Ketinama FNTT prijungti prie Mokesčių inspekcijos
Vy­riau­sy­bė ke­ti­na Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bą (FNTT) pri­jung­ti prie Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI), sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tra Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

Pa­sak E.Mi­sū­no, FNTT jun­gi­mo su VMI ter­mi­nai bus nu­ma­ty­ti spe­cia­lio­je prog­ra­mo­je, ku­rią ke­ti­na­ma par­eng­ti šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį.

„Da­bar ren­gia­ma Vie­šą­jį sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų ge­ro­vė prog­ra­ma, ku­ri apims ne tik po­li­ci­ją, bet ir vi­sas ki­tas sta­tu­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ži­nio­je. Ten bus nu­ma­ty­ta, ko­kiais tem­pais FNTT bus pri­jung­ta prie VMI“, – BNS sa­kė E.Mi­siū­nas.

Pa­sak mi­nis­tro, įstai­gos pri­jun­gi­mas pla­nuo­ja­mas sie­kiant di­din­ti efek­ty­vu­mą ir ma­žin­ti kaš­tus.

FNTT di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius BNS tei­gė, jog pri­tar­tų FNTT jun­gi­mui su Mui­ti­nės kri­mi­na­li­ne tar­ny­ba, o ne VMI.

„Dar 2015 me­tais mes bu­vo­me pa­tei­kę siū­ly­mus Vi­daus rei­ka­lų ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jų su­da­ry­tai dar­bo gru­pei, kad gal­būt mums bū­tų tiks­lin­ga ei­ti lat­vių ir es­tų ke­liu – mū­sų tar­ny­ba bū­tų su­jung­ta su Mui­ti­nės kri­mi­na­li­ne tar­ny­ba ir bū­tų Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­me. Šie siū­ly­mai kaž­kur nu­gu­lė stal­čiuo­se, o da­bar vėl ky­la į vir­šų, bet jau su VMI. Vi­so­je Eu­ro­po­je mū­sų ti­po tar­ny­bos yra prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jų ir mes to­kiai idė­jai pri­ta­ria­me, bet tu­ri bū­ti jun­gi­mas ne su VMI, nes aš tu­rė­čiau daug ar­gu­men­tų, ko­dėl to ne­rei­kė­tų da­ry­ti“, – tei­gė K.Ju­ce­vi­čius.

FNTT bu­vo įkur­ta 2002 me­tais, kai bu­vo pert­var­ky­tas Mo­kes­čių po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. Jo pa­val­du­mo ir pert­var­kos klau­si­mą svars­tė tiek And­riaus Ku­bi­liaus, tiek Al­gir­do But­ke­vi­čiaus vy­riau­sy­bė, bet spren­di­mų ne­bu­vo pri­im­ta.

Šiuo me­tu FNTT dir­ba 347 dar­buo­to­jai, iš jų – 189 sta­tu­ti­niai par­ei­gū­nai, 111 – vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir 47 – dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis.