Ketinama didinti mokinio reikmenims įsigyti skiriamos paramos dydį
Sei­mas pra­dė­jo svars­ty­ti So­cia­li­nės par­amos mo­ki­niams įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti ski­ria­mą su­mą di­din­ti 11,4 eu­ro. Ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čios šei­mos tu­rė­tų gau­ti ne­be 45,6 eu­ro mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti, o 57 eu­rus. 

Šiuo me­tu mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti ski­ria­ma 1,2 ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos (BSI) dy­džio su­ma (45,6 eu­ro) vie­nam mo­ki­niui per ka­len­do­ri­nius me­tus. Šią su­mą siū­lo­ma nuo ki­tų moks­lo me­tų di­din­ti iki 1,5 BSI (iki 57 eu­rų) dy­džio, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Tei­kia­mais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais taip pat siū­lo­ma to­bu­lin­ti esa­mą so­cia­li­nės par­amos mo­ki­niams tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą. Nu­ma­to­ma įtvir­tin­ti, kad mo­kyk­lų stei­gė­jai tu­rė­tų ga­li­my­bę iš­im­ties at­ve­jais sa­vi­val­dy­bių nu­sta­ty­ta tvar­ka ski­ria­mam ne­mo­ka­mam mai­ti­ni­mui pa­nau­do­ti iki 4 proc. iš­lai­doms so­cia­li­nei par­amai mo­ki­niams fi­nan­suo­ti skir­tų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų (šiuo me­tu tam tiks­lui ga­li bū­ti pa­nau­do­ta iki 2 proc. lė­šų). Taip bū­tų už­ti­krin­ta, kad, esant su­nkiai si­tua­ci­jai šei­mo­je, mo­kyk­lų stei­gė­jai tu­rė­tų ga­li­my­bę iš­im­ties at­ve­jais par­em­ti mo­ki­nius vi­sus moks­lo me­tus.

So­cia­li­nė par­ama mo­ki­niams – tiek mo­ki­nių ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas, tiek ir par­ama mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti – ski­ria­ma ta­da, kai vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam šei­mos na­riui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės kaip 1,5 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio (šiuo me­tu – 153 eu­rai).

Pri­ta­rus pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo bend­ru su­ta­ri­mu, to­liau jis bus svars­to­mas pa­grin­di­niu pa­skir­ta­me Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te, pa­pil­do­mu – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te. Prie šio klau­si­mo svars­ty­mo Sei­mo po­sė­dy­je pla­nuo­ja­ma grįž­ti gruo­džio 15 d.