Ketina susitarti dėl baltarusiškos elektros boikoto
Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos svars­to pa­skelb­ti su­si­ta­ri­mą, ku­riuo įsi­pa­rei­go­tų ne­pirk­ti elek­tros iš Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės, sta­to­mos ne­to­li Lie­tu­vos sie­nos.

To­kią ini­cia­ty­vą ket­vir­ta­die­nį par­ti­jų at­sto­vams pri­sta­tė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius. Opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai ža­da pri­si­jung­ti, bet kar­tu pa­brė­žia, jog be kai­my­ni­nių ša­lių par­amos na­cio­na­li­nis su­si­ta­ri­mas daug nau­dos ne­duos.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs mi­nis­tro par­ti­jos ko­le­ga Ge­di­mi­nas Kir­ki­las sa­ko, ši ini­cia­ty­va par­ti­jo­je ne­bu­vo svars­ty­ta, bet ne­abe­jo­jo, jog jai bus pri­tar­ta.

„Nors kon­kre­čiai dar ne­svars­tė­me, ma­nau, kad taip“, – BNS sa­kė G.Kir­ki­las.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) pa­lai­ko ini­cia­ty­vą. Ji, par­ti­jos at­sto­vų tei­gi­mu, ati­tin­ka ir „vals­tie­čių“ prog­ra­mą.

„Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga svei­ki­na Vy­riau­sy­bės ryž­tą įgy­ven­din­ti mū­sų rin­kė­jams duo­tus pa­ža­dus ir aukš­čiau­siu lyg­me­niu nu­sta­ty­ti įpa­rei­go­ji­mą ne­pirk­ti elek­tros iš ne­sau­gios elek­tri­nės“ – BNS sa­kė par­la­men­ta­ras To­mas To­mi­li­nas.

Daug dė­me­sio As­tra­vo elek­tri­nei sky­rę opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai per­nai prieš rin­ki­mus Sei­mui pri­sta­tė 65 tūkst. pi­lie­čių par­ašų, pa­lai­kan­čių jų par­eng­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris užd­raus­tų Lie­tu­vo­je par­duo­ti As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je pa­ga­min­tą elek­trą ir ne­leis­tų šiai elek­tri­nei nau­do­tis Lie­tu­vos elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­ma. Šiuo me­tu siū­ly­mas nag­ri­nė­ja­mas ko­mi­te­tuo­se.

Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­ko, kad kon­ser­va­to­riai pa­lai­ky­tų par­ti­jų su­si­ta­ri­mą. Jo tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė šiuo at­ve­ju vei­kia pa­vė­luo­tai.

„Man at­ro­do, šis klau­si­mas yra ti­krai na­cio­na­li­nis ir bet koks su­si­ta­ri­mas, kad mes la­bai vie­nin­gai ma­ty­tu­mė­me ke­lią pir­myn, yra ti­krai svei­kin­ti­nas ir nau­din­gas. Vie­nin­te­lė de­ta­lė – kur mi­nis­tras bu­vo ket­ve­rius me­tus“, – svars­tė G.Lands­ber­gis.

To­kiam su­si­ta­ri­mui ne­prieš­ta­rau­ja ir Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. Jis pa­žy­mė­jo, jog šis klau­si­mas ga­li bū­ti iš­spręs­tas tik už­si­ti­kri­nus kai­my­nų par­amą.

„Be abe­jo­nės, rei­kė­tų pa­lai­ky­ti. Pats kaž­ka­da ini­cia­vau, kad bū­tų tie da­ly­kai spren­džia­mi ir tarp­tau­ti­niu ly­giu, nes vie­na Lie­tu­va ne­la­bai ką ga­li pa­da­ry­ti, tu­ri­me at­lik­ti sa­vo na­mų dar­bus, pa­si­telk­ti kai­my­nus – su­ta­ri­mas su jais yra es­mi­nis. Jei yra abe­jo­nių dėl sau­gu­mo, ne­no­ri­ma jų iš­sklai­dy­ti pa­tei­kiant vi­sus do­ku­men­tus ir par­odant, kaip vis­kas vyks­ta, ir ne­ga­li­me ga­ran­tuo­ti, kad ten vis­kas yra ge­rai, rei­kia bent jau ne­da­ly­vau­ti to­kios elek­tros ener­gi­jos pir­ki­me“, – BNS sa­kė li­be­ra­lų ly­de­ris.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis ini­cia­ty­vą kri­ti­kuo­ja, nes, jo tei­gi­mu, net ir pri­ėmus su­si­ta­ri­mą As­tra­vo elek­tra Lie­tu­vą pa­sieks per ki­tas kai­my­ni­nes vals­ty­bes.

