Keturios vidurio Europos šalys siųs savo karius į Baltijos šalis
Ke­tu­rios vi­du­rio Eu­ro­pos ša­lys tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad ga­lė­tų nuo ki­tų me­tų at­siųs­ti sa­vo ka­rių į tris Bal­ti­jos ša­lis, NA­TO na­res, kai įtam­pa san­ty­kiuo­se su bu­vu­sia so­vie­ti­ne tų ša­lių šei­mi­nin­ke Ru­si­ja pa­ki­lo iki lyg­mens, ne­re­gė­to nuo šal­to­jo ka­ro lai­kų.

Če­ki­jos Res­pub­li­ka, Veng­ri­ja, Len­ki­ja ir Slo­va­ki­ja nu­ro­do, kad iki lie­pos, kai Var­šu­vo­je vyks NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas, tu­rė­tų su­de­rin­ti kas ket­vir­tį ro­tuo­ja­mų sa­vo pa­jė­gų, apie 600 ka­rių, dis­lo­ka­vi­mą Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je.

„No­rė­tu­me pra­dė­ti tai nuo 2017-ųjų sau­sio 1 die­nos“, – sa­kė Če­ki­jos gy­ny­bos mi­nis­tras Mar­ti­nas Strop­nic­ky po de­ry­bų su sa­vo ko­le­go­mis Vi­du­rio Eu­ro­pos ša­ly­se.

Kiek­vie­na mi­nė­tų ša­lių skirs po 150 ka­rių tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­piu.

NA­TO ir Bal­ti­jos ša­lys nu­spręs, kur kon­kre­čiai bus dis­lo­kuo­ja­mos dau­giau­sia sau­su­mos pa­jė­gos po lie­pos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo.

Pa­sak M.Strop­nic­kio, šia ini­cia­ty­va no­ri­ma pa­dė­ti „Bal­ti­jos są­jun­gi­nin­kams ir drau­gams, tu­rin­tiems sau­gu­mo rū­pes­čių“.

Iš­gąs­din­tos Ru­si­jos 2014 me­tais įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos nuo Ukrai­nos, bu­vu­sios so­vie­ti­nės Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja sie­kia, kad kiek­vie­no­je jų bū­tų tarp­tau­ti­nių ba­ta­lio­nų, ku­riuos su­da­ry­tų iki 1000 ka­rių.

NA­TO ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos šį pa­va­sa­rį mi­nė­jo, kad jos keis sa­vo dok­tri­ną nuo už­ti­kri­ni­mo į at­gra­si­ni­mą ry­tų Eu­ro­po­je, rea­guo­da­mos į „at­si­gau­nan­čią ir ag­re­sy­vią Ru­si­ją“.