Kilnumas bus skatinamas ir finansiškai
4000 glo­bos įstai­go­se au­gan­čių vai­kų – Jung­ti­nių Tau­tų Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­ją prieš 20 me­tų pa­si­ra­šiu­sios Lie­tu­vos gė­din­ga rea­ly­bė. Siū­ly­da­ma di­din­ti vai­kus glo­bo­jan­čių šei­mų ir šei­my­nų fi­nan­sa­vi­mą, pir­mo­ji keis­ti pa­dė­tį su­ska­to pre­zi­den­tū­ra.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ėmė­si kon­kre­čių žings­nių, pa­dė­sian­čių re­for­muo­ti vai­kų glo­bos sis­te­mą. „Ne­be­ga­li­me to­liau taiks­ty­tis su tuo, kad tūks­tan­čiai Lie­tu­vos vai­kų au­ga glo­bos įstai­go­se. Ne­abe­jo­ju, jog ša­ly­je yra daug ge­ros šir­dies žmo­nių, ga­lin­čių tiems vai­kams su­teik­ti ti­krą šei­mą ir ti­krus na­mus. Ta­čiau tu­ri­me juos pa­ska­tin­ti šiam kil­niam žings­niui", – tei­gė pre­zi­den­tė.

Iš vi­so Lie­tu­vo­je be tė­vų glo­bos yra li­kę apie 10 tūkst. vai­kų. Įvai­ki­ni­mo šiuo me­tu lau­kia 1747 naš­lai­čiai.

Nau­jos iniciatyvos

Pre­zi­den­tė dar per Sei­mo ru­dens se­si­ją pa­tei­kė Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rio­mis įtvir­ti­na­mas pri­nci­pas, kad be tė­vų li­kę vai­kai tu­ri aug­ti ne glo­bos na­muo­se, o šei­mo­se. Taip pat nu­ma­to­ma, jog lai­ki­no­ji glo­ba val­diš­ko­se ins­ti­tu­ci­jo­se pri­va­lo truk­ti mi­ni­ma­liai: vai­kų iki tre­jų me­tų – ne dau­giau kaip tris mė­ne­sius, vy­res­nių – ne il­giau kaip me­tus. “Ta­čiau to ne­pa­kan­ka. Kad glo­bė­jai ir šei­my­nos tap­tų rea­lia ins­ti­tu­ci­jų glo­bos al­ter­na­ty­va, bū­ti­na di­din­ti jų fi­nan­sa­vi­mą. Taip pat rei­kia spar­tin­ti glo­bos ir įvai­ki­ni­mo pro­ce­sus”, - pri­sta­ty­da­ma pre­zi­den­tės siū­lo­mas įsta­ty­mų pa­tai­sas sa­kė ša­lies va­do­vės pa­ta­rė­ja Gied­rė Ka­mins­kai­tė-Sal­ters.

Pir­miau­sia ra­gi­na­ma dvi­gu­bai di­din­ti iš­mo­kas vai­kus glo­bo­jan­čioms šei­moms ir kel­ti fi­nan­sa­vi­mą šei­my­noms. Šiuo me­tu už vie­ną vai­ką mo­ka­mą 152 eu­rų iš­mo­ką, ku­ri ne­si­kei­čia nuo 1999 me­tų, siū­lo­ma di­din­ti iki 304 eu­rų. Vai­ko glo­ba vai­kų na­muo­se įver­tin­ta 830 eu­rų per mė­ne­sį. “Daž­nai po­ten­cia­lūs glo­bė­jai ne­si­ryž­ta glo­bo­ti vai­kų vien dėl to, kad rea­liai ver­ti­na sa­vo fi­nan­si­nes ga­li­my­bes”, - pa­brė­žė G. Ka­mins­kai­tė-Sal­ters. Taip pat siū­lo­ma ga­ran­tuo­ti di­des­nes šei­my­nos da­ly­vių - tė­vo ir mo­ti­nos – pa­ja­mas: vie­toj da­bar mo­ka­mos mi­ni­ma­lios 300 eu­rų mė­ne­sio al­gos nu­sta­ty­ti ne ma­žes­nį kaip 431 eu­ro at­ly­gi­ni­mą. “Ne­re­tai šei­my­nos yra vie­nin­te­lė iš­ei­tis, kai rei­kia pa­im­ti di­de­les bro­lių, se­se­rų gru­pes, ne­įga­lius vai­kus. To­dėl da­bar­ti­nės pa­ja­mos – ne­adek­va­tus at­ly­gi­ni­mas už ypač su­nkų dar­bą”, - pa­ti­ki­no D. Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­ja. Pa­sak jos, šiuo me­tu tik 4,5 proc. glo­bo­ja­mų vai­kų au­ga šei­my­no­se. Ti­ki­ma­si, jog įtei­sin­tos nau­jo­vės pa­di­dins jų skai­čių.

