Kęstutis Pūkas: Seimo viešbutyje padėjėjos turėjo mokytis dirbti su įranga
Sei­mo vieš­bu­ty­je bū­si­mo­sios pa­dė­jė­jos tu­rė­jo mo­ky­tis dirb­ti su įran­ga, ku­ri ap­do­ro­tų me­džia­gą apie Sei­mo dar­bą, sa­ko Sei­mos na­rys Kęs­tu­tis Pū­kas. Sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu ap­kal­tin­tam par­la­men­ta­rui Sei­mas an­tra­die­nį pra­dė­jo ap­kal­tos pro­ce­są.

„Y­ra dar­bo kam­ba­rys, ku­ria­me bu­vau nu­ma­tęs vie­šin­ti ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų dar­bą“,– ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ sa­kė K.Pū­kas, pa­klaus­tas, ko­dėl pre­ten­den­tę į pa­dė­jė­jos par­ei­gas ve­dė­si į Sei­mo vieš­bu­tį.

K.Pū­kas tei­gė, kad Sei­me nė­ra ga­li­my­bių su­rink­ti vaiz­do me­džia­gą ir ją pa­teik­ti per vie­šų­jų ry­šių sis­te­mą. Pa­sak par­la­men­ta­ro, Sei­mo val­dy­ba jam at­si­sa­kė pa­dė­ti, to­dėl jis at­si­ve­žė sa­vo prie­mo­nes.

Po­li­ti­kas ti­ki­na, kad ne­bu­vo jo­kio prie­ka­bia­vi­mo ne­bu­vo.

Te­le­vi­zi­jos stu­di­jo­je K.Pū­kas sė­dė­jo kar­tu su sa­vo ad­vo­ka­tu Man­tu Ara­si­ma­vi­čiu­mi. Lai­dos ve­dė­jas Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis sa­kė, kad tai pir­mas kar­tas per 20 me­tų jo dar­bą te­le­vi­zi­jo­je, kai po­li­ti­kas į lai­dą su­ti­ko at­ei­ti tik kar­tu su ad­vo­ka­tu.

„Kaip į pro­ku­ra­tū­rą ar į teis­mą. Ma­no­te, kad ga­li­te pri­si­kal­bė­ti?“, – tei­ra­vo­si E.Ja­ki­lai­tis.

Ap­kal­ta K.Pū­kui ini­ci­juo­ta ži­niask­lai­dai pa­skel­bus apie ga­li­mą Sei­mo na­rio sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą per dar­bo po­kal­bius. Ke­lios mer­gi­nos dėl to krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­dė­tas ty­ri­mas.