Kijeve – ambasadoriaus darbo krikštas
Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Ukrai­no­je, LŽ šal­ti­nių tei­gi­mu, nu­ma­ty­ta skir­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (URM) dir­ban­tį Ma­rių Ja­nu­ko­nį. Nors am­ba­sa­do­riu­mi jis nė­ra dir­bęs, be to, kai ku­rie par­la­men­ta­rai apie M. Ja­nu­ko­nį iki šiol ne­bu­vo gir­dė­ję, tei­gia­ma, kad tai Ukrai­nos spe­ci­fi­ką ge­rai iš­ma­nan­tis ir pro­fe­sio­na­lus dip­lo­ma­tas.

Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ki­je­ve šiuo me­tu yra be va­do­vo. Pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai gruo­džio 29 die­ną iš am­ba­sa­do­riaus par­ei­gų bu­vo at­šauk­tas Pe­tras Vai­tie­kū­nas. Nau­jo­jo am­ba­sa­do­riaus pa­sky­ri­mas už­tru­ko, nes pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas (URK) at­me­tė am­ba­sa­do­riaus Da­ni­jo­je par­ei­gas ei­nan­čio Vy­tau­to Pin­kaus kan­di­da­tū­rą į dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės Ki­je­ve va­do­vus.

LŽ šal­ti­nių tei­gi­mu, mi­nis­trų ka­bi­ne­to pa­teik­ta URM Ry­tų kai­my­nys­tės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus M. Ja­nu­ko­nio, anks­čiau mū­sų ša­lies am­ba­sa­do­je Ukrai­no­je dir­bu­sio įga­lio­tuo­ju mi­nis­tru, kan­di­da­tū­ra par­la­men­ta­rams įti­ko. Dirb­ti į Ki­je­vą jis tu­rė­tų iš­vyk­ti, kai iš Ukrai­nos bus su­lauk­ta ag­re­ma­no – su­ti­ki­mo pri­im­ti siū­lo­mą am­ba­sa­do­rių.

Benediktas Juodka/Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Už­si­re­ko­men­da­vęs dip­lo­ma­ti­niuo­se sluoksniuose

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ne­ko­men­ta­vo nau­jo­jo am­ba­sa­do­riaus Ukrai­no­je sky­ri­mo. „Šia­me eta­pe tai yra ne­vie­šas da­ly­kas, ir aš nie­ko ne­ko­men­tuo­siu“, - va­kar sa­kė jis.

Sei­mo URK pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka taip pat tvir­ti­no ne­ga­lin­tis at­skleis­ti kan­di­da­tū­ros, ku­riai par­la­men­ta­rai pri­ta­rė. „Kol žmo­gus ne­gau­na ag­re­ma­no, ši in­for­ma­ci­ja yra kon­fi­den­cia­li“, - pa­žy­mė­jo jis. B. Juo­dka pa­sa­ko­jo, kad į am­ba­sa­do­rius pa­siū­ly­tas žmo­gus pui­kiai iš­ma­no dip­lo­ma­ti­nio dar­bo niuan­sus, yra dir­bęs mū­sų ša­lies am­ba­sa­do­je Ki­je­ve, mo­ka ukrai­nie­čių kal­bą, yra pui­kiai su­si­pa­ži­nęs su po­li­ti­ne si­tua­ci­ja Ukrai­no­je. „URM jis yra už­si­re­ko­men­da­vęs kaip pro­fe­sio­na­las. Sei­mo URK ne­tu­rė­jo jam jo­kių pre­ten­zi­jų“, - tvir­ti­no Sei­mo URK va­do­vas.

Svar­bi pa­gal­ba Ukrainai

B. Juo­dka vy­lė­si, kad ag­re­ma­nas iš Ukrai­nos ne­truks at­ke­liau­ti, ir nau­ja­sis am­ba­sa­do­rius ar­ti­miau­siu me­tu iš­vyks dirb­ti į Ki­je­vą, kur šiuo me­tu mū­sų dip­lo­ma­ti­nei at­sto­vy­bei va­do­vau­ja lai­ki­na­sis rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nis.

