Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Po il­gų ir už­si­tę­su­sių svars­ty­mų Sei­mas va­kar sku­bos tvar­ka pri­ėmė Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mą. Po­li­ti­kai vi­lia­si, kad šis spe­cia­lus tei­sės ak­tas pa­dės iš­gy­dy­ti įsi­se­nė­ju­sią gal­va­so­pę dėl ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo, ta­čiau esa­ma ir abe­jo­nių, ar ne­bus pa­žeis­tos in­ter­ne­to var­to­to­jų tei­sės.

Ne kar­tą tai­sy­tas ir to­bu­lin­tas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) par­eng­tas Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mas tu­rė­tų ne tik už­kam­šy­ti tei­sės spra­gą, kad ši sri­tis iki šiol Lie­tu­vo­je ne­reg­la­men­tuo­ta, bet ir už­kirs­ti ke­lią ki­ber­ne­ti­niams nu­si­kal­tė­liams, ku­rie pa­sta­ruo­ju me­tu itin su­ak­ty­vė­ję.

For­muo­ti ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo po­li­ti­ką pa­ves­ta Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (KAM) ir VRM, taip pat nuo ki­tų me­tų veik­sian­čiam Na­cio­na­li­niam ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trui (NKSC), Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bai, Vals­ty­bi­nei duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jai ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui.

Su­ma­žins ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo grėsmes

Bal­suo­jant dėl Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo pri­ėmi­mo prieš ne­bu­vo nė vie­nas Sei­mo na­rys. Tiek val­dan­čia­jai dau­gu­mai, tiek opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai pa­brė­žė jo rei­ka­lin­gu­mą bei svar­bą na­cio­na­li­niam ša­lies sau­gu­mui. „Vi­sas pa­sau­lis su­pran­ta, kad vals­ty­bės ir jos žmo­nių sau­gu­mas da­bar la­bai pri­klau­so nuo in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo, nes dau­gy­bė in­ci­den­tų per­si­ke­lia į ki­ber­ne­ti­nę erd­vę“, – tei­gė kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis. „Šis įsta­ty­mas la­bai rei­ka­lin­gas, nes at­ei­ties ka­ras bus kom­piu­te­rių ka­ras“, - par­eiš­kė par­la­men­ta­ras, Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Al­gir­das Vac­lo­vas Pa­tac­kas.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas ne kar­tą yra pa­žy­mė­jęs, kad ki­ber­ne­ti­nis sau­gu­mas jau ta­po na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mu. „Net NA­TO yra pa­brė­žęs, kad ki­ber­ne­ti­nius iš­puo­lius kai ku­riais at­ve­jais ga­li­ma pri­ly­gin­ti ša­lies už­puo­li­mui ir tai­ky­ti Šiau­rės At­lan­to char­ti­jos 5 straips­nį dėl ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos“, - LŽ yra sa­kęs jis.

Bus pa­žei­džia­mas pri­va­tu­mas?

Vie­nin­te­lis Miš­ria­jai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Li­nas Bal­sys iš­kė­lė abe­jo­nę, ar pri­im­tas Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mas ne­pa­žeis žmo­nių pri­va­tu­mo ir ne­su­da­rys ga­li­my­bės per­se­kio­ti ei­li­nius kom­piu­te­rių nau­do­to­jus. „Po vi­sų pa­tai­sy­mų taip ir lie­ka nuo­sta­ta, kad 48 va­lan­das ga­li­ma rink­ti in­for­ma­ci­ją apie pri­va­čius as­me­nis be teis­mo sank­ci­jos. Yra tam ti­kras pa­vo­jus, kad šis įsta­ty­mas ga­li bū­ti nu­kreip­tas ne prieš at­akas iš iš­orės, bet prieš mū­sų pa­čių pi­lie­čius“, - pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

Taip pat Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­me įra­šy­ta ga­li­my­bė po­li­ci­jai duo­ti mo­ty­vuo­tus nu­ro­dy­mus ne il­giau kaip 48 va­lan­doms be teis­mo sank­ci­jos, il­ges­niam lai­kui – su apy­lin­kės teis­mo sank­ci­ja, var­to­to­jui at­jung­ti ry­šio prie­mo­nes, kai in­for­ma­ci­nė ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų įran­ga gal­būt nau­do­ja­ma nu­si­kals­ta­mai vei­kai.

„Šis įsta­ty­mas rei­ka­lin­gas, ta­čiau, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, jis – ga­na pa­inus ir pa­lie­kan­tis ga­li­my­bę pa­žeis­ti žmo­nių pri­va­tu­mą. To­dėl pri­tar­da­mas šio įsta­ty­mo bū­ti­ny­bei esu pri­vers­tas su­si­lai­ky­ti“, - aiš­ki­no L. Bal­sys.

