Kęstutis Pūkas paliko „Tvarkos ir teisingumo“ frakciją
Sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu ap­kal­tin­tas par­la­men­ta­ras Kęs­tu­tis Pū­kas pa­li­ko opo­zi­ci­nę „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­ją, BNS pa­tvir­ti­no „tvar­kie­čių“ se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

„Jis jau­čia­si, kad dėl sa­vo kal­bų ga­lė­jo pa­da­ry­ti ne­igia­mos įta­kos frak­ci­jai, ka­dan­gi ėjo su mu­mis, sa­ko, po­li­ti­kui ne­de­rė­jo taip kal­bė­ti, at­sip­ra­šė vi­sų ir vis­kas. Sa­kė, ti­krai ne­no­riu kenk­ti nei jums, nei nie­kam, toks jo as­me­ni­nis spren­di­mas“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė R.Že­mai­tai­tis.

K.Pū­ką gru­pė mer­gi­nų pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­kal­ti­no sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu, par­la­men­ta­ras kal­ti­ni­mus ne­igia. „In­fo TV“ pra­ne­šė, kad į te­le­vi­zi­ją krei­pė­si vil­nie­tė, ku­ri tei­gia po­kal­by­je dėl par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­jos dar­bo su­lau­ku­si K.Pū­ko siū­ly­mo ap­si­lan­ky­ti jo kam­ba­ry­je Sei­mo vieš­bu­ty­je, ap­žiū­rė­ti mie­ga­mą­jį ir par­eiš­ki­mų, „kaip bū­tų sma­gu pa­si­vo­lio­ti mie­ga­mo­jo lo­vo­je“. Pa­sak žur­na­lis­tės, vil­nie­tė pa­sa­ko­jo per pir­mą­jį po­kal­bį su­lau­ku­si ko­men­ta­rų apie sa­vo krū­ti­nę ir ki­tų ne­de­ra­mų užuo­mi­nų.

Sei­mo Mo­te­rų gru­pė krei­pė­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, pra­šy­da­ma iš­nag­ri­nė­ti par­la­men­ta­ro el­ge­sį ir įver­tin­ti ap­kal­tos pro­ce­dū­ros ga­li­my­bę. Pa­sak gru­pės va­do­vės Auš­ri­nės Ar­mo­nai­tės, K.Pū­kui ne­priė­mus spren­di­mo at­si­sa­ky­ti man­da­to ar ap­kal­tos klau­si­mui ne­su­lau­kus par­amos Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je, pro­ce­dū­ra ga­li bū­ti ini­ci­juo­ja­ma at­ski­rų par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­va.