Ketina saugoti prisipažinusių KGB agentų slaptumą
Sei­mas pri­si­pa­ži­nu­sių bu­vu­sių so­vie­tų sau­gu­mo KGB bend­ra­dar­bių slap­tu­mą lin­kęs sau­go­ti 75 me­tus. Šią sa­vai­tę po svars­ty­mo pri­tar­ta to­kiam įsta­ty­mo pa­tai­sos pro­jek­tui.

Pro­jek­tą ini­ci­ja­vu­si Vy­riau­sy­bė siū­lė pri­si­pa­ži­nu­sius įslap­tin­ti vi­sam lai­kui, bet šią nuo­sta­tą pa­kei­tė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Dėl įsta­ty­mo pa­tai­sos dar li­ko vie­nas bal­sa­vi­mas.

Ko­mi­te­tas lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad at­siž­vel­giant į ki­tų NA­TO vals­ty­bių pra­kti­ką, įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja ne­ga­li bū­ti įslap­ti­na­ma ne­ri­bo­tam lai­kui, o il­giau­sias įsta­ty­me nu­ma­ty­tas in­for­ma­ci­jos įslap­ti­ni­mo ter­mi­nas - 75 me­tai. Ko­mi­te­tas taip pat pa­žy­mi, kad įslap­ti­ni­mo ter­mi­nas pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus ga­li bū­ti pra­tęs­tas.

Svars­tant klau­si­mą Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas par­eiš­kė, kad bu­vu­sius slap­tus bend­ra­dar­bius rei­kė­tų pa­vie­šin­ti.

„Man ne vie­no­dai, kad tie žmo­nės, ku­rie sa­vo lai­ku „kni­so“ dau­ge­liui žmo­nių sme­ge­nis, pir­mie­ji nu­bė­go ir pri­si­pa­ži­no, šian­dien tu­ri ap­sau­gos sta­tu­są ir to­liau gal­būt ga­li­my­bę „knis­ti“ sme­ge­nis ki­tiems žmo­nėms. Pra­ėjo 25 me­tai, aš ne­jau­čiu jo­kio pyk­čio tiems žmo­nėms. Pa­pras­čiau­siai aš no­riu ži­no­ti apie tuos žmo­nes, ku­rių to­kių, ma­nau, da­lis ir po­li­ti­ko­je yra“, - kal­bė­jo A.Sy­sas.

Tuo me­tu frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas Val­das Va­si­liaus­kas pa­dė­tį va­di­no tra­gi­ko­miš­ka, nes pri­si­pa­ži­nu­sie­ji ga­li bū­ti pa­vie­šin­ti, o to ne­pa­da­riu­sie­ji - liks še­šė­ly­je.

„Vi­sų žmo­nių, ku­rie vis dėl­to pa­klu­so Lie­tu­vos įsta­ty­mui ir pri­si­pa­ži­no, bu­vo apie 1,6 tūkst žmo­nių, pa­si­da­rė juo­kin­ga pa­dė­tis, nes pa­si­bai­gus ter­mi­nui juos ga­lė­jo at­skleis­ti, o tie, ku­rie ne­pri­si­pa­ži­no, ku­rie to­liau dir­ba sa­vo dar­bą ir ku­rių yra kur kas dau­giau, jie juo­kia­si iš pri­si­pa­ži­nu­sių­jų“, - tvir­ti­no V.Vasiliauskas

Šiuo me­tu įsta­ty­mas nu­ma­to, kad pri­si­pa­ži­nu­sių bu­vu­sių slap­tų KGB bend­ra­dar­bių duo­me­nys įslap­ti­na­mi, ta­čiau ne­nus­ta­ty­ta, iki ku­rio lai­ko, ir šie­met su­ei­na ter­mi­nas, kai jų by­loms bai­gia ga­lio­ti slap­tu­mo žy­ma.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba prieš ku­rį lai­ką svars­tė ga­li­my­bę pa­vie­šin­ti as­me­nis, ku­rie pri­si­pa­ži­no slap­ta bend­ra­dar­bia­vę su so­vie­tų sau­gu­mu, bet idė­jos at­si­sa­ky­ta su­ži­no­jus, kad pri­si­pa­ži­nu­siems bu­vo ga­ran­tuo­tas slap­tu­mas.

Pa­skel­bus sa­va­no­riš­ko pri­si­pa­ži­ni­mo ter­mi­ną, Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­jai apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su slap­to­sio­mis SSRS tar­ny­bo­mis pri­si­pa­ži­no 1589 as­me­nys.

Re­mian­tis iš­li­ku­sia KGB do­ku­men­ti­ne me­džia­ga da­ro­ma prie­lai­da, kad 1940-1991 me­tais su LTSR KGB slap­ta bend­ra­dar­bia­vo apie 118 tūkst. as­me­nų.