Keturios partijos pernai gavo daugiau kaip po 1 mln. eurų pajamų
Ke­tu­rios po­li­ti­nės Lie­tu­vos par­ti­jos per­nai tu­rė­jo dau­giau kaip po 1 mln. eu­rų pa­ja­mų. Liū­to da­lį šių lė­šų jos ga­vo iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Dau­giau­siai pa­ja­mų su­rin­ko val­dan­čio­ji Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) bei opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD), ro­do Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­teik­tos pra­ėju­sių me­tų par­ti­jų fi­nan­si­nės at­as­kai­tos.

So­cial­de­mo­kra­tai ga­vo 1,76 mln. eu­rų, kon­ser­va­to­riai – 1,74 mln. eu­rų pa­ja­mų, ta­čiau į pa­sta­rą­ją su­mą įskai­čiuo­ta ir TS-LKD pa­im­ta be­veik 400 tūkst. eu­rų pa­sko­la, tuo me­tu so­cial­de­mo­kra­tai pa­sko­lų ne­nu­ro­dė.

Abi par­ti­jos pra­ėju­siais me­tais su­lau­kė dau­giau kaip po 1 mln. eu­rų do­ta­ci­jų iš vals­ty­bės biu­dže­to. LSDP dar pa­vy­ko su­rink­ti net 381 tūkst. eu­rų na­rio mo­kes­čio, gy­ven­to­jai jai per­ve­dė dau­giau kaip 196 tūkst. eu­rų sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM). Ši val­dan­čio­ji par­ti­ja dar 38 tūkst. eu­rų ga­vo už sa­vo tur­tą.

TS-LKD iš par­ti­jos na­rių su­rin­ko per 47 tūkst. eu­rų, gy­ven­to­jai jai per­ve­dė 181,5 tūkst. eu­rų sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio.

Į tur­tin­gų­jų par­ti­jų tre­je­tu­ką pa­te­ko ir opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis. Jis per­nai tu­rė­jo 1,34 mln. eu­rų pa­ja­mų. Vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mai su­da­rė per 655 tūkst. eu­rų, na­rio mo­kes­tis – 59,8 tūkst. eu­rų, 1 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – dau­giau nei 221 tūkst. eu­rų. Li­be­ra­lai taip pat nu­ro­dė pa­ėmę 405 tūkst. eu­rų pa­sko­lą.

Val­dan­čio­ji Dar­bo par­ti­ja 2015 me­tais ga­vo 1,1 mln. eu­rų pa­ja­mų. Iš jų 977 tūkst. eu­rų bu­vo vals­ty­bės do­ta­ci­ja, 63 tūkst. – 1 proc. GPM, 43,4 tūkst. – na­rio mo­kes­tis.

Ki­ta val­dan­čio­ji par­ti­ja – „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – nu­ro­dė tu­rė­ju­si 600 tūkst. eu­rų įplau­kų. Vals­ty­bė jai sky­rė 507 tūkst. eu­rų, par­ti­jos na­riai įne­šė 41,2 tūkst., gy­ven­to­jai sky­rė 30,9 tūkst. eu­rų. „Tvar­kie­čiai“ bu­vo pa­sis­ko­li­nę 20 tūkst. eu­rų.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja ga­vo be­veik pu­sę mi­li­jo­no eu­rų pa­ja­mų, ne­par­la­men­ti­nė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 382 tūkst. eu­rų.

Pa­gal įsta­ty­mą, po­li­ti­nės par­ti­jos kas­met, ne vė­liau kaip iki ko­vo 15 die­nos, Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai tu­ri pa­teik­ti pa­tvir­tin­tą pra­ėju­sių ka­len­do­ri­nių me­tų po­li­ti­nės par­ti­jos fi­nan­si­nių at­as­kai­tų rin­ki­nį.

Šie­met su­lauk­ta dvi­de­šim­ties par­ti­jų at­as­kai­tų.