Kirgizijoje žuvusios lietuvės palaikai bus grąžinti į Lietuvą
Lie­tu­vos am­ba­sa­dos As­ta­no­je ir ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to Al­ma­to­je duo­me­ni­mis, vyk­dant gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją, Tian Ša­nio kal­nuo­se žu­vu­sios lie­tu­vės kū­nas sraig­tas­par­niu nu­kel­tas nuo kal­no.

Pa­ty­ru­sių gel­bė­to­jų ko­man­da, da­ly­vau­jant ir gru­pės na­riams, sraig­tas­par­niu pa­siė­mė žu­vu­sios mer­gi­nos kū­ną ir nu­skrai­di­no į Ka­ra­ko­lo mies­tą. Pra­dė­ti vi­si rei­ka­lin­gi for­ma­lu­mai, kad žu­vu­sio­ji bū­tų par­ga­ben­ta į Lie­tu­vą. Iš kom­pe­ten­tin­gų Kir­gi­zi­jos ins­ti­tu­ci­jų ga­vę ati­tin­ka­mus do­ku­men­tus, Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai Ka­zachs­ta­ne iš­duos lei­di­mą mi­ru­sio­jo pa­lai­kus par­vež­ti į Lie­tu­vą.

Ki­ti al­pi­nis­tai jau tu­ri bi­lie­tus į Lie­tu­vą ir ar­ti­miau­siu me­tu iš­vyks iš Biš­ke­ko.

Pa­sak „PZU Lie­tu­va“ Ža­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Gy­čio Ma­tiu­ko, bus da­ro­ma vis­kas, kad grą­ži­ni­mo na­mo pro­ce­dū­ros vyk­tų sklan­džiai. Jis pa­brė­žia, kad prie to la­bai pri­si­de­da Lie­tu­vos am­ba­sa­da As­ta­no­je bei Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Al­ma­to­je.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras šian­dien te­le­fo­nu su­si­sie­kė su Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lu Kir­gi­zi­jo­je Sta­nis­lo­vu Vi­du­gi­riu ir pa­dė­ko­jo jam už pa­gal­bą gelbs­tint lie­tu­vius ir glau­dų bend­ra­dar­bia­vi­mą su Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė­mis at­sto­vy­bė­mis Ka­zachs­ta­ne. S. Vi­du­gi­ris ar­ti­miau­siu me­tu su­si­tiks su lie­tu­vių al­pi­nis­tų gru­pe.

Tra­ge­di­ja įvy­ko tre­čia­die­nio nak­tį Tian Ša­nio kal­nuo­se - jau­na mo­te­ris žu­vo per ak­me­nų griū­tį.