Kilniai idėjai ieškos finansinio pamušalo
Sei­me ke­ti­na­ma pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės (LDK) di­džio­jo et­mo­no Kons­tan­ti­no Os­tro­giš­kio ant­ka­pi­nio pa­mink­lo Ki­je­vo Pe­čo­rų lau­ro­je pro­jek­tą. Ti­ki­ma­si, kad idė­ja pa­gerb­ti gar­sų­jį kar­žy­gį pa­ska­tins po­li­ti­kus, vers­li­nin­kus, ki­tus vi­suo­me­nės at­sto­vus pla­čiau at­ver­ti pi­ni­gi­nes.

Ini­cia­ty­vai su­pa­žin­din­ti par­la­men­ta­rus, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ži­niask­lai­dos bei vi­suo­me­nės at­sto­vus su K. Os­tro­giš­kio pa­mink­lo pro­jek­tu pri­ta­rė Sei­mo val­dy­ba. „Vi­suo­me­nei pir­miau­sia rei­kia pri­sta­ty­ti pro­jek­tą, pa­aiš­kin­ti jo svar­bą ir tik po to mė­gin­ti pra­šy­ti par­amos“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Skai­čiuo­ja­ma, kad gar­sio­jo kar­ve­džio ant­ka­pio at­sta­ty­mui rei­kė­tų ar­ti mi­li­jo­no eu­rų. Vie­nas iš pro­jek­to kon­sul­tan­tų – na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tas ži­no­mas lie­tu­vių skulp­to­rius Arū­nas Sa­ka­laus­kas. Jam ir dar dviem Ukrai­nos me­ni­nin­kams pa­ti­kė­ta at­kur­ti LDK et­mo­no ant­ka­pi­nį pa­mink­lą Ki­je­vo Pe­čio­ros lau­ros Us­pens­kio so­bo­re.

Iš­sau­gos au­ten­tiš­ku­mą

Min­tis at­sta­ty­ti per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą su­nio­ko­tą gar­sio­jo kar­ve­džio ant­ka­pį ki­lo prieš pus­ket­vir­tų me­tų. Tuo­me­ti­nis Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Pe­tras Vai­tie­kū­nas šį klau­si­mą ap­ta­rė su pir­muo­ju (1991–1994 m.) Ukrai­nos pre­zi­den­tu Leo­ni­du Krav­čiu­ku. Le­dai pa­ju­dė­jo šią va­sa­rą, su­kū­rus nau­ją pa­mink­lo at­sta­ty­mo ko­mi­te­tą. Kul­tū­ros at­ašė Ukrai­no­je Jur­gys Gied­rys por­ta­lui lzi­nios.lt pa­sa­ko­jo, kad K. Os­tro­giš­kio ant­ka­pi­nio pa­mink­lo at­kū­ri­mo pro­jek­tą ren­gė vi­sas bū­rys Ukrai­nos is­to­ri­kų bei ar­chi­tek­tų, kon­sul­tuo­ta­si su Lie­tu­vos spe­cia­lis­tais. „Tai mū­sų bend­ras pa­vel­das“, – pa­brė­žė J. Gied­rys. Pa­sak jo, at­kur­ti K. Os­tro­giš­kio pa­mink­lą nu­tar­ta bū­tent to­kį, koks jis bu­vo iki su­nai­ki­ni­mo. Is­to­ri­nės me­džia­gos tam pa­kan­ka. Dip­lo­ma­to tei­gi­mu, at­kur­ti pa­mink­lą įma­no­ma per pu­san­trų me­tų. Skai­čiuo­ja­ma, kad tam rei­kė­tų maž­daug 1 mln. eu­rų. At­siž­vel­giant į su­dė­tin­gą Ukrai­nos si­tua­ci­ją, vi­lia­ma­si, kad da­lį lė­šų kil­niam tiks­lui pa­vyks su­rink­ti ir Lie­tu­vo­je.

Ukrai­nos ste­buk­las

Pe­čo­rų lau­ra, sta­čia­ti­kių vie­nuo­ly­nas Ki­je­ve, – vie­nas pir­mų­jų vie­nuo­ly­nų Ru­sio­je, įkur­tas 1051 me­tais. Įkū­rė­ju lai­ko­mas vie­nuo­lis An­to­ni­jus ir jo mo­ki­nys Feo­do­si­jus. Ku­ni­gaikš­tis Svia­tos­la­vas II do­va­no­jo šią vie­tą vie­nuo­ly­no sta­ty­bai ir ne­tru­kus ten iš­au­go nuo­sta­bios ak­me­ni­nės šven­tyk­los, nu­spal­vin­tos pa­veiks­lais, vie­nuo­lių ce­lės, įkur­tos uo­lo­se, pi­lies bokš­tai ir ki­ti sta­ti­niai. XII am­žiu­je vie­nuo­ly­nas įga­vo lau­ros (ypa­tin­gai di­de­lio ir pa­grin­di­nio vie­nuo­ly­no) sta­tu­są. 1990 me­tais an­samb­lis pa­skelb­tas UNES­CO pa­sau­lio pa­vel­do ob­jek­tu. Pe­čo­rų lau­ros vie­nuo­ly­nas va­di­na­mas vie­nu iš sep­ty­nių Ukrai­nos ste­buk­lų.

Lai­mė­jo Or­šos mūšį

K. Os­tro­giš­kis (apie 1460–1530 me­tus) – vie­nas žy­miau­sių LDK kar­ve­džių. Jo va­do­vau­ja­ma ka­riuo­me­nė lai­mė­jo ke­lias de­šim­tis svar­bių XVI am­žiaus mū­šių, tarp jų – ir 1514-ųjų Or­šos mū­šį prieš Mask­vos di­džią­ją ku­ni­gaikš­tys­tę. Iki mir­ties 1530-ai­siais LDK kar­ve­dys daug lė­šų sky­rė švie­ti­mui ir Us­pens­kio so­bo­ro gra­ži­ni­mui. Pa­mink­lą virš pa­lai­do­ji­mo rū­sio K. Os­tro­giš­kiui pa­sta­tė sū­nus. Lai­kui bė­gant skulp­tū­ra ne kar­tą bu­vo nio­ko­ta, da­lis pa­auk­suo­tų nuo­lau­žų nau­do­tos šven­to­vės pa­ma­tams. 1797 me­tais so­bo­ro rū­sys bu­vo at­ver­tas. Bu­vo ras­ti ke­tu­ri Os­tro­giš­kių gi­mi­nės ąžuo­li­niai kars­tai, ant ku­rių bu­vo už­krau­tos skry­nios. Ta­čiau jos bu­vo tuš­čios. Spė­ja­ma, kad grei­čiau­siai tai bu­vo K. Os­tro­giš­kio iž­das. Dau­giau nei po šim­to me­tų čia bu­vo ras­tas auk­si­nių mo­ne­tų lo­bis. Ja­me – ir K. Os­tro­giš­kio me­da­lio­nas, da­bar sau­go­mas Pe­ter­bur­ge, Er­mi­ta­že. LDK kar­ve­džio ant­ka­pi­nis pa­mink­las bu­vo su­nai­kin­tas 1941-ųjų lap­kri­čio 3 die­ną, kai bu­vo su­griau­tas ir pats Us­pens­kio so­bo­ras. Šven­to­vė at­sta­ty­ta 2000 me­tais. K. Os­tro­giš­kio ant­ka­pį bū­ta pla­nų at­kur­ti 2016-ai­siais, kai bus mi­ni­mas Lie­tu­vos ir Ukrai­nos san­ty­kių 25-me­tis.