B. Juo­dka įsi­ti­ki­nęs, kad nau­ja­sis am­ba­sa­do­rius tin­ka­mai at­sto­vaus Lie­tu­vai Ukrai­no­je. Anot jo, vie­na svar­biau­sių am­ba­sa­do­riaus funk­ci­jų – koor­di­nuo­ti veiks­mus pa­de­dant Ukrai­nos val­džiai ei­ti re­for­mų ke­liu. „Tam daug dė­me­sio ski­ria JAV, Eu­ro­pos Są­jun­ga. Pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka ir prem­je­ras Ar­se­ni­jus Ja­ce­niu­kas yra nu­ma­tę įvyk­dy­ti rim­tas re­for­mas, rei­kia pa­dė­ti tai pa­da­ry­ti. Vie­na am­ba­sa­do­riaus funk­ci­jų – koor­di­nuo­ti veiks­mus tarp Lie­tu­vos ir Ukrai­nos ins­ti­tu­ci­jų ir kiek ga­li­ma pa­dė­ti“, - sa­kė Sei­mo URK va­do­vas.

Ap­šil­ti ko­jų nereikės

Sei­mo URK na­rys Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, taip pat ne­įvar­dy­da­mas kon­kre­čios pa­var­dės, džiau­gė­si, kad nau­jo am­ba­sa­do­riaus Ki­je­ve pa­sky­ri­mas pa­ju­dė­jo į prie­kį. „Čia lauk­ti ir dels­ti ne­ga­li­ma“, - pa­brė­žė jis.

K. Ma­siu­lis sa­kė ne­pa­žįs­tan­tis į am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je siū­lo­mo dip­lo­ma­to. Ta­čiau iš jo biog­ra­fi­jos, kan­di­da­tū­ros pri­sta­ty­mo, par­la­men­ta­ras su­si­da­rė įspū­dį, kad tai pa­ty­ręs ir pro­fe­sio­na­lus dip­lo­ma­tas. Tai, kad am­ba­sa­do­riu­mi jis nie­ka­da nė­ra dir­bęs, esą nė­ra trū­ku­mas. „Jis yra dir­bęs Ukrai­no­je. Ma­tyt, es­mi­nis da­ly­kas pa­si­ren­kant jo kan­di­da­tū­rą ir bu­vo tai, kad tas žmo­gus bu­vo dir­bęs to­je ša­ly­je ir tu­ri di­džiu­lę dar­bo ten pa­tir­tį. Kiek ži­no URM ir kaip mums pri­sta­tė, jis bu­vo de­ši­nio­ji P. Vai­tie­kū­no ran­ka, - pa­sa­ko­jo K. Ma­siu­lis. – Ti­krai čia ne­bū­tų ga­li­ma ri­zi­kuo­ti ir im­ti žmo­gaus, ku­riam rei­kė­tų ap­šil­ti ko­jas, megz­ti ry­šius, ieš­ko­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bių. Šis dip­lo­ma­tas vi­sa tai jau tu­ri.“

Pir­mą­ją kan­di­da­tū­rą išbrokavo

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je į am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė šiuo me­tu Da­ni­jo­je mū­sų ša­liai at­sto­vau­jan­tį V. Pin­kų. Ta­čiau Sei­mo URK jo kan­di­da­tū­rą at­me­tė. Pa­sak B. Juo­dkos, par­la­men­ta­rams ki­lo ne­ma­žai klau­si­mų, ko­dėl no­ri­ma am­ba­sa­do­rių at­šauk­ti ir iš kar­to skir­ti dirb­ti į ki­tą vals­ty­bę. „Pap­ras­tai at­šauk­tas am­ba­sa­do­rius ku­rį lai­ką dir­ba Lie­tu­vo­je, URM ir tik ta­da ski­ria­mas dirb­ti ki­tur. To­kia yra ne­ra­šy­ta tvar­ka. Ži­no­ma, ji ne vi­sa­da 100 proc. rea­li­zuo­ja­ma, bet pa­pras­tai el­gia­ma­si bū­tent taip“, - aiš­ki­no B. Juo­dka.