Keturi atsakymai apie balsavimą internetu
Vy­riau­sy­bės pla­nuo­se – jau įtei­sin­ti bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu. Ką rei­kė­tų ži­no­ti apie jį.

Ka­da ga­li bū­ti įtei­sin­tas bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu?

Pa­sak tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro Jus­to Pa­nkaus­ko, rea­liau­sia, jog bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu pir­mą kar­tą vyk­tų 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se, kiek ma­žes­nė ti­ki­my­bė in­ter­ne­tu bal­suo­ti 2019 me­tų pre­zi­den­to, sa­vi­val­dos ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se. Vy­riau­sy­bė prog­no­zuo­ja, kad 2020-ai­siais in­ter­ne­tu sa­vo va­lią ga­lė­tų par­eikš­ti penk­ta­da­lis bal­suo­jan­čių rin­kė­jų.

Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu ini­cia­ty­vos Lie­tu­vos Sei­me svars­to­mos nuo 2007 me­tų, šiuo me­tu dis­ku­tuo­ja­mas jau penk­ta­sis įsta­ty­mo pro­jek­to va­rian­tas. Po ke­lių mė­ne­sių jis tu­rė­tų at­si­dur­ti Vy­riau­sy­bės dar­bot­var­kė­je, o pa­va­sa­rio ar­ba ru­dens se­si­jo­je lau­kia­ma Sei­mo spren­di­mo. Vy­riau­sy­bė prie­mo­nių pla­ne nu­ma­ty­ta, kad in­for­ma­ci­nė sis­te­ma bū­tų su­kur­ta 2018 me­tų an­trą­jį ket­vir­tį.

Ko­kie pri­va­lu­mai ir trū­ku­mai?

Ša­li­nin­kai tei­gia, kad bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu pa­di­din­tų jau­ni­mo ir už­sie­nio lie­tu­vių ak­ty­vu­mą, nes ly­gi­nant su ki­to­mis ES ša­li­mis Lie­tu­vo­je rin­kė­jų ak­ty­vu­mas yra vie­nas iš ma­žiau­sių, o bal­sai bū­tų su­skai­čiuo­ja­mi grei­čiau ir tiks­liau. Kri­ti­kai ne­ri­mau­ja dėl ga­li­mų ki­ber­ne­ti­nių at­akų, as­mens duo­me­nų ap­sau­gos ir ma­ni­pu­lia­vi­mo in­ter­ne­tu pa­duo­tų bal­sų re­zul­ta­tais. Sie­kiant už­kirs­ti ke­lią bal­sų pir­ki­mui, svars­to­ma įtei­sin­ti pa­kar­to­ti­nį bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu, kad bū­tų skai­čiuo­ja­mas tik pa­sku­ti­nis bal­sas.

Ko­kios par­ti­jų po­zi­ci­jos?

So­cial­de­mo­kra­tai ir li­be­ra­lai bū­da­vo daž­niau lin­kę bal­suo­ti už, kon­ser­va­to­riai – prieš in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą, „tvar­kie­čių“ po­zi­ci­jos iš­sis­kir­da­vo.

„Vals­tie­čių“ at­sto­vas Vy­tau­tas Ba­kas, va­do­vau­jan­tis Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui, BNS sa­kė, kad Lie­tu­va pri­va­lo iš­nau­do­ti in­ter­ne­to su­tei­kia­mas ga­li­my­bes ir „ne­ga­li už­si­da­ry­ti pra­ei­ty­je“, bet kar­tu tu­ri bū­ti už­ti­kri­na­mas sau­gu­mas. Kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė tei­gia, kad po ki­ber­ne­ti­nių at­akų Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se į šią ini­cia­ty­vą rei­kia žiū­rė­ti daug at­sar­giau. So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė tei­gė, kad frak­ci­ja di­de­le da­li­mi ini­cia­ty­vą pa­lai­ko ir ne­pra­ran­da vil­čių, jog spren­di­mas bus pri­im­tas. Li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las tei­gė, kad tai yra vie­na iš ne­dau­ge­lio Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių, ku­ri yra la­bai aiš­ki ir ku­riai frak­ci­ja pri­tars. „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis sa­ko, jog frak­ci­ja in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo įtei­si­ni­mui ne­pri­tar­tų dėl ne­pa­kan­ka­mo sau­gu­mo. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė tei­gė, kad pa­sku­ti­nių rin­ki­mų ne­sklan­du­mai ro­do, jog „kal­bė­ti apie elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą tur­būt per anks­ti“.

Ko­kia si­tua­ci­ja pa­sau­ly­je?

Na­cio­na­li­niu mas­tu bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu vi­sų ly­gių rin­ki­muo­se šiuo me­tu yra įtei­sin­tas tik Es­ti­jo­je, ki­to­se ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Ka­na­do­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je ir Švei­ca­ri­jo­je, jam tai­ko­mi skir­tin­gi ap­ri­bo­ji­mai.