Kibernetinių incidentų skaičius auga
Ki­ber­ne­ti­nių in­ci­den­tų skai­čius au­ga, ro­do juos ti­rian­čio Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos pa­da­li­nio CERT-LT duo­me­nys.

Per 2016 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį CERT-LT iš­ty­rė 12 035 in­ci­den­tus ki­ber­ne­ti­nė­je erd­vė­je. Pa­ly­gin­ti su per­nai me­tų pir­muo­ju ket­vir­čiu, in­ci­den­tų skai­čius iš­au­go be­veik 3 proc. (bu­vo 11 707 in­ci­den­tai). Ly­gi­nant su per­nai me­tų ket­vir­tuo­ju ket­vir­čiu (10 641 in­ci­den­tas), jų skai­čius pa­di­dė­jo 13 pro­cen­tų.

CERT-LT pa­ste­bi ten­den­ci­ją, kad nuo­lat au­ga in­for­ma­ci­nių sis­te­mų už­val­dy­mų skai­čius. Šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį to­kių in­ci­den­tų bu­vo net 2 902 ‒ be­veik dvi­gu­bai dau­giau nei tuo pa­čiu me­tu 2015-ai­siais. Ty­ri­mų duo­me­nys ro­do, kad dau­gu­ma ap­tik­tų už­val­dy­mo at­ve­jų bu­vo at­lik­ti au­to­ma­ti­zuo­to­mis prie­mo­nė­mis ir su­si­ję su pa­žei­džia­ma įran­ga in­ter­ne­te. Dau­giau nei 40 pro­cen­tų vi­sų in­ci­den­tų (4 963) bu­vo su­si­ję su kom­piu­te­rių nau­do­to­jų tink­lo įren­gi­niais, tu­rin­čiais pa­vo­jin­gų sau­gu­mo spra­gų. Ket­vir­ta­da­lį vi­sų in­ci­den­tų (2 887) su­da­rė ken­ki­mo prog­ra­mi­nė įran­ga – vi­ru­sai, va­di­na­mie­ji „Tro­jos ark­liai“.

Elek­tro­ni­nių duo­me­nų klas­to­ji­mo at­ve­jų skai­čius, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų pir­muo­ju ket­vir­čiu, su­ma­žė­jo dau­giau nei dvi­gu­bai ‒ jų bu­vo 112. Dau­giau­sia bu­vo ap­tik­ta so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“, el. pa­što sis­te­mų „Gmail“, „Ya­hoo“, „Pay­Pal“ elek­tro­ni­nių at­sis­kai­ty­mų sve­tai­nės klas­to­čių, taip pat bu­vo klas­to­ja­mos Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je vei­kian­čių ban­kų in­ter­ne­to sve­tai­nės. Pa­si­nau­do­da­mi bru­ka­lu (angl. spam) ar ki­to­mis ap­gau­lės prie­mo­nė­mis, pik­ta­va­liai siū­ly­da­vo ap­lan­ky­ti su­klas­to­tas in­ter­ne­to sve­tai­nes, kad iš­gau­tų pri­si­jun­gi­mo slap­ta­žo­džius ar ki­tus kon­fi­den­cia­lius duo­me­nis. Mi­nė­tas klas­to­tes CERT-LT dar­buo­to­jams pa­vy­ko grei­tai lik­vi­duo­ti.

CERT-LT duo­me­ni­mis, šių me­tų pra­džio­je daž­nai pli­to nau­jo ti­po bru­ka­las su pa­vo­jin­gu „Ja­vaSc­ript“ ken­ki­mo ko­du, pa­sau­lio IT bend­ruo­me­nė bu­vo ap­ti­ku­si dvi pa­vo­jin­gas pla­čiai nau­do­ja­mos prog­ra­mi­nės įran­gos spra­gas, vie­na iš ku­rių eg­zis­ta­vo dar nuo 2008 me­tų ge­gu­žės.