Kitą savaitę į padalinius atvyks paskutiniai šiemet 850 šauktinių
Ki­tą sa­vai­tę į da­li­nius at­vyks pa­sku­ti­nio­ji šie­met šauk­ti­nių gru­pė, iš vi­so – 850 jau­nuo­lių.

Kaip pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM), per pa­sku­ti­nį­jį šie­met šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą eta­pą gruo­džio 14, 15 ir 16 die­no­mis at­vyk­sian­tys jau­nuo­liai su­da­rys di­džiau­sią šauk­ti­nių gru­pę šie­met.

Vi­si jie de­vy­nių mė­ne­sių pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pa­si­rin­ko sa­vo no­ru ar­ba, pa­te­kę į šau­ki­mo są­ra­šus, par­eiš­kė no­rą ją at­lik­ti pir­mu­mo tvar­ka. Tarp nau­jo­kų yra ir yra 16 sa­vo no­ru tar­ny­bą pa­si­rin­ku­sių mer­gi­nų.

Dar apie 50 pa­sku­ti­nio­jo eta­po šauk­ti­nių pla­nuo­ja­ma pa­skirs­ty­ti į da­li­nius iki pir­mo­sios ki­tų me­tų sa­vai­tės pa­bai­gos.

Dau­giau­sia jau­nuo­lių at­vyks iš di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų – Vil­niaus, Kau­no, Šiau­lių.

Di­džio­ji da­lis pa­sku­ti­nio­jo šau­ki­mo eta­po jau­nuo­lių vi­są de­vy­nių mė­ne­sių tar­ny­bos lai­ko­tar­pį tar­naus vie­na­me iš ke­tu­rių pa­da­li­nių: Sau­su­mos pa­jė­gų Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­ne Pa­ne­vė­žy­je pri­skir­ti 373, Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­ne Aly­tu­je – 138 ka­riai, bri­ga­dos ge­ne­ro­lo Ka­zio Ve­vers­kio po­li­go­ne Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė­je tar­naus 104, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no ba­ta­lio­ne Vil­niu­je – 36 ka­riai.

Šiuo­se ke­tu­riuo­se pa­da­li­niuo­se pir­mą­sias aš­tuo­nias sa­vai­tes ka­riai iš­klau­sys ba­zi­nį ka­rio kur­są, t.y. įgys teo­ri­nių ži­nių, mo­ky­sis ri­kiuo­tės ir ka­ri­nio sta­tu­to, ka­ri­nės tak­ti­kos, in­ži­ne­ri­jos, to­pog­ra­fi­jos, ry­šių ir me­di­ci­nos, su­si­pa­žins su gink­lais ir ry­šio prie­mo­nė­mis. Vė­liau pra­si­dės spe­cia­lis­to ren­gi­mo eta­pas, o dar vė­liau ko­lek­ty­vi­nio ren­gi­mo me­tu šauk­ti­niai bus mo­ko­mi at­lik­ti už­duo­tis sa­vo pa­da­li­nio su­dė­ty­je.

Dar 256 gruo­dį pa­šauk­tų jau­nuo­lių tar­ny­bą ir ba­zi­nį ka­rio ren­gi­mo kur­są pra­dės Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je, o vė­liau tar­ny­bą tęs sa­vo pa­si­rink­tuo­se pa­da­li­niuo­se: maž­daug po 50 ka­rių tęs tar­ny­bą Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­ne ir Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų Ap­sau­gos kuo­po­je Pa­lan­go­je, apie 150 ka­rių – Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je.

Vi­suo­se pa­da­li­niuo­se, ku­riuo­se pla­nuo­ja­ma pri­im­ti nau­jo­kus, at­lik­tas ka­rei­vi­nių ir mo­ky­mo pa­tal­pų re­mon­tas, įsi­gy­ta rei­kia­ma bui­ti­nė tech­ni­ka.

Šie­met šau­ki­mas tę­sis iki gruo­džio 31 die­nos – tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je iš vi­so pra­dės 3 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų. Ki­tą­met šau­ki­mą pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti sau­sio 7 die­ną.

Šauk­ti­niai grą­žin­ti, sie­kiant už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės da­li­nius ir par­eng­ti re­zer­vą.