Kino centras skelbs istorinių filmų idėjų konkursą
Lie­tu­vos ki­no cen­tras šią sa­vai­tę bai­gė reng­ti do­ku­men­tus skelb­ti is­to­ri­nio fil­mo idė­jų kon­kur­są. Ti­ki­ma­si, kad bent da­lį idė­jų pa­vyks įgy­ven­din­ti iki 2018 me­tų, kai Lie­tu­va mi­nės vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį.

„Dar šį ru­de­nį ga­lė­tu­me tu­rė­ti pa­siū­ly­mus vai­dy­bi­nių, do­ku­men­ti­nių, ani­ma­ci­nių fil­mų idė­joms. Ki­tais me­tais jos ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į par­amą par­en­gia­mie­siems ki­no pro­jek­tų dar­bams“, - BNS sa­kė Ki­no cen­tro di­rek­to­rius Ro­lan­das Kviet­kaus­kas.

Is­to­ri­nio fil­mo su­kū­ri­mas nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­je Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mo­je.

„Kon­kur­sas skel­bia­mas tam ti­kra pra­sme ir pa­ma­ty­ti že­mė­la­pį, kiek ga­lė­tų bū­ti įdo­mių su­ma­ny­mų, ku­riuos bū­tų ga­li­ma po to par­em­ti. Be to, gal­vo­ja­me, kad an­tra­ja­me eta­pe skel­biant lė­šas par­en­gia­mie­siems dar­bams, ga­lė­tų pri­si­dė­ti ir ki­ti pro­jek­tai, ku­rie sa­va­ran­kiš­kai idė­jas iš­vys­tė ir jau tu­ri li­te­ra­tū­ri­nius sce­na­ri­jus bei yra pa­kan­ka­mai pa­si­ren­gę kon­ku­ruo­ti to­liau“, - aiš­ki­no R.Kviet­kaus­kas.

Par­en­gia­mie­siems is­to­ri­nių fil­mų kū­ri­mo dar­bams ki­tų me­tų biu­dže­te nu­ma­to­ma skir­ti 440 tūkst. eu­rų. Kiek lė­šų ga­lė­tų tek­ti fil­mų ga­my­bai, Ki­no cen­tro va­do­vas tei­gia dar ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, nes ne­ži­no­ma, kiek bus ver­tų pro­jek­tų. Šiam tiks­lui pa­pil­do­mų lė­šų vi­lia­ma­si gau­ti 2017 me­tų biu­dže­te.

Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis yra sa­kęs, kad šimt­me­čio mi­nė­ji­mui su­kur­tų fil­mų prem­je­ros te­le­vi­zi­jo­je ir ki­no tea­truo­se tu­ri įvyk­ti 2018 me­tais. Su šia po­zi­ci­ja su­tin­ka ir R.Kviet­kaus­kas, bet pri­pa­žįs­ta, kad lai­ko pro­jek­tams įgy­ven­din­ti ne­daug.

„Sie­kis yra toks, kad 2018 me­tais bū­tų prem­je­ra. Bet pui­kus su­ma­ny­mas, su­si­jęs su Lie­tu­vos vals­ty­bės is­to­ri­ja, tau­tos są­mo­ne ir ki­tais da­ly­kais, ga­li sėk­min­gai pre­ten­duo­ti ir į mū­sų kas­me­ti­nius kon­kur­sus. Tie da­ly­kai vi­są lai­ką bu­vo ver­ti­na­mi, kaip vie­ni iš pra­smin­giau­sių pro­jek­tų. Jei­gu bus su­ma­ny­mai, ku­rie rei­ka­lau­ja ne tre­jų me­tų dar­bo, o pen­ke­rių me­tų, ati­tin­ka­mai šių fil­mų kū­rė­jai ga­lės kreip­tis įpras­ta tvar­ka (dėl fi­nan­sa­vi­mo)“, - tvir­ti­no Ki­no cen­tro di­rek­to­rius.

Kon­kur­sui pa­teik­tas idė­jas svars­tys Ki­no ta­ry­ba.

Idė­jos kur­ti vie­ną is­to­ri­nį di­de­lės apim­ties fil­mą at­si­sa­ky­ta.