Kipre buvo sulaikytas Lietuvos prieglobstį turintis A.Navalno bendražygis
Kip­re Ru­si­jos pra­šy­mu su­lai­ky­tas ži­no­mo Krem­liaus kri­ti­ko Alek­se­jaus Na­val­no ar­ti­mas bend­ra­žy­gis Ni­ki­ta Ku­la­čen­ko­vas, ku­riam pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­va su­tei­kė po­li­ti­nį prie­globs­tį.  Tre­čia­die­nį va­ka­re pa­aiš­kė­jo, jog N. Ku­lačrn­ko­vas buvp pa­leis­tas.

Sei­mo na­rys Ema­nue­lis Zin­ge­ris BNS tre­čia­die­nį sa­kė bend­ra­vęs su N.Ku­la­čen­ko­vo ar­ti­mai­siais, ku­rie šiuo me­tu yra Ni­ko­si­jo­je.

Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, vy­ras su­lai­ky­tas sau­sio 24 die­ną Ni­ko­si­jos oro uos­te, ir Lie­tu­vos ži­ny­bos iš­kart in­for­ma­vo Kip­rą, kad jam su­teik­tas po­li­ti­nio pa­bė­gė­lio sta­tu­sas.

„Ne­sup­ran­ta­ma, ką jis dau­giau kaip dvi sa­vai­tes vei­kia Kip­ro ka­lė­ji­me, nes tu­rė­jo bū­ti ne­del­siant pa­leis­tas“, – sa­kė Sei­mo na­rys.

„Kip­ras pri­va­lė­jo rea­guo­ti ne į Ru­si­jos In­ter­po­lo pa­klau­si­mus, o į sa­vo są­jun­gi­nin­ko ES su­teik­tą in­for­ma­ci­ją. Įdo­mu bus iš­girs­ti Kip­ro pa­siaiš­ki­ni­mus šia te­ma bend­ruo­se ES po­sė­džiuo­se“, – pri­dū­rė E.Zin­ge­ris.

Lie­tu­vos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas BNS tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no, kad N.Ku­la­čen­ko­vui pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je su­teik­tas po­li­ti­nis prie­globs­tis.

Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ak­ty­vis­to ad­vo­ka­tė Ni­co­let­ta Cha­ra­lam­bi­dou in­ter­viu „Lais­vo­sios Eu­ro­pos ra­di­jui“ sa­kė, kad Kip­ro tei­sin­gu­mo mi­nis­tras dėl Ru­si­jos eks­tra­di­ci­jos pra­šy­mo tu­ri nu­spręs­ti iki va­sa­rio 12 die­nos.

Anot ra­di­jo in­ter­ne­to sve­tai­nės, N.Ku­la­čen­ko­vas dir­bo kar­tu su A.Na­val­nu ti­riant ir vie­ši­nant pla­taus mas­to ko­rup­ci­ją. Ru­si­jos par­ei­gū­nai tei­gia, kad jis kal­ti­na­mas me­no kū­ri­nio va­gys­te.

Tai ne pir­mas at­ve­jis, kai Kip­re su­lai­ko­mas Ru­si­jos ieš­ko­mas as­muo, ku­riam pa­gal­bos ran­ką iš­tie­sia Lie­tu­va. Per­nai Kip­re su­lai­ky­tas opo­zi­ci­jos žur­na­lis­tas And­re­jus Ne­kra­so­vas vė­liau bu­vo per­duo­tas Lie­tu­vai, ku­ri bu­vo iš­da­vu­si jam vi­zą. Lie­tu­va į ša­lį at­vy­ku­siam A.Ne­kra­so­vui su­tei­kė po­li­ti­nį prie­globs­tį.

Tre­čia­die­nį va­ka­re pa­aiš­kė­jo, jog Kip­ras pra­lei­do prieš ke­lias sa­vai­tes Ru­si­jos pra­šy­mu su­lai­ky­to ži­no­mo Krem­liaus kri­ti­ko Alek­se­jaus Na­val­no ar­ti­mą bend­ra­žy­gį Ni­ki­tą Ku­la­čen­ko­vą, ku­riam pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­va su­tei­kė po­li­ti­nį prie­globs­tį.

Apie tai pa­skelb­ta A.Na­val­no tink­la­raš­ty­je.