Kirgizijoje Tian Šanio kalnuose žuvo lietuvė
Tai BNS pa­tvir­ti­no bend­ro­vės „PZU Lie­tu­va“ at­sto­vė spau­dai Jo­vi­ta Aukš­tuo­ly­tė-Min­de­rie­nė.

„Ap­lin­ky­bės įvar­din­tos to­kios, kad ne­lai­mė įvy­ko dėl blo­go oro - vie­nas žmo­gus, bū­tent mū­sų klien­tė ten žu­vo. Šiuo me­tu vyks­ta dar­bai nu­ke­liant pa­lai­kus že­myn iš įvy­kio vie­tos, nuo kal­nų, sie­kiant kuo grei­čiau juos par­ga­ben­ti į Lie­tu­vą“, - BNS sa­kė J.Aukš­tuo­ly­tė-Min­de­rie­nė.

Drau­di­mo bend­ro­vės at­sto­vė pa­tvir­ti­no, kad mer­gi­na vy­ko su ke­liau­to­jų gru­pe - dau­giau pra­ne­ši­mų apie su­žeis­tuo­sius ar žu­vu­siuo­sius ši bend­ro­vė ne­ga­vo.

Por­ta­lo 15min.lt duo­me­ni­mis, žu­vo 1987-ai­siais gi­mu­si mer­gi­na, dar vie­na mer­gi­na su­nkiai su­žeis­ta. Ta­čiau tai pa­nei­gė gru­pės va­do­vas Vy­das Ver­bi­lis, jis nau­jie­nų por­ta­lui del­fi.lt sa­kė, kad su­žeis­tų­jų gru­pė­je nė­ra.

Tei­gia­ma, kad mer­gi­nos į kal­nus vy­ko su ke­liau­to­jų klu­bu „Ved­lys“.

Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ka­zachs­ta­ne ir ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Al­ma­to­je krei­pė­si į Kir­gi­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją (URM) pra­šy­da­mi pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos pi­lie­tės žū­tį ir jos ap­lin­ky­bes, ta­čiau kol kas at­sa­ky­mo ne­ga­vo, tre­čia­die­nį pra­ne­šė URM.