Kibernetinių išpuolių tyrimas vyksta sėkmingai
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.

„Ty­ri­mas in­ten­sy­viai at­lie­ka­mas, pos­lin­kiai yra la­bai rim­ti, tu­ri­me jau kuo pa­si­džiaug­ti“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­dže­jus Ro­gins­kis.

Jis pa­tvir­ti­no, kad „y­ra iden­ti­fi­kuo­tų su at­ako­mis su­si­ju­sių as­me­nų“, ta­čiau tei­gė de­ta­liau ne­ga­lin­tis ko­men­tuo­ti dėl pla­nuo­ja­mų iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mų.

„Be jo­kios abe­jo­nės, to­kiuo­se by­lo­se tarp­tau­ti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas vi­suo­met vy­rau­ja“, – sa­kė jis, pa­klaus­tas, ar ty­ri­me pa­si­telk­ta už­sie­nio vals­ty­bių tei­sė­sau­gos pa­gal­ba.

BNS šal­ti­nių tei­gi­mu, at­lie­kant ty­ri­mą, da­lis ga­li­mų at­akų or­ga­ni­za­to­rių yra su­im­ti, jiems par­eikš­ti įta­ri­mai, ki­tiems pa­skir­tos švel­nes­nės kar­do­mo­sios prie­mo­nės.

Ba­lan­džio pa­bai­go­je vals­ty­bės įmo­nės „In­fos­truk­tū­ra“ sau­go­mam In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­to ser­ve­riui su­si­dū­rus su ki­ber­ne­ti­ne at­aka nu­ken­tė­jo ke­lio­li­kos vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­te­mos.

At­akas pa­ty­rė Sei­mo, Pre­zi­den­tū­ros, Vy­riau­sy­bės, di­džio­sios da­lies mi­nis­te­ri­jų, įvai­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, tarp jų – Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros tink­la­la­piai.

Spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mu, di­džiau­sio mas­to at­akos Lie­tu­vo­je bu­vo reng­tos ga­na mė­gė­jiš­kai, ta­čiau ste­bi­na jų tu­rė­ti re­sur­sai – nuo­to­li­niu bū­du val­dy­ti kom­piu­te­rius lei­džian­tis va­di­na­ma­sis bot­net tink­las, apė­męs be­veik 8–10 tūkst. kom­piu­te­rių, ki­tos prie­mo­nės, ku­rioms įsi­gy­ti rei­kė­jo ir ne­ma­žai lė­šų.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas grės­mių at­as­kai­to­je yra įvar­di­jęs, kad di­džiau­sią grės­mę ša­lies na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ke­lia su Ru­si­ja su­si­ję ki­ber­ne­ti­niai įsib­ro­vė­liai, įskai­tant Ru­si­jos žval­gy­bos ir sau­gu­mo tar­ny­bas.