Ketinama tramdyti dosnių aukotojų užmojus
Ne­si­bai­gus sa­vi­val­dos, tiks­liau – me­rų, rin­ki­mams Sei­mo na­riai su­sku­bo lo­py­ti per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją iš­ryš­kė­ju­sias tei­sės ak­tų spra­gas. Kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma siū­lo įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, lei­džian­čią kan­di­da­tams sa­vo rek­la­mi­nei kam­pa­ni­jai au­ko­ti tik pa­gal rea­lius fi­nan­si­nius iš­tek­lius.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas J. Raz­ma ne­sle­pia, kad par­eng­ti Po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo bei fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad au­ka rin­ki­mų kam­pa­ni­jai ne­ga­li vir­šy­ti 20 pro­cen­tų fi­zi­nio as­mens už pra­ėju­sius ka­len­do­ri­nius me­tus dek­la­ruo­tų me­ti­nių pa­ja­mų, pa­ska­ti­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu iš­ryš­kė­jęs ga­li­mai ne­skaid­rus rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mas. Kon­ser­va­to­riams dar sau­sio pra­džio­je įta­ri­mų su­kė­lė kai ku­rių Dar­bo par­ti­jos (DP) kan­di­da­tų į Vil­niaus mies­to ta­ry­bą be­ga­li­nis dos­nu­mas. Pa­sak J. Raz­mos, ste­bin­da­vo, kai kan­di­da­tai sa­vo po­li­ti­nės par­ti­jos ar sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­jai su­ge­bė­da­vo pa­au­ko­ti pi­ni­gų su­mas, ku­rios vir­ši­jo au­ko­to­jo me­ti­nes pa­ja­mas. Kon­ser­va­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad tei­kia­ma pa­tai­sa pa­di­dins po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo skaid­ru­mą, leis iš­veng­ti si­tua­ci­jų, kai rė­mi­mui nau­do­ja­mi ne as­me­ni­niai, o su­in­te­re­suo­tų su­bjek­tų pi­ni­gai, ku­rios kan­di­da­tas au­ko­ja kaip sa­vus.

Šiuo me­tu Po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo bei fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad kan­di­da­tas vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, į po­li­ti­nių par­ti­jų ir vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų ke­lia­mų kan­di­da­tų są­ra­šus įra­šy­ti kan­di­da­tai ir re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai sa­vo po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai fi­nan­suo­ti ga­li su­teik­ti au­ką, ne­vir­ši­jan­čią 20 VMDU dy­džių (13,6 tūkst. eu­rų, 1 VMDU – 682,3 eu­ro). Ši ri­ba ne­sie­ja­ma su kan­di­da­to me­ti­nė­mis pa­ja­mo­mis. Pri­ėmus kon­ser­va­to­to­riaus pa­tai­są, au­ka rin­ki­mų kam­pa­ni­jai ne­ga­lė­tų vir­šy­ti 20 pro­cen­tų fi­zi­nio as­mens už pra­ėju­sius ka­len­do­ri­nius me­tus dek­la­ruo­tų me­ti­nių pa­ja­mų. Be­je, tai bū­tų dvi­gu­bai aukš­tes­nė ri­ba ly­gi­nant su rin­ki­mams au­ko­jan­čiais ki­tais fi­zi­niais as­me­ni­mis.

Pri­min­si­me, kad TS-LKD va­do­vas ir opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius dėl ga­li­mai ne­skaid­raus "dar­bie­čių" rin­ki­mų kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo krei­pė­si į DP ir Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją (VRK) bei Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. „Ky­la abe­jo­nių dėl sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų Vil­niu­je skaid­ru­mo bei kan­di­da­tų į sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bę ga­li­my­bės da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se ly­gio­mis tei­sė­mis, nors sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų įsta­ty­me nu­ro­do­ma, kad vi­si kan­di­da­tai į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rius, ne­svar­bu, ar jie iš­kel­ti ar iš­si­kė­lė pa­tys, yra ly­gūs“, – raš­te pro­ku­ro­rams tei­gė A. Ku­bi­lius, pra­šy­da­mas ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są. Krei­pi­me­si į VRK opo­zi­ci­jos ly­de­ris tei­gė, kad kai ku­rie kan­di­da­tai, ne­tu­rė­da­mi ypač di­de­lių san­tau­pų, įvai­rias sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­jas per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų yra par­ėmę šim­ta­tūks­tan­ti­nė­mis su­mo­mis. „Toks fi­nan­sa­vi­mas ke­lia pa­grįs­tų įta­ri­mų, kad ga­li bū­ti šiurkš­čiai pa­žei­džia­mas Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mas”, - nu­ro­dė jis. VRK dėl TS-LKD pa­teik­tų duo­me­nų krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją.

Sek­ma­die­nį vy­kę sa­vi­val­dos rin­ki­mai DP ne­bu­vo sėk­min­gi. Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je “dar­bie­čiai” ne­tu­rės nė vie­no man­da­to.