KGB talkininkų bylos – po devyniais užraktais
Po­li­ti­kų įta­ri­mus, esą bend­ra­dar­bia­vi­mą su SSRS slap­to­sio­mis tar­ny­bo­mis dek­la­ra­vu­sių as­me­nų by­los sau­go­mos ne­tvar­kin­gai, griež­tai pa­nei­gė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras (LGGRTC). Pa­brė­žia­ma, kad šiuo at­ve­ju įsta­ty­mų lai­ko­ma­si itin griež­tai.

Pa­sta­rų­jų die­nų dis­ku­si­jo­se dėl as­me­nų, prieš 15 me­tų sa­va­no­riš­kai pri­si­pa­ži­nu­sių bend­ra­dar­bia­vus su so­vie­ti­nė­mis slap­to­sio­mis tar­ny­bo­mis, są­ra­šų vie­ši­ni­mo pa­si­gir­do užuo­mi­nų, kad ne vi­si do­ku­men­tai su slap­tu­mo žy­ma yra de­ra­mai sau­go­mi. Dėl to ne­va bū­ta net šan­ta­žo at­ve­jų.

LGGRTC ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Bi­ru­tė Bu­raus­kai­tė pa­ti­ki­no, kad vi­sos by­los sau­go­mos taip, kaip rei­ka­lau­ja įsta­ty­mai. Su­si­pa­žin­ti su jų tu­ri­niu ga­li tik lei­di­mą dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja tu­rin­tys as­me­nys, be ki­ta ko, sa­vo in­te­re­są par­ėmę rim­tais ar­gu­men­tais. Cen­tro va­do­vės tei­gi­mu, iki šiol pa­no­ru­sių­jų pa­var­ty­ti šias by­las ne­at­si­ra­do.

Slap­ta ne vis­kas

Anot B. Bu­raus­kai­tės, vi­sos by­los sau­go­mos pa­gal Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mą. “Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je cen­tre bu­vo at­lik­tas au­di­tas ir jo­kių prie­kaiš­tų dėl do­ku­men­tų sau­go­ji­mo ne­su­lau­kė­me”, - LŽ tvir­ti­no ji.

Pa­sak va­do­vės, vi­si su lius­tra­ci­jos pro­ce­su su­si­ję do­ku­men­tai į LGGRTC iš Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) at­ke­lia­vo 2011 me­tais, kai bu­vo įreng­ta vals­ty­bei bran­giai kai­na­vu­si mo­der­ni sau­gyk­la. “Jos bran­duo­lys - 1589 bend­ra­dar­bia­vi­mą su KGB dek­la­ra­vu­sių­jų by­los. Ta­čiau ne vi­sos jos slap­tos. At­ei­da­vę pri­si­pa­žin­ti žmo­nės pa­sa­ko­da­vo apie sa­vo kon­tak­tus su KGB, bet pa­aiš­kė­da­vo, kad jie ne­bu­vo už­ver­buo­ti, kad tai te­bu­vo kaž­koks ne­reikš­min­gas po­kal­bis. To­kie as­me­nys nė­ra įslap­tin­ti”, - kal­bė­jo B. Bu­raus­kai­tė. Pa­ma­ty­ti sau­go­mas by­las ga­li tik žmo­nės, ga­vę lei­di­mą su­si­pa­žin­ti su vals­ty­bės pa­slap­tį tu­rin­čia in­for­ma­ci­ja. LGGRTC dar­buo­to­jai, ku­riems ten­ka sklai­dy­ti šias by­las, to­kius lei­di­mus tu­ri. Cen­tro va­do­vė at­me­tė ga­li­my­bę, jog dėl to ga­li kil­ti šan­ta­žo pa­vo­jus.

Rei­kia faktų

LŽ jau ra­šė, kad val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba, svars­čiu­si, kaip elg­tis su są­ra­šais, ku­rių slap­tu­mo ter­mi­nas ne­tru­kus baig­sis, nu­ta­rė kreip­tis į VSD ir pa­pra­šy­ti pa­ti­krin­ti, ar pri­si­pa­ži­nu­sių bu­vu­sių KGB bend­ra­dar­bių by­los LGGRTC sau­go­mos tvar­kin­gai. Tik ta­da bus spren­džia­ma, ar pa­var­des vie­šin­ti.

