Kieno mandatai, iškovoti Seimo rinkimuose, bus laikomi auksiniais?
Nors iki Sei­mo rin­ki­mų dar be­veik me­tai, ta­čiau jau šian­dien aiš­ku, jog ko­kios nors ne­di­de­lės par­ti­jos ke­li iš­ko­vo­ti man­da­tai ga­li tap­ti auk­si­niais. Tai šiuo me­tu jau svars­to į val­džią su­grįž­ti ir val­dan­čią­ją dau­gu­mą su­da­ry­ti no­rin­tys kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai. Ku­ri par­ti­ja ga­lė­tų šioms dviem po­li­ti­nėms jė­goms pa­dė­ti su­da­ry­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją?

Po­li­ti­niuo­se ku­lua­ruo­se jau nuo va­sa­ros vis gar­sė­ja kal­bos, kad pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pa­na­šiai kaip pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus prieš 2000-ųjų Sei­mo rin­ki­mus, no­rė­tų 2016 me­tais iš­rink­ta­me Sei­me ma­ty­ti va­di­na­mo­sios nau­jo­sios po­li­ti­kos dau­gu­mą, be da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų ar­ba bent jau da­lies jų.

Ne­sun­ku su­pras­ti, jog ša­lies va­do­vė nau­jo­sios po­li­ti­kos fa­vo­ri­tais lai­ko kon­ser­va­to­rius ir li­be­ra­lus. Ta­čiau ir jie pa­tys, ir D. Gry­baus­kai­tė jau šian­dien, ko ge­ro, su­vo­kia, kad šioms dviem par­ti­joms po rin­ki­mų ne­pa­kaks man­da­tų vie­noms su­da­ry­ti val­dan­čią­ją dau­gu­mą bei su­for­muo­ti vy­riau­sy­bę.

Kas ga­lė­tų bū­ti tre­čias, o gal dar ir ket­vir­tas nau­jo­sios po­li­ti­kos na­rys?

Keis­ta, ta­čiau dau­ge­lis Sei­mo sen­bu­vių, svars­ty­da­mi, koks ga­lė­tų bū­ti nau­ja­sis Sei­mas, pa­mi­ni Dar­bo par­ti­ją kaip ga­li­mą bū­si­mos dau­gu­mos na­rę, nors jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­los nuo­spren­dis dar ne­pas­kelb­tas. Ta­čiau juk vai­rą lai­ko nie­ko bend­ro su šia by­la ne­tu­rin­tis eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, ku­ris, kaip ne kar­tą yra pa­ste­bė­ję ki­ti Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rai, mėgs­ta Briu­se­ly­je pa­va­ka­ro­ti su li­be­ra­lu An­ta­nu Guo­ga.

Su „dar­bie­čiais“ į koa­li­ci­ją neitų

Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris, Sei­mo na­rys Eli­gi­jus Ma­siu­lis ne­slė­pė, kad dėl ga­li­mos koa­li­ci­jos nau­ja­me Sei­me yra kal­bė­jęs su kon­ser­va­to­riais ir so­cial­de­mo­kra­tais.

„Ta­čiau mes ne­sa­me ve­dę jo­kių de­ry­bų su Dar­bo par­ti­ja. Vie­na ver­tus, kol kas nė­ra aiš­ku­mo, kaip baig­sis jos by­la, o, ki­ta ver­tus, rei­kė­tų ži­no­ti, kiek V. Ma­zu­ro­nis yra pri­klau­so­mas nuo bu­vu­sio par­ti­jos va­do­vo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho. Taip pat no­rė­čiau pa­ste­bė­ti, kad Li­be­ra­lų są­jū­dis ir Dar­bo par­ti­ja Eu­ro­pos Par­la­men­te pri­klau­so tai pa­čiai Li­be­ra­lų de­mo­kra­tų frak­ci­jai, ta­čiau mū­sų par­ti­jos po­žiū­ris į vals­ty­bės rei­ka­lus ski­ria­si“, – tei­gė E. Ma­siu­lis.

Pa­sak Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vo, rea­lias ga­li­my­bes 2016 m. ru­de­nį pa­tek­ti į Sei­mą tu­ri Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. E. Ma­siu­lis at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad šią par­ti­ją į rin­ki­mus ves­ti nu­ta­rė pats jos va­do­vas, anks­čiau bu­vęs Sei­mo na­riu, mi­li­jo­nie­rius Ra­mū­nas Kar­baus­kis. O tai par­ti­jai ga­li su­teik­ti rea­lių ga­li­my­bių tap­ti par­la­men­ti­ne par­ti­ja.

