Ketinama leisti progines eurų monetas
Lie­tu­vos ban­kas ieš­ko dai­li­nin­kų, ku­rie ga­lė­tų su­kur­ti pro­gi­nių ir ko­lek­ci­nių mo­ne­tų di­zai­ną - ge­riau­sių dar­bų au­to­riai bus ap­do­va­no­ti pi­ni­gi­niais pri­zais.

Ke­ti­na­ma kal­din­ti si­dab­ri­nes 20 eu­rų ko­lek­ci­nes mo­ne­tas, skir­tas ko­voms už lais­vę at­min­ti, Ne­prik­lau­so­my­bės įtvir­ti­ni­mo 25-me­čiui (4 tūkst. mo­ne­tų), Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nėms žai­dy­nėms (7 tūkst. mo­ne­tų), taip pat auk­si­nes 5 eu­rų no­mi­na­lo se­ri­jos „Lie­tu­vos moks­las“ mo­ne­tas (5 tūkst. vie­ne­tų). Vi­sos jos bus lei­džia­mos 2016-ai­siais.

Dai­li­nin­kų bus pra­šo­ma su­kur­ti ir 2 eu­rų no­mi­na­lo pro­gi­nių mo­ne­tų, skir­tų Vil­niui - kul­tū­ros ir me­no vals­ty­bės sos­ti­nei, lie­tu­vių kal­bai bei bal­tų kul­tū­rai, mo­ne­tų na­cio­na­li­nes pu­ses, t. y. aver­sus. Jos bus ga­mi­na­mos iš va­rio ni­ke­lio ir žal­va­rio. Kiek­vie­na 2 eu­rų no­mi­na­lo mo­ne­ta bus lei­džia­ma 1 mln. eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu. Dvie­jų eu­rų no­mi­na­lo pro­gi­nės mo­ne­tos bus iš­leis­tos 2015–2017 me­tais, tiks­lus jų pa­si­ro­dy­mo lai­kas pri­klau­sys nuo vi­sų rei­kia­mų pro­ce­dū­rų baig­ties.

Kaip BNS nu­ro­dė Lie­tu­vos ban­ko Pi­ni­gų ga­my­bos or­ga­ni­za­vi­mo ir eks­per­ti­zės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Aud­ro­nė Gruo­dy­tė, pro­gi­nių ir ko­lek­ci­nių mo­ne­tų te­mas par­en­ka ir tei­kia spe­cia­li Lie­tu­vos ban­ko ko­mi­si­ja, ją kon­sul­tuo­ja įvai­rių sri­čių eks­per­tai: is­to­ri­kai, skulp­to­riai, nu­miz­ma­tai, pa­siū­ly­mai dėl te­mų taip pat gau­na­mi iš vi­suo­me­nės, įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų, or­ga­ni­za­ci­jų.

„A­pie mo­ne­tų par­da­vi­mo kai­nas kal­bė­ti dar anks­to­ka, kai­nos bus nu­sta­to­mos vė­liau. Įpras­tai eu­ro zo­no­je pro­gi­nių 2 eu­rų no­mi­na­lo mo­ne­tų įsi­gi­ji­mo kai­na ly­gi no­mi­na­lui. Be to, lei­džia­ma tam ti­krą ne­di­de­lę ti­ra­žo da­lį aukš­tes­nės ko­ky­bės pro­gi­nių mo­ne­tų nu­miz­ma­ti­nė­je pa­kuo­tė­je par­duo­ti ir aukš­tes­ne nei no­mi­na­las kai­na“, - at­sa­ky­me BNS nu­ro­dė spe­cia­lis­tė.

Kū­rė­jams, ku­rie, ko­mi­si­jos ma­ny­mu, pa­siū­lys ge­riau­sią gra­fi­nį bet ku­rios mo­ne­tos pro­jek­tą, at­ski­rai už aver­są ir re­ver­są bus ski­ria­mas po 1160 eu­rų pi­ni­gi­nis pri­zas. An­tro­ji vie­ta įver­tin­ta 580, tre­čio­ji - 290 eu­rų pri­zais.

Anot A.Gruo­dy­tės, mo­ne­tų po­pu­lia­ru­mas bū­na ne­vie­no­das, bet il­giau­siai jos pla­ti­na­mos pen­ke­rius me­tus nuo iš­lei­di­mo die­nos. Šiuo me­tu Lie­tu­vos ban­ke dar ga­li­ma įsi­gy­ti 5 eu­rų mo­ne­tą, skir­tą Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiui (iš se­ri­jos „Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ke­lias"). Ji iš­leis­ta 25 tūkst. ti­ra­žu, jos kai­na – 9 eu­rai. Ki­tos šiais me­tais Lie­tu­vos ban­ko iš­leis­tos ko­lek­ci­nės eu­rų mo­ne­tos jau par­duo­tos.

Pro­gi­nės eu­rų mo­ne­tos yra tei­sė­ta mo­kė­ji­mo prie­mo­nė vi­so­je eu­ro zo­no­je, t.y. jos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ir tu­ri bū­ti pri­ima­mos kaip vi­sos ki­tos eu­rų mo­ne­tos no­mi­na­lia ver­te.

Eu­ro zo­nos ša­lys ga­li kal­din­ti ir ko­lek­ci­nes mo­ne­tas, ku­rio­mis lei­džia­ma at­sis­kai­ty­ti tik ša­ly­je, ku­rio­je mo­ne­tos iš­leis­tos. Jos tu­ri reikš­min­gai skir­tis nuo apy­var­ti­nių mo­ne­tų bent dviem iš tri­jų po­žy­mių, t.y. spal­va, skers­me­niu ar svo­riu.

Lie­tu­vos ban­kas iki šiol iš­lei­do ko­lek­ci­nes eu­rų mo­ne­tas, skir­tas mo­ne­tų ka­ly­bai Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Ku­ni­gaikš­tys­tė­je, Mi­ka­lo­jaus Rad­vi­los Juo­do­jo 500-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms ir Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiui.