Ketvirtadienis – paskutinė išankstinio balsavimo diena diena
Rin­ki­mų die­ną bal­suo­ti ne­ga­lin­tys rin­kė­jai ket­vir­ta­die­nį tu­ri ga­li­my­bę sa­vo va­lią par­eikš­ti iš anks­to.

Tre­čia­die­nį pra­si­dė­jęs iš­anks­ti­nis tę­sia­mas ket­vir­ta­die­nį, bal­suo­ti ga­li­ma nuo 8 iki 20 va­lan­dos vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­tal­po­se.

Per pir­mą­ją iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­ną da­ly­je did­mies­čių iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo vie­to­se sa­vi­val­dy­bė­se bu­vo su­si­da­riu­sios ei­lės.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė pa­žy­mi, kad nors ofi­cia­liai apy­lin­kės už­si­da­ro 20 va­lan­dą, ta­čiau bus pri­ima­mi vi­si bal­suo­ti at­ėję rin­kė­jai.

„Jei be pen­kių mi­nu­čių aš­tuo­nios plūs­te­lės mi­nia rin­kė­jų, mes ti­krai vi­sus rin­kė­jus pri­im­sim ir lauk­sim, kol pa­sku­ti­nis at­ėjęs rin­kė­jas pa­bal­suos“, – BNS sa­kė VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja.

Taip pat ket­vir­ta­die­nį tę­sia­mas bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se ir pra­si­de­da bal­sa­vi­mas na­muo­se. Spe­cia­liuo­se pa­štuo­se bal­suo­ja esan­tie­ji svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­nės rū­py­bos ar glo­bos įstai­go­se ar­ba at­lie­kan­tie­ji ka­ro tar­ny­bą, taip pat esan­tie­ji su­lai­ky­mo ir įka­li­ni­mo įstai­go­se.

Na­muo­se bal­suo­ti ga­li ne­įga­lie­ji, dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi rin­kė­jai, taip pat su­lau­kę 70 me­tų ir vy­res­ni, jei­gu jie dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­li at­vyk­ti rin­ki­mų die­ną į rin­ki­mų apy­lin­kę.

Bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se vyks­ta nuo tre­čia­die­nio iki penk­ta­die­nio, na­muo­se – nuo ket­vir­ta­die­nio iki šeš­ta­die­nio.

Rin­ki­mų die­ną sek­ma­die­nį bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­dės 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą.

Rin­kė­jų są­ra­šuo­se įra­šy­ti 2 mln. 504 tūkst. 267 rin­kė­jai, iš jų bal­suo­ti už­sie­ny­je už­si­re­gis­tra­vo per 13 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Iš vi­so rin­ki­mų biu­le­te­ny­je dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je yra 14 są­ra­šų. Dvy­li­ka par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vaus rin­ki­muo­se, o ke­tu­rios yra su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas.

Kad pa­tek­tų į Sei­mą, par­ti­ja tu­ri su­rink­ti ne ma­žiau kaip 5 proc. rin­kė­jų bal­sų, koa­li­ci­jai bar­je­ras yra aukš­tes­nis – 7 pro­cen­tai.