Nai­vu ti­kė­tis, kad R. Kar­baus­kio ve­da­mi vals­tie­čiai ir ža­lie­ji bus pa­jė­gūs iš­ko­vo­ti daug par­la­men­to man­da­tų, ta­čiau net ir ke­lios jų lai­mė­tos vie­tos Sei­me ga­lė­tų tap­ti auk­si­nė­mis, gal­būt rei­ka­lin­go­mis va­di­na­ma­jai nau­jo­sios po­li­ti­kos koa­li­ci­jai su­da­ry­ti.

Ei­tų į koa­li­ci­ją su R. Karbauskiu

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris, eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis LRT.lt sa­kė, jog jo par­ti­ja tei­kia pri­ori­te­tą cen­tro-de­ši­nės koa­li­ci­jai su par­tne­riais li­be­ra­lais.

„Jei pri­trūk­tų dvie­jų par­ti­jų man­da­tų koa­li­ci­jai su­da­ry­ti, po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je yra ma­žes­nių par­ti­jų, ku­rios ga­lė­tų bū­ti tin­ka­mos par­tne­rės. Ma­to­me R. Kar­baus­kio Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą, ku­ri tu­ri ne­ma­žą pa­lai­ky­mą. Yra ir ki­tų par­ti­jų. Sten­giuo­si lai­ky­tis at­vi­ros par­ti­jos kon­cep­ci­jos, to­dėl esa­me pa­si­ruo­šę kal­bė­tis su vi­sais, ku­rie no­ri kal­bė­tis su mu­mis ir ku­riems pri­im­ti­nos mū­sų prog­ra­mos nuo­sta­tos“, – svars­tė G. Lands­ber­gis.

Koa­li­ci­jų dė­lio­nės – dar anks­ty­vos?

Dar­bo par­ti­jos va­do­vas V. Ma­zu­ro­nis kal­bas, ko­kia ga­lė­tų su­si­da­ry­ti val­dan­čio­ji dau­gu­ma po 2016 m. rin­ki­mų, šiuo me­tu dar ver­ti­no at­sar­giai: „Vi­sos par­ti­jos no­ri iš­ko­vo­ti kuo di­des­nį man­da­tų skai­čių ir už­si­ti­krin­ti ga­li­my­bes ves­ti de­ry­bas dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos. Mes – drau­giš­ka par­ti­ja ir ga­lė­tu­me de­rė­tis su vi­sais, ta­čiau šiuo me­tu to­kios kal­bos, ma­no gal­va, dar anks­ty­vos. Rei­kė­tų pa­lauk­ti bent ki­tų me­tų.“

V. Ma­zu­ro­nis taip pat pri­mi­nė „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos ini­cia­ty­vą pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mą, kad ir po rin­ki­mų dirb­tų da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma – so­cial­de­mo­kra­tai, „dar­bie­čiai“ ir „tvar­kie­čiai“.

Ta­čiau to­kią ini­cia­ty­vą, o juo­lab ga­li­my­bę po rin­ki­mų iš­lai­ky­ti da­bar­ti­nę koa­li­ci­ją, Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris ver­ti­na skep­tiš­kai.

Jau­na­sis ly­de­ris prem­je­ro port­fe­lio neatsisakytų

Kam, pa­vy­kus įgy­ven­din­ti va­di­na­mo­sios nau­jo­sios po­li­ti­kos idė­ją, ati­tek­tų prem­je­ro pos­tas – dar po­li­ti­kos drus­kos ne­spė­ju­siam par­agau­ti jau­na­jam kon­ser­va­to­rių ly­de­riui G. Lands­ber­giui ar jau kur kas la­biau pa­ty­ru­siam ir val­džios sko­nį ži­nan­čiam li­be­ra­lų ved­liui E. Ma­siu­liui?

Pa­sta­ra­sis tei­gė, jog toks klau­si­mas šiuo me­tu yra per anks­ty­vas. Aiš­ku tik vie­na – prem­je­ro pos­tas ati­tek­tų tai val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­ti­jai, ku­ri iš­ko­vo­tų dau­giau­siai vie­tų Sei­me.

G. Lands­ber­gis kal­bė­jo kur kas drą­siau, nei ko­le­ga li­be­ra­las: „Par­ti­jos bend­ruo­me­nei pa­ti­kė­jus man ves­ti par­ti­ją į Sei­mo rin­ki­mus, o vė­liau, įgi­jus rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą ir su­for­ma­vus koa­li­ci­ją, na­tū­ra­lu, kad par­ti­jos ly­de­ris tu­rė­tų pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už vals­ty­bės veik­lą. Prem­je­ro po­zi­ci­ja leis­tų ge­riau­siai įgy­ven­din­ti rin­ki­mų prog­ra­mą (…). Da­bar­ti­nio Es­ti­jos prem­je­ro pa­vyz­dys ro­do, kad jau­nas am­žius ir ne­su­si­sais­ty­mas su no­menk­la­tū­ri­ne pra­ei­ti­mi yra pri­va­lu­mas tiek po­li­ti­kui, tiek, ti­kiu, ir ša­liai.“