Į ko­vą su prog­ra­mi­šiais – nau­jas karys

Jau ki­tą­met tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti prie KAM įsteig­tas NKSC, ku­ris rū­pin­sis vi­sos ša­lies ki­ber­ne­ti­nės erd­vės sau­gu­mu. Jam įsteig­ti at­sieis 3 mln. li­tų, o NKSC pa­tal­pos ruo­šia­mos Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je Vil­niu­je.

Kaip nu­ma­to Sei­mo pri­im­tas Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mas, nau­ja­sis NKSC ste­bės, kaip vals­ty­bės in­for­ma­ci­niai iš­tek­liai ir ypa­tin­gos svar­bos in­for­ma­ci­nė inf­ras­truk­tū­ra ati­tin­ka ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, rengs ti­pi­nius ki­ber­ne­ti­nių in­ci­den­tų val­dy­mo, gy­ny­bos pla­nus, teiks kon­sul­ta­ci­jas, ana­li­zuos na­cio­na­li­nę ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo si­tua­ci­ją ir ki­ta.

Siū­ly­mus dėl ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ge­ri­ni­mo teiks ir Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ta­ry­ba, ku­rią su­da­rys vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ypa­tin­gos svar­bos in­for­ma­ci­nės inf­ras­truk­tū­ros val­dy­to­jų, vie­šų­jų ry­šių tink­lų ir vie­šų­jų elek­tro­ni­nių ry­šių pa­slau­gų tei­kė­jų, elek­tro­ni­nės in­for­ma­ci­jos prie­glo­bos pa­slau­gų tei­kė­jų at­sto­vai. Jai va­do­vaus KAM at­sto­vas.

Es­mi­niai trū­ku­mai pašalinti

In­for­ma­ci­nių ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų įmo­nėms at­sto­vau­jan­čios aso­cia­ci­jos „In­fo­balt“ at­sto­vas, TEO kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų va­do­vas An­ta­nas Bub­ne­lis nu­ro­dė, kad es­mi­niai Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo trū­ku­mai bu­vo pa­ša­lin­ti. „Pir­mo­je pa­teik­to­je Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo pro­jek­to re­dak­ci­jo­je bu­vo su­for­muo­ta ga­li­my­bė gin­ti tik vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jas. Aso­cia­ci­jos nuo­mo­ne, di­džio­ji da­lis in­for­ma­ci­nių sis­te­mų, ku­rias pa­žei­dus su­trik­tų vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mas, nė­ra vien vie­šo­jo sek­to­riaus įmo­nės, to­dėl bu­vo iš­plės­tos sau­go­mų sis­te­mų ap­rėp­tys“, - LŽ tei­gė jis.

Taip pat A. Bub­ne­lis pa­žy­mė­jo, kad su­siau­rin­ti ir per­ne­lyg pla­tūs bu­vę nu­ma­ty­ti tei­sė­sau­gi­nin­kų įga­lio­ji­mai ko­vo­jant su ki­ber­ne­ti­niais nu­si­kal­tė­liais. "Tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos bū­tų ga­lė­ju­sios pra­šy­ti ri­bo­ti pa­slau­gų tei­ki­mą in­ter­ne­to var­to­to­jams, jei­gu jie įta­ria­mi dėl bet ko­kio ti­po nu­si­kal­ti­mo, ne­pai­sant to, ar jis su­si­jęs su ki­ber­ne­ti­niu sau­gu­mu, ar ne“, - pa­brė­žė jis.

Vis dėl­to, pa­sak A. Bub­ne­lio, svar­biau­sia, kad pa­gal pri­im­tą Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mą nuo ki­tų me­tų pra­dės veik­ti NKSC. „Tik rei­kė­tų pa­gal­vo­ti, kad NKSC ne­tap­tų dar vie­na ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri rū­pin­sis ki­ber­ne­ti­niu sau­gu­mu Lie­tu­vo­je, nes dar yra Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba, Vals­ty­bi­nė duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, - aiš­ki­no jis. – Ki­ber­ne­ti­nis sau­gu­mas yra iš­skir­ti­nė sri­tis, kur spren­di­mus at­akos at­ve­ju rei­kia pri­im­ti la­bai grei­tai ir ypač svar­bi grei­ta koor­di­na­ci­ja. Mū­sų nuo­mo­ne, ki­tos trys ins­ti­tu­ci­jos ga­lė­tų bū­ti pa­val­džios NKSC, ku­ris koor­di­nuo­tų jas ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mais.“