Ketvirtadalis rusų Lietuvą laiko nedraugiškiausia jiems šalimi
Lie­tu­va pa­ten­ka į, ru­sų nuo­mo­ne, jų at­žvil­giu ne­drau­giš­kiau­sių vals­ty­bių pen­ke­tu­ką, ro­do apk­lau­sa.

Pir­mą­ją vie­tą šia­me pen­ke­tu­ke uži­ma JAV, 73 proc. apk­lau­sos da­ly­vių ją lai­ko la­biau­siai Ru­si­jai ne­drau­giš­ka ša­li­mi. An­tra vie­ta skir­ta Ukrai­nai (37 proc.). Tre­čia ir ket­vir­ta vie­to­mis da­li­ja­si Lat­vi­ja bei Lie­tu­va, su­rin­ku­sios po 25 proc. bal­sų, penk­tą vie­tą užė­mė Len­ki­ja (22 proc.), ro­do Mask­vo­je įsi­kū­ru­sio Ju­ri­jaus Le­va­dos ana­li­ti­nio cen­tro at­lik­tas ty­ri­mas.

Ru­sų po­žiū­ris į Lie­tu­vą per me­tus ne­pa­ki­to. 2014 me­tais Lie­tu­vą kaip prieš­iš­ką įver­ti­no 24 proc. apk­lau­sos da­ly­vių.

La­biau­siai drau­giš­ko­mis jiems vals­ty­bė­mis ru­sai lai­ko Bal­ta­ru­si­ją (55 proc.), Ki­ni­ją (43 proc.), Ka­zachs­ta­ną (41 proc.), In­di­ją ir Ar­mė­ni­ją (po 18 proc.).

Apk­lau­sa at­lik­ta ge­gu­žės 22-25 die­no­mis, apk­laus­ta 1600 žmo­nių 134 gy­ve­no­mo­sio­se vie­to­vė­se.