltraitienės interpeliacijos
Ki­tą sa­vai­tę Sei­me vyks kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko ir že­mės ūkio mi­nis­trės „dar­bie­tės“ Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­ros.

„Rug­sė­jo 28 die­ną pri­va­lo­me pra­dė­ti in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­są, tai pri­va­lo­mos pro­ce­dū­ros“, – ket­vir­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Ji pri­mi­nė, kad pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, kai mi­nis­trai at­sa­ko į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus, par­la­men­ta­rai bal­suo­ja, ar tie at­sa­ky­mai ten­ki­na. Jei­gu nu­spren­džia­ma, kad ne­ten­ki­na, ren­gia­mas slap­tas bal­sa­vi­mas dėl pa­si­ti­kė­ji­mo mi­nis­trais.

„Jei­gu po slap­to bal­sa­vi­mo ati­da­rius bal­sa­dė­žes ras­tu­me, kad par­eikš­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas mi­nis­trais, bū­tų pa­si­kei­tę dau­giau kaip pu­sė mi­nis­trų. Tuo­met mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ir Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų gau­ti iš nau­jo įga­lio­ji­mus“, – tei­gė L.Grau­ži­nie­nė.

Pa­sak jos, toks bal­sa­vi­mas vyk­tų prieš pat Sei­mo rin­ki­mus spa­lio 5 die­ną.

„Ga­li kil­ti tam ti­kras po­li­ti­nis chao­sas prieš rin­ki­mus“, – įspė­jo ji.

In­ter­pe­lia­ci­jas J.Ole­kui ir V.Bal­trai­tie­nei ini­ci­ja­vo opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­ja.

J.Ole­kui pa­teik­ti de­vy­ni klau­si­mai: kaip vyks­ta įsi­gi­ji­mo pro­ce­sai kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je, kon­kre­čiai tei­rau­ja­ma­si, kaip pirk­ti vir­tu­vės įran­kiai iš bend­ro­vės „No­ta Be­ne“ ir ko­dėl ši įmo­nė daž­niau­siai lai­mi pir­ki­mus, ar „No­ta Be­ne“ ak­ci­nin­kai yra fi­nan­sa­vę So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją, ko­dėl mi­nis­tras ne­pri­sii­ma as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės už gy­ny­bai skir­tų lė­šų švais­ty­mą, kaip jis įsi­vaiz­duo­ja to­les­nį sa­vo dar­bą mi­nis­te­ri­jo­je, kai ne­pa­si­ti­kė­ji­mą juo par­eiš­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir kt.

Že­mės ūkio mi­nis­trė V.Bal­trai­tie­nė tu­rės aiš­kin­tis dėl ko­rup­ci­nių skan­da­lų Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Jos tei­rau­ja­ma­si, iš ko­kių lė­šų bus grą­žin­ti 546 tūkst. eu­rų Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­rai po 2–3 kar­tus bran­ges­nių pro­duk­tų ne­pa­si­tu­rin­tie­siems pir­ki­mo skan­da­lo, klau­sia­ma dėl bend­ro­vės „Lie­tu­vos žir­gy­nas“ pa­dė­ties, pa­aiš­kė­jus, kad ne­se­niai žir­gy­nui skir­tas 1 mln. eu­rų fi­nan­sa­vi­mas, o gy­vū­nai su­ly­sę, pa­ša­rų žie­mai nė­ra. Taip pat tei­rau­ja­ma­si dėl pa­dė­ties Vals­ty­bi­nė­je mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bo­je, jos va­do­vo Jo­no Mi­liaus veiks­mų ir at­sa­ko­my­bės, dėl mi­nis­trės veiks­mų ko­vo­jant su ne­sau­gios pro­duk­ci­jos pa­te­ki­mu į Lie­tu­vą, dėl at­sa­ko­my­bės trū­ku­mo su­ke­liant tarp­tau­ti­nį skan­da­lą su kai­my­ni­ne Lat­vi­ja ir dis­kre­di­tuo­jant Lie­tu­vos vals­ty­bę.

Tam, kad bū­tų par­eikš­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas mi­nis­tru ir jis bū­tų at­sta­ty­din­tas, už tai tu­ri bal­suo­ti tu­ri ne ma­žiau kaip 71 Sei­mo na­rys.

Ruo­šia atsakymus

J. Ole­kas opo­zi­ci­jos pa­teik­tą in­ter­pe­lia­ci­ją ver­ti­na kaip ga­li­my­bę at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

„In­ter­pe­lia­ci­ja yra po­li­ti­kų Sei­mo nu­ma­ty­ta pro­ce­dū­ra – ruo­šiu at­sa­ky­mus, pa­gal nu­ma­ty­ta Sta­tu­te ter­mi­ną pa­teik­siu. Tai yra dar vie­na pro­ga at­sa­ky­ti tam, kas do­mi­si tais klau­si­mais“, – žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­tras.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad į klau­si­mus dėl va­di­na­mo­sios „auk­si­nių šaukš­tų“ pir­ki­mo is­to­ri­jos jau yra at­sa­kęs bei kar­to­jo, kad mi­nis­te­ri­ja vi­są me­džia­gą dėl „ban­džiu­sių ne­tei­sin­gai elg­tis su kraš­to ap­sau­gos pi­ni­gais“ bu­vo per­da­vu­si pro­ku­ro­rams.

„Tei­sė­sau­ga sa­vo dar­bą at­lie­ka, gai­la, kad jis už­trun­ka il­giau, nei mes ti­kė­jo­mės ir, ma­nau, vi­si at­sa­ky­mai bus pa­teik­ti“, – sa­kė jis.

Dėl aš­tuo­nis­kart bran­ges­nių nei rin­ko­je įran­kių pir­ki­mo is­to­ri­jos mi­nis­tru ne­pa­si­ti­kė­ji­mą yra par­eiš­ku­si ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, sa­ky­da­ma, kad „ toks mi­nis­tras ne­ga­li dirb­ti“.

„Ti­kiuo­si lai­mė­ti rin­ki­mus. Ti­kiuo­si dirb­ti tė­vy­nės la­bui, ko­kio­se po­zi­ci­jo­se – nė­ra taip svar­bu“, – sa­kė mi­nis­tras.