„Toks su­si­ta­ri­mas ne­duo­da ab­so­liu­čiai jo­kios nau­dos. Jei tas su­si­ta­ri­mas bū­tų toks (...), kad Len­ki­ja, Lie­tu­va, Lat­vi­ja, Es­ti­ja, Suo­mi­ja, Šve­di­ja, Da­ni­ja pri­ima spren­di­mą dėl ne­įsi­lei­di­mo į žie­dą, čia jau bū­tų re­zul­ta­tas, nes bal­ta­ru­siai ne­įei­da­mi nei į mū­sų, nei į BRELL, nei į skan­di­na­vų žie­dą, sa­vo elek­tros ne­ga­lės nie­kaip par­duo­ti“, – mo­ty­vus dės­tė R.Že­mai­tai­tis.

Pa­na­šios po­zi­ci­jos lai­ko­si ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis. Anot jo, pri­imi­nė­ti spren­di­mus rei­kė­jo tuo­met, kai at­omi­nės jė­gai­nės Bal­ta­ru­si­jo­je sta­ty­bos dar tik bu­vo pra­dė­tos pla­nuo­ti. Vis dėl­to jis ne­at­me­ta, kad jo va­do­vau­ja­ma po­li­ti­nė jė­ga dė­tų par­ašą to­kia­me su­si­ta­ri­me.

„Rei­kė­jo veik­ti vi­sais fron­tais, dip­lo­ma­ti­niais, ieš­ko­ti są­jun­gi­nin­kų. Da­bar kai jau pa­sta­ty­ta elek­tri­nė, kaž­ko­kie ini­ci­juo­ja­mi su­si­ta­ri­mai. Mes tik ap­si­juok­si­me. Ne­sa­kau, kad mes ne­pa­lai­ky­si­me, bet čia dau­giau mo­sa­vi­mas kumš­čiais po mū­šio. Ne­bu­vo pa­da­ry­ta na­mų dar­bų mū­sų aukš­čiau­sios val­džios. Ana­li­zuo­si­me“, – sa­kė jis.

L.Lin­ke­vi­čius, po šią sa­vai­tę vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo su frak­ci­jų at­sto­vais, sa­kė, kad Lie­tu­vos in­te­re­sus pa­dė­tų gin­ti „at­nau­jin­tas na­cio­na­li­nis par­ti­jų su­si­ta­ri­mas ir aiš­kus pri­nci­pin­gas sig­na­las, kad elek­tros, pa­ga­min­tos grės­mę mū­sų sau­gu­mui, gy­ven­to­jų svei­ka­tai ir ap­lin­kai ke­lian­čio­se elek­tri­nė­se, Lie­tu­vos rin­ko­je ne­bus, pri­imant elek­tros rin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mą“.

Lie­tu­vos po­li­ti­kai tiek iš val­dan­čių­jų, tiek iš opo­zi­ci­nių frak­ci­jų tei­gia, kad 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­ma As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė ne­ati­tin­ka sau­gu­mo stan­dar­tų. Elek­tros boi­ko­to įsta­ty­mą ini­ci­ja­vę opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai kri­ti­kuo­ja val­dan­čiuo­sius, kad jie šiam klau­si­mui ne­ski­ria pa­kan­ka­mai dė­me­sio. Val­dan­tie­ji at­ker­ta, kad at­sa­ko­my­bę tu­rė­tų pri­siim­ti kon­ser­va­to­riai, ku­rių val­dy­mo me­tu pra­si­dė­jo sta­ty­bos, ir tei­gia, kad vi­daus ne­su­ta­ri­mai truk­do siek­ti tarp­tau­ti­nės par­amos. Bu­vu­sio­je so­cial­de­mo­kra­tų Vy­riau­sy­bė­je tuo­me­ti­nis ener­ge­ti­kos mi­nis­tro par­ei­gas ėjęs Ro­kas Ma­siu­lis taip pat kė­lė idė­ją, kad dėl As­tra­vo po­zi­ci­ją tu­rė­tų pri­im­ti vi­sos po­li­ti­nės par­ti­jos. Tai, pa­sak jo, pa­dė­tų spręs­ti klau­si­mą ir tarp­tau­ti­niu ly­giu.

Bal­ta­ru­si­ja at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus ir sa­ko, kad at­omi­nė elek­tri­nė sta­to­ma lai­kan­tis vi­sų sau­gu­mo stan­dar­tų, o Lie­tu­vos kri­ti­ką le­mia eko­no­mi­niai mo­ty­vai.