“Lau­kia­me at­ei­nant VSD at­sto­vų. Ten dir­ba rim­ti žmo­nės, mums daug pa­de­da. Dar­bo su šiais do­ku­men­tais sis­te­ma ga­na biu­ro­kra­tiš­ka ir la­bai su­dė­tin­ga, to­dėl nuo­lat kon­sul­tuo­ja­mės su VSD at­sto­vais, kad ne­pa­da­ry­tu­me klai­dų”, - aiš­ki­no B. Bu­raus­kai­tė.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rio, bu­vu­sio il­ga­me­čio LGGRTC dar­buo­to­jo kon­ser­va­to­riaus Ar­vy­do Anu­šaus­ko nuo­mo­ne, kal­bos apie ne­tin­ka­mai sau­go­mas by­las, iš­plėš­tus jų pus­la­pius - tuš­čias po­li­ti­ka­vi­mas, ne­duo­dan­tis jo­kios nau­dos ir su­ke­lian­tis iliu­zi­jų, esą da­lis pri­si­pa­ži­nu­sių as­me­nų do­ku­men­tų din­gę. “Rei­kia pa­teik­ti fak­tus. Jei­gu jų nė­ra, ky­la klau­si­mas, ko­dėl apie tai kal­ba­ma. Ži­nau, kad LGGRTC do­ku­men­tai sau­go­mi pa­gal vi­sus įsta­ty­mus. Kol čia ne­bu­vo vis­kas tin­ka­mai įreng­ta, VSD do­ku­men­tų ne­per­da­vė”, - LŽ sa­kė A. Anu­šaus­kas.

Anot par­la­men­ta­ro, val­dan­tie­ji, svars­ty­da­mi pri­si­pa­ži­nu­sių as­me­nų pa­var­džių vie­ši­ni­mo klau­si­mus, dėl ži­nių trū­ku­mo tie­siog su­si­pai­nio­jo tarp Ypa­tin­go­jo ar­chy­vo me­džia­gų ir LGGRTC sau­go­mų by­lų. “VSD pa­ti­kri­ni­mas nie­ko ne­pa­keis - kiek by­lų per­da­vė, tiek ir ras”, - įsi­ti­ki­nęs A. Anu­šaus­kas.

Teiks pa­tai­sas

Dau­gu­mos po­li­ti­kų ma­ny­mu, bend­ra­dar­bia­vus su KGB pri­si­pa­ži­nu­sių as­me­nų įslap­ti­ni­mo ter­mi­ną bū­ti­na pra­tęs­ti. Tam pri­ta­ria ir Vy­riau­sy­bės va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jo tei­gi­mu, bū­ti­na lai­ky­tis 1990-ųjų ko­vą vals­ty­bės var­du duo­to pa­ža­do už­ti­krin­ti pri­si­pa­ži­nu­sių­jų slap­tu­mą. To­kios pat nuo­mo­nės yra ir Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

A. But­ke­vi­čiaus siū­ly­mu į va­ka­rykš­čio Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo dar­bot­var­kę bu­vo įtrauk­tos pa­tai­sos, nu­ma­tan­čios, kad pri­si­pa­ži­nu­sių bu­vu­sių slap­tų KGB bend­ra­dar­bių by­los ne­bū­tų vie­ši­na­mos. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas aiš­ki­no, jog pa­tai­so­mis sie­kia­ma už­kirs­ti „ke­lią tai spe­ku­lia­ci­jai, ku­ri vyks­ta da­bar Lie­tu­vo­je“ ir ku­ri „ne­puo­šia mū­sų vals­ty­bės“. „Ma­nau, spe­ku­lia­ci­ja ne­ga­li tęs­tis to­liau, Sei­mo na­riai tu­rė­tų sku­bos tvar­ka pri­im­ti tuos spren­di­mus, ku­riuos pa­siū­ly­si­me“, - kal­bė­jo A. But­ke­vi­čius.

Is­to­ri­kų nuo­mo­ne, 1987-1989 me­tais Lie­tu­vo­je slap­ta bend­ra­dar­biau­ti su KGB ga­lė­jo apie 5 tūkst. as­me­nų. 2000-ai­siais pa­skel­bus sa­va­no­riš­ko pri­si­pa­ži­ni­mo apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su slap­to­sio­mis SSRS tar­ny­bo­mis ter­mi­ną, tai pa­da­rė 1589 as­me­nys. Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­ja per sa­vo veik­los lai­ko­tar­pį iš­nag­ri­nė­jo dau­giau kaip pu­sę tūks­tan­čio by­lų.