Kibernetinio saugumo taryboje - valstybės tarnautojai, verslininkai bei mokslininkai
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ta­ry­bos su­dė­tį, ku­ri pa­dės di­din­ti at­spa­ru­mą ki­ber­ne­ti­niams iš­puo­liams Lie­tu­vo­je.

Ta­ry­bos pir­mi­nin­ku ta­po kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Ra­mū­nas Uso­nis, jo pa­va­duo­to­ju - Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ar­vy­das Plėš­tys.

Ta­ry­bo­je dirs Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Ado­mai­tis, jo pa­va­duo­to­jas Rim­tau­tas Čer­niaus­kas, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos am­ba­sa­do­rius ypa­tin­giems pa­ve­di­mams Gied­rius Apuo­kas, tei­sin­gu­mo mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Eg­lė Bag­džiū­nai­tė.

Be to, ta­ry­bos na­riais ta­po įmo­nės „NRD CS“ di­rek­to­rius Vil­nius Be­ne­tis. „Teo LT“ ri­zi­kų val­dy­mo va­do­vas Vy­tau­tas Bu­čins­kas, „Al­na Group“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius To­mas Mi­lak­nis, „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ in­for­ma­ci­jos sau­gos va­do­vas Si­gi­tas Ro­kas, Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Sta­sys Kro­pas, Lie­tu­vos ban­ko at­sto­vas Da­rius Po­vi­lai­tis, Lie­tu­vos van­dens tie­kė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Bro­nius Mie­žu­ta­vi­čius, „Vil­niaus ener­gi­jos“ at­sto­vas Egi­di­jus Su­nklo­das.

Ta­ry­bos na­riais ta­po ir moks­li­nin­kai - Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to pro­de­ka­nas Li­nas Bu­kaus­kas, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to In­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to Kom­piu­te­rių ka­ted­ros pro­fe­so­rius Egi­di­jus Ka­za­na­vi­čius.

Be to, jo­je yra Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vė Dai­va Kir­ki­lai­tė-Chet­cu­ti, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Vy­tau­tas Kra­saus­kas, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Ar­tū­ras Lia­to­cha, Ūkio mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Ge­di­mi­nas Miš­ki­nis, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Ro­kas Pe­tra­šiū­nas, Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos at­sto­vas Ry­tis Rai­nys, Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­dže­jus Ro­gins­kis ir Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ri­ta Vait­ke­vi­čie­nė.

Ta­ry­ba bus nuo­la­ti­nė pa­ta­ria­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja, teik­sian­ti pa­siū­ly­mus dėl ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ge­ri­ni­mo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo su­bjek­tams, tvar­kan­tiems vals­ty­bės in­for­ma­ci­nius iš­tek­lius, vie­šų­jų ry­šių tink­lų, elek­tro­ni­nių pa­slau­gų tei­kė­jams, šios sri­ties įmo­nėms, moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­joms.

Į ta­ry­bos po­sė­džius ga­lės bū­ti kvie­čia­mi ir ki­ti ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tai.