Kinai į Lietuvą atvyksta susipažinti su „Rail Baltica“
Į Lie­tu­vą tre­čia­die­nį at­vyks­ta Ki­ni­jos at­sto­vai, no­rin­tys su­si­pa­žin­ti su eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tu. Ta­čiau tai bus ki­tos kom­pa­ni­jos nei skelb­ta anks­čiau at­sto­vai.

„Lie­tu­vuos ge­le­žin­ke­lių“ at­sto­vas BNS sa­kė, kad į Vil­nių at­vyks­ta Ki­ni­jos ge­le­žin­ke­lių sta­ty­bos bend­ro­vės „Chi­na Rail­way Cons­truc­tion Cor­po­ra­tion In­ter­na­tio­nal“ spe­cia­lis­tai.

„Ki­tos kom­pa­ni­jos – „Chi­na Rail­way Cor­po­ra­tion“ at­sto­vai pra­ne­šė, kad su­si­dū­rė su daug kliū­čių dėl vi­zų ir jie pa­si­ten­kins do­ku­men­tais apie „Rail Bal­ti­ca““, – BNS sa­kė Vid­man­tas Gu­das.

Anot jo, ki­nai no­rė­tų da­ly­vau­ti „Rail Bal­ti­ca“ sta­ty­bos kon­kur­se: „Jie no­ri su­si­pa­žin­ti su pro­jek­tu, juos do­mi­na ir da­ly­vau­ti kon­kur­se, tad pri­sta­ty­si­me „Rail Bal­ti­ca“, taip pat pri­sta­ty­si­me mū­sų in­ter­mo­da­li­nius ter­mi­na­lus“.

Di­džiau­sios ge­le­žin­ke­lių ope­ra­to­rės pa­sau­ly­je – Ki­ni­jos kor­po­ra­ci­jos „Chi­na Rail­way Cor­po­ra­tion“ (CRC) an­tri­nės įmo­nės „Chi­na Rail­way Cor­po­ra­tion In­ter­na­tio­nal“ at­sto­vai ke­ti­no sau­sį at­vyk­ti į Lie­tu­vą su­si­pa­žin­ti su „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tu. Spė­lio­ta, kad jie no­rė­tų in­ves­tuo­ti į pro­jek­tą, ne tik da­ly­vau­ti ran­gos kon­kur­suo­se.

Ta­čiau su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Si­nek­vi­čius BNS tei­gė, kad ki­nų par­tne­rys­tė bū­tų ne­įma­no­ma, nes Lie­tu­vai ne­rei­kia pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų į ge­le­žin­ke­lio vė­žę. Jis abe­jo­jo, ar bend­ro­vė ga­lė­tų da­ly­vau­ti ran­gos kon­kur­suo­se.