Kilęs triukšmas skatina korekcijas
Par­la­men­ta­rų tei­ses, par­ei­gas ir veik­los ga­ran­ti­jas reg­la­men­tuo­jan­tį įsta­ty­mą ren­gu­siai dar­bo gru­pei nu­ro­dy­ta pa­tiks­lin­ti pro­jek­tą. Sei­mo val­dy­ba pa­gei­dau­ja, kad ja­me aiš­kiau bū­tų iš­dės­ty­tos nuo­sta­tos dėl par­la­men­ti­nių iš­lai­dų dy­džio, Sei­mo na­rių at­os­to­gų ir jų ūki­nės veik­los.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Ar­vy­do Ne­kro­šiaus va­do­vau­ja­mos dar­bo gru­pės na­riai pa­ko­re­guo­ti pro­jek­tą tu­rė­tų per dvi sa­vai­tes. Ti­ki­ma­si, kad jis bus įre­gis­truo­tas ge­gu­žės pa­bai­go­je, pri­im­tas – bir­že­lį ar­ba vė­liau­siai ru­de­nį, o įsi­ga­lios nuo 2018-ųjų sau­sio.

Prieš 13 me­tų Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) po­li­ti­kams pri­mi­nė, kad Sei­mo na­rių par­ei­gas, tei­ses ir veik­los ga­ran­ti­jas bū­ti­na reg­la­men­tuo­ti at­ski­ru įsta­ty­mu. Anks­čiau vi­si mė­gi­ni­mai pri­im­ti to­kį tei­sės ak­tą baig­da­vo­si ne­sėk­me. „Ma­no­me, kad pa­ga­liau tu­ri bū­ti pa­dė­tas taš­kas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė. Šiuo me­tu Sei­mo struk­tū­rą, dar­bo tvar­ką, taip pat par­la­men­ta­rų par­ei­gas, tei­ses ir veik­los ga­ran­ti­jas nu­sta­to Sei­mo sta­tu­tas. Jis tu­ri įsta­ty­mo ga­lią, bet nė­ra įsta­ty­mas. Kai ku­rias nuo­sta­tas iš Sta­tu­to per­kė­lus į mi­nė­tą įsta­ty­mą, kar­tu tiks­li­ni­mas ir Sta­tu­tas.

Par­la­men­ti­nės iš­lai­dos ne­di­dės

R. Baš­kie­nės po­žiū­riu, dėl kai ku­rių par­eng­to pro­jek­to nuo­sta­tų ki­lęs triukš­mas – ne­pag­rįs­tas. „Vis­kas bus pa­tiks­lin­ta, su­dė­lio­ta, kad ne­bū­tų jo­kių ne­aiš­ku­mų“, – ža­dė­jo Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė.

Pir­miau­sia, anot jos, ti­krai ne­nu­ma­ty­ta di­din­ti Sei­mo na­rių par­la­men­ti­nių iš­lai­dų. Pa­sak po­li­ti­kės, 2009 me­tais per eko­no­mi­nį su­nkme­tį tai­sant Sta­tu­tą „bu­vo pa­da­ry­ta klai­da“ – par­la­men­ti­nės iš­lai­dos su­ma­žin­tos tik me­tams. „Kiek­vie­nais me­tais Sei­mo nu­ta­ri­mu tą su­mą rei­kė­da­vo tai­sy­ti, ki­taip ji au­to­ma­tiš­kai bū­tų grį­žu­si į anks­tes­nį ly­gį“, – aiš­ki­no ji.

Iki kri­zės par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms bu­vo ski­ria­ma 1,7 VMDU (vi­du­ti­nis mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­tis), da­bar – 1 VMDU. Anot R. Baš­kie­nės, nuo­sta­ta dėl par­la­men­ti­nių iš­lai­dų dy­džio tie­siog au­to­ma­tiš­kai bu­vo per­kel­ta į nau­jo­jo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Di­džiu­lę su­maiš­tį taip pat su­kė­lė dar­bo gru­pės siū­ly­mas nau­ja­ja­me įsta­ty­me nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę par­la­men­ta­rams vers­tis ūki­ne veik­la – ne tik tu­rė­ti ūkį, bet ir gau­ti iš jo pa­ja­mų. Anot R. Baš­kie­nės, ir ši nuo­sta­ta bu­vo pa­im­ta iš se­no­jo pro­jek­to, ji rė­mė­si KT iš­aiš­ki­ni­mu. „Ta­čiau tuo­met į KT bu­vo kreip­ta­si dėl ūki­nin­kų veik­los, to­dėl ir at­sa­ky­mas gau­tas bū­tent dėl šios ka­te­go­ri­jos as­me­nų. Dar­bo gru­pės dėl to pa­pra­šy­ta iš­siaiš­kin­ti su tei­sės eks­per­tais“, – sa­kė ji.

