Ketvirtadienį Lietuvoje skelbiamas gedulas
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas, tre­čia­die­nį ry­te su­si­rin­kęs į po­sė­dį, nu­ta­rė Lie­tu­vo­je pa­skelb­ti ge­du­lą, taip so­li­da­ri­zuo­jan­tis su nuo te­ro­ro at­akų nu­ken­tė­ju­sia Bel­gi­ja ir pa­ger­biant te­ro­ro iš­puo­lių au­kas. Prieš po­sė­dį žu­vu­sių­jų at­mi­ni­mas bu­vo pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te.

Ge­du­las ša­ly­je skel­bia­mas ko­vo 24 d., ket­vir­ta­die­nį, nuo 7 iki 22 val.

Re­mian­tis Vals­ty­bės vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų įsta­ty­mu, mi­nint ge­du­lą, Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­va nu­lei­džia­ma 1/3 stie­bo il­gio. Jei­gu Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­va ke­lia­ma ne ant stie­bo, ji ke­lia­ma su ge­du­lo ženk­lu – prie vė­lia­vos ko­to pri­se­ga­mas 10 cen­ti­me­trų plo­čio juo­das kas­pi­nas, ku­rio ga­lai sie­kia vė­lia­vos apa­čią.

Lie­tu­va pa­skel­bė ge­du­lą dėl de­šim­tis gy­vy­bių nu­si­ne­šu­sių iš­puo­lių Briu­se­ly­je. Šian­dien, tre­čia­die­nį, 9 val. bu­vo sku­biai su­šauk­tas Mi­nis­trų ka­bi­ne­to po­sė­dis dėl ge­du­lo Lie­tu­vo­je pa­skel­bi­mo, so­li­da­ri­zuo­jan­tis su nuo te­ro­ro at­akų nu­ken­tė­ju­sia Bel­gi­ja ir sie­kiant pa­gerb­ti te­ro­ro iš­puo­lių au­kas.

Vy­riau­sy­bės po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vo Mi­nis­trą pir­mi­nin­ką A. But­ke­vi­čių jo vi­zi­to Ki­ni­jo­je me­tu pa­va­duo­jan­tis fi­nan­sų mi­nis­tras R. Ša­džius.