Teis­mai su­ksis sparčiau

Pa­teik­to­se pa­tai­so­se nu­ma­to­ma grei­tin­ti ir pa­tį glo­bos bei įvai­ki­ni­mo pro­ce­są, o pri­va­lo­mus mo­ky­mus glo­bė­jams ir įtė­viams pa­da­ry­ti la­biau prie­ina­mus. Šiuo me­tu pri­va­lo­mus įtė­vių ir glo­bė­jų mo­ky­mus vi­so­je Lie­tu­vo­je ren­gia 61 dar­buo­to­jas (įsteig­ta 19 eta­tų), tad kur­sų kar­tais ten­ka lauk­ti il­giau kaip pus­me­tį. Pre­zi­den­tū­ra siū­lo kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je įsteig­ti bent po du so­cia­li­nių dar­buo­to­jų eta­tus. Jie ir ga­lė­tų reng­ti to­kius kur­sus. Ša­lies va­do­vė taip pat ma­no, kad nuo­la­ti­nės glo­bos ir įvai­ki­ni­mo by­lų nag­ri­nė­ji­mas teis­muo­se tu­rė­tų vyk­ti ge­ro­kai spar­čiau. “Šiuo me­tu to­kios by­los svars­to­mos nuo 6 iki 12 mė­ne­sių. Siū­lo­ma joms teik­ti pri­ori­te­tą ir spren­di­mus pri­im­ti ne il­giau kaip per du mė­ne­sius”, - kal­bė­jo G. Ka­mins­kai­tė-Sal­ters.

Skai­čiuo­ja­ma, kad vi­siems pa­kei­ti­mams įgy­ven­din­ti rei­kės iki 12,4 mln. eu­rų biu­dže­to lė­šų. Ta­čiau, pa­sak pa­ta­rė­jos, ma­žė­jant vai­kų, au­gi­na­mų glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­se, ati­tin­ka­mai kei­sis ir fi­nan­sa­vi­mo su­mos. G. Ka­mins­kai­tė-Sal­ters pri­mi­nė, kad da­bar vai­kų iš­lai­ky­mas glo­bos įstai­go­se vals­ty­bei ir sa­vi­val­dy­bėms per me­tus at­siei­na apie 45 mln. eu­rų, ne­skai­čiuo­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos bei struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų.

Lauk­tas žingsnis

Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos “Gel­bė­kit vai­kus” ge­ne­ra­li­nės di­rek­to­rės Ra­sos Dič­pe­trie­nės ma­ny­mu, pre­zi­den­tės tei­kia­mos pa­tai­sos – rei­ka­lin­gas, lauk­tas ir sa­va­lai­kis žings­nis. “Džiau­gia­mės, kad glo­bė­jai ir šei­my­nos su­lauks tiek fi­nan­si­nės, tiek psi­cho­lo­gi­nės bei mo­ra­li­nės par­amos”, - LŽ sa­kė R. Dič­pe­trie­nė.

Ji įsi­ti­ki­nu­si, jog vie­nin­te­lė al­ter­na­ty­va, ku­ri ga­li pa­dė­ti 3800 glo­bos na­muo­se au­gan­čių vai­kų, tai – glo­bė­jų šei­mos ir šei­my­nos. Jų Lie­tu­vo­je dar la­bai trūks­ta (da­bar yra 54). “Pa­di­din­tas fi­nan­sa­vi­mas šei­my­noms su­teiks ga­li­my­bę jaus­tis tvir­čiau. Ta­čiau ti­kė­tis, kad per nak­tį įvyks ste­buk­las, ti­krai ne­ver­tė­tų”, - pa­brė­žė pa­šne­ko­vė.

R. Dič­pe­trie­nės žo­džiais, šian­dien la­bai trūks­ta mo­ky­to­jų, ga­lin­čių pa­gel­bė­ti ren­giant glo­bė­jus. “Ma­no gal­va, to­kių mo­ky­to­jų tu­rė­tų bū­ti kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je”, - pri­dū­rė ji. Or­ga­ni­za­ci­jos "Gel­bė­kit vai­kus" va­do­vė kar­tu at­krei­pė dė­me­sį į dar vie­ną svar­bų da­ly­ką – bū­ti­ny­bę keis­ti vi­suo­me­nės po­žiū­rį į glo­bė­jus. “Čia mums vi­siems rei­kia pa­sis­teng­ti, nes šio­je sri­ty­je eg­zis­tuo­ja dau­gy­bė bau­bų ir ste­reo­ti­pų”, - ne­slė­pė R. Dič­pe­trie­nė.