Bal­suo­tų al­ter­na­ty­viai

Sei­mo val­dy­bos nuo­mo­ne, par­eng­ta­me pro­jek­te tu­rė­tų at­sis­pin­dė­ti KT spren­di­mas dėl Sei­mo na­rių at­os­to­gų. Ki­taip nei KT, dau­gu­ma par­la­men­ta­rų tei­gia, kad įtei­sin­ti jų at­os­to­gų ne­ga­li­ma. „Ta­čiau KT žo­dis – svar­bus. To­dėl ma­no­me, kad įsta­ty­mo pro­jek­te tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­tas ir al­ter­na­ty­vus pa­siū­ly­mas. Ap­sisp­rę­si­me bal­suo­da­mi“, – kal­bė­jo R. Baš­kie­nė. Pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas, ku­rį pa­tei­kia prieš at­os­to­gų įtei­si­ni­mą pa­si­sa­kan­tys par­la­men­ta­rai, – kad Sei­mo na­rių veik­la yra ne­per­trau­kia­ma. To­dėl po­li­ti­kai esą ne­ga­li tu­rė­ti nei lais­va­die­nių, nei at­os­to­gų. Taip pat tei­gia­ma, kad par­la­men­ta­rų at­os­to­gos ne­nu­ma­ty­tos ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, jos įtei­sin­tos tik ke­lio­se po­so­vie­ti­nė­se vals­ty­bė­se.

Di­des­nių ne­su­ta­ri­mų dėl ki­tų ren­gia­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tų, R. Baš­kie­nės nuo­mo­ne, nė­ra, to­dėl ti­ki­ma­si, kad jį pri­im­ti pa­vyk­tų dar šio­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ta­čiau ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis Sei­mo na­riams teks su­si­telk­ti į ne­vie­na­reikš­miš­kai vi­suo­me­nės ver­ti­na­mą nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są.

Ri­ma Baš­kie­nė: „Vis­kas bus pa­tiks­lin­ta, su­dė­lio­ta, kad ne­bū­tų jo­kių ne­aiš­ku­mų.“

Nu­ma­ty­ta naujovių

Dar­bo gru­pės par­eng­ta­me pro­jek­te nu­ma­ty­tos ke­lios nau­jo­vės. Vie­na jų – ga­li­my­bė iš par­la­men­ti­nių lė­šų nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lį, ta­čiau tik trum­pam lai­kui (ne il­giau kaip sep­ty­nias die­nas per mė­ne­sį). Ta­čiau au­to­mo­bi­lių nuo­mos tvar­ką, ku­rią lai­mė­ję rin­ki­mus per­nai gruo­dį nu­sta­tė „vals­tie­čiai“, ke­ti­na­ma pa­lik­ti se­ną. Ji drau­džia Sei­mo na­riams nuo­mo­tis ma­ši­nas iš par­la­men­ti­nių lė­šų.

Kaip ir iki šiol, sos­ti­nė­je gy­ve­na­mo­jo plo­to ne­tu­rin­tys po­li­ti­kai įsi­kur­tų Sei­mo vieš­bu­ty­je. Ta­čiau jie tu­rė­tų su­si­mo­kė­ti už elek­trą, van­de­nį ir ki­tas pa­slau­gas. Da­bar vi­sas ko­mu­na­li­nes vieš­bu­čio gy­ven­to­jų iš­lai­das den­gia Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.

Taip pat siū­lo­ma, kad Sei­mo na­riui už kiek­vie­ną be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties pra­leis­tą ple­na­ri­nį, ko­mi­te­to ar ko­mi­si­jos po­sė­dį at­ly­gi­ni­mas bū­tų ma­ži­na­mas 5 pro­cen­tais. Jei­gu bū­tų pra­leis­ti vi­si po­sė­džiai, par­la­men­ta­ras at­ly­gio ne­gau­tų. Da­bar­ti­nia­me Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­ta, kad par­la­men­ta­rui at­ly­gi­ni­mas dau­giau­sia ga­li bū­ti ma­ži­na­mas treč­da­liu. Ta­čiau KT per­nai iš­aiš­ki­no, kad ši nuo­sta­ta prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

Siū­ly­ta griež­tes­nė tvar­ka

Prieš še­še­rius me­tus ana­lo­giš­ką įsta­ty­mą par­en­gu­sios dar­bo gru­pės (jai va­do­va­vo kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vas My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius) pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta įtei­sin­ti Sei­mo na­rių at­os­to­gas, ku­rios truk­tų 45 die­nas, už pra­leis­tus ple­na­ri­nius, ko­mi­te­tų ir ki­tus po­sė­džius po­li­ti­kams ne­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mo.

Daug griež­čiau no­rė­ta reg­la­men­tuo­ti par­la­men­ti­nių lė­šų nau­do­ji­mą. Pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta, kad šiuos pi­ni­gus par­la­men­ta­rai ga­lė­tų nau­do­ti tik tam ti­kroms reik­mėms pa­gal griež­tą li­mi­tą – de­ga­lams, rep­re­zen­ta­ci­jai, biu­ro nuo­mai. Siū­ly­ta, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja vi­siems po­li­ti­kams nu­pirk­tų tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius, nes nuo­mo­tis ma­ši­nų ne­bū­tų bu­vę ga­li­ma. Par­la­men­ta­rams, ku­rie ne­tu­ri būs­to Vil­niu­je, siū­ly­tos cen­tra­li­zuo­tai nuo­mo­ja­mos pri­va­čios pa­tal­pos, už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas bū­tų rei­kė­ję su­si­mo­kė­ti pa­tiems po­li­ti­kams ir jų šei­